Bid Upgrade

Warunki przewozu

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe („Warunki”) dotyczą oferty („Oferta”) składanej przez Ciebie spółce Austrian Airlines AG z siedzibą przy Office Park 2, 1300 Wien‑Flughafen, Austria („Linia lotnicza”) w kontekście możliwości skorzystania z opcji upgrade z pierwotnie wykupionej przez Ciebie podróży Linią lotniczą w Klasie Ekonomicznej do Klasy Biznes („upgrade”), a także opcji upgrade z Klasy Ekonomicznej Premium do Klasy Biznes. Oferty mogą być składane wyłącznie w przypadku rejsów obsługiwanych przez Linię lotniczą, pod warunkiem że pasażer posiada ważny wystawiony bilet w Klasie Ekonomicznej lub Ekonomicznej Premium Austrian na dany rejs. Oferty dotyczące biletów sprzedawanych w Indiach lub Japonii nie mogą być przyjmowane.

2. Wszystkie osoby składające ofertę muszą być pełnoletnie w chwili składania oferty w rozumieniu prawa obowiązującego w ich kraju zamieszkania. Uznaje się, że jesteś upoważniony do działania w imieniu osób wymienionych lub uwzględnionych w Ofercie oraz do zobowiązania się w ich imieniu do przestrzegania niniejszych Warunków.

3. Oferta składana przez Ciebie w związku z rezerwacją dokonaną bezpośrednio w Linii lotniczej lub pośrednio w inny sposób oraz przedstawiona Linii lotniczej uprawnia osoby wymienione w ofercie do starania się o upgrade z zastrzeżeniem niniejszych warunków. W przypadku gdy pierwotna rezerwacja rejsu dotyczy więcej niż jednego pasażera, oferta na upgrade obejmuje każdego z nich. Oferowana kwota jest mnożona przez liczbę osób uwzględnionych w pierwotnej rezerwacji rejsu. Przed przesłaniem danych swojej karty kredytowej zobaczysz łączną wysokość opłaty za upgrade.

4. Linia lotnicza nie ma obowiązku przyjęcia Twojej oferty i nie gwarantuje upgrade żadnemu z pasażerów. Oferty są przyjmowane według uznania Linii lotniczej. Nawet jeżeli Twoja oferta jest najwyższa, Linia lotnicza nie ma obowiązku jej przyjąć.

5. Akceptujesz, że Twoja oferta pozostaje otwarta do przyjęcia przez Linię lotniczą w dowolnie wybranym momencie, lecz nie później niż na 72 godziny przed planowanym wylotem. Masz prawo zmienić lub anulować swoją ofertę, o ile nie została jeszcze przyjęta przez Linię lotniczą. Po przyjęciu Twojej Oferty przez Linię lotniczą masz prawny obowiązek dokonać płatności ceny wskazanej w ostatecznej Ofercie. W tym przypadku nie przysługuje Ci już prawo do wycofania Oferty, z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych w ogólnych warunkach.

6. W przypadku gdy Linia lotnicza anuluje rejs i przyzna Ci miejsce na innym rejsie, wszelkie oferty złożone przez Ciebie w związku z pierwotną rezerwacją mogą zostać przeniesione na nowy rejs w miarę dostępności miejsc w Klasie Ekonomicznej Premium lub Klasie Biznes. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu w wyższej klasie nie będzie wystarczającej liczby wolnych miejsc, aby umożliwić upgrade, wszelkie kwoty zapłacone przez Ciebie za upgrade zostaną zwrócone na kartę kredytową, za pomocą której dokonano płatności. (Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy oferta została przyjęta.) Kwota zwrotu kosztów zostanie zaliczona na poczet ewentualnego odszkodowania wynikającego z właściwych przepisów prawa. Jeżeli Twoja rezerwacja zostanie przeniesiona na rejs obsługiwany przez linię lotniczą inną niż Austrian Airlines, linia lotnicza nie jest w stanie zagwarantować opcji upgrade do wyższej klasy. W takim przypadku wszelkie kwoty zapłacone przez Ciebie za upgrade zostaną zwrócone na kartę kredytową, za pomocą której dokonano płatności, i zastosowanie będą miały powyższe warunki.

7. Linia lotnicza może przyjąć Twoją ofertę w dowolnym momencie, na 72 do 48 godzin przed planowanym wylotem. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że oferta jest przyjmowana według wyłącznego uznania Linii lotniczej. Fakt, że Oferta znajduje się na pierwszym miejscu (najwyższa oferta), nie gwarantuje jej przyjęcia przez Linię lotniczą. W przypadku gdy Linia lotnicza przyjmie Twoją ofertę, Twoja karta kredytowa zostanie obciążona pełną kwotą niezwłocznie po przyjęciu oferty, a Linia lotnicza przyzna upgrade każdemu pasażerowi uwzględnionemu w pierwotnej rezerwacji rejsu. Łączna kwota obciążenia będzie zawierać wszelkie obowiązujące podatki i opłaty za upgrade płatne z góry (jeżeli dotyczy). Upgrade przyznany przez linię lotniczą nie może zostać przeniesiony na inną osobę ani rejs w całości, ani częściowo, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 6.

8. Po przyjęciu oferty przez Linię lotniczą nie przewiduje się zwrotów, korekt ani wymiany. Wyjątkiem są następujące sytuacje:

  • Rejs, którego dotyczyła Twoja Oferta i na którym przyznano Ci upgrade, został odwołany.
  • Rejs, którego dotyczyły przyjęta Oferta i przyznany upgrade, został odwołany, a Linia lotnicza przyznała Ci miejsce na innym rejsie, ale w tej samej klasie co pierwotna rezerwacja.
  • Twoja Oferta została przyjęta i przyznano Ci upgrade, jednak nie byłeś w stanie zająć miejsca w podwyższonej klasie podróży z przyczyn zależnych od Linii lotniczej. Należą do nich m.in. zmiany konfiguracji lub opóźnienia rejsów łączonych, w wyniku których nie zdążyłeś na rejs, na którym przyznano Ci upgrade. Nie obejmuje to przyczyn zależnych od Twoich działań.

Jeżeli zwrot zostanie zatwierdzony, kwota zapłacona za upgrade zostanie zwrócona na kartę płatniczą, za pomocą której dokonano płatności za upgrade. Zwrócona kwota zostanie zaliczona na poczet ewentualnego odszkodowania wynikającego z właściwych przepisów prawa.

9. W przypadku zatwierdzenia zwrotu kosztów zostanie on dokonany w walucie, w której naliczono kwotę opłaty za upgrade. W przypadku gdy zachodzi konieczność przeliczenia walut w celu dokonania zwrotu w walucie, w której naliczono opłatę za upgrade, zastosowany zostanie ogólnie przyjęty kurs. Kurs może zostać dostosowany w celu uwzględnienia opłaty za przewalutowanie i innych opłat pobieranych przez Linię lotniczą. Kwota zwrotu nie może być wyższa niż kwota opłaty za upgrade naliczona w pierwotnej walucie.

10. Jeżeli zapłaciłeś za rezerwację miejsca w ramach pierwotnie zakupionego biletu w Klasie Ekonomicznej zgodnie z pkt 5.4.1 Warunków przewozu, a Twoja oferta została przyjęta, kwota zapłacona za rezerwację miejsca nie podlega zwrotowi.

11. Warunki taryfy dotyczące pierwotnie zakupionego biletu obowiązują i mają zastosowanie nawet w przypadku przyjęcia Twojej oferty i przyznania Ci opcji upgrade. Dotyczy to także polityki anulacji, opłat za zmianę rezerwacji i warunków dotyczących bagażu.

Kiedy korzystasz z opcji upgrade do wyższej klasy podróży, otrzymujesz mile statusowe i mile premiowe. Więcej informacji znajdziesz na stronach programu Miles & More.

12. Linia lotnicza nie może zagwarantować przydziału konkretnych miejsc pasażerom, których oferty zostały przyjęte i którzy skorzystali z opcji upgrade.

13. Limit bezpłatnego bagażu jest określony odrębnie dla każdego segmentu podróży zgodnie z warunkami i ograniczeniami mającymi zastosowanie do danego segmentu podróży.

14. W przypadku gdy Twoja oferta została przyjęta, a Twoja karta kredytowa została obciążona kwotą zgodną z ofertą, ale nie otrzymałeś opcji upgrade, możesz ubiegać się o zwrot kosztów, o ile spełnione zostały przesłanki zwrotów kosztów opisane w niniejszych warunkach. W celu uzyskania zwrotu kosztów niniejszym zgadzasz się dostarczyć następującą dokumentację w momencie składania wniosku: (i) swoją kartę pokładową na dany rejs, oraz (ii) wiadomość e‑mail zawiadamiającą o przyznaniu upgrade. W tym celu musisz skontaktować się z Linią lotniczą przez stronę www.austrian.com/feedback w ciągu 3 miesięcy od wylotu danego rejsu.

15. Niniejsze warunki stanowią całość jedynego porozumienia między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia czy uzgodnienia (w formie pisemnej lub ustnej) odnoszące się do przedmiotu warunków. Linia lotnicza nie archiwizuje ani nie udostępnia treści umowy zawieranej z Tobą.

16. Niewykonanie przez Linię lotniczą któregokolwiek z jej praw nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez nią któregokolwiek z jej praw ani odstąpieniem od wykonywania go w przyszłości, a Twoje zobowiązania w odniesieniu do przyszłego wykonania tego prawa pozostają w mocy.

17. Niniejsze warunki podlegają prawu austriackiemu bez względu na przepisy kolizyjne. Bez uszczerbku dla Twojego prawa do wszczęcia postępowania przed innymi właściwymi sądami wynikającego z lokalnych przepisów, których stosowanie jest obowiązkowe, poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w Wiedniu w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z niniejszych ogólnych warunków lub w związku z nimi.

18. Niniejsze warunki należy czytać w powiązaniu z Warunkami przewozuPolityką ochrony danych Austrian Airlines, które zostają włączone do niniejszych ogólnych warunków, stając się ich częścią.