Przepisy dotyczące odpowiedzialności

Odpowiedzialność przewoźników za pasażerów i ich bagaż

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

Niniejsza informacja zawiera streszczenie zasad odpowiedzialności stosowanych przez przewoźników zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej i Konwencją Montrealską.

Odszkodowanie na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała

Nie istnieją finansowe ograniczenia odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera. W przypadku szkód do kwoty 128 821 SDR (równowartość ok. 160 309,80 EUR na dzień 27.12.2019 r.) przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie. Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami poprzez udowodnienie braku zaniedbania lub innej winy po jego stronie.

Zaliczki

W przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera przewoźnik musi wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb finansowych w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania. W przypadku śmierci zaliczka ta nie może być niższa niż 16 000 SDR (równowartość ok. 17 424 EUR na dzień 4.01.2010 r.).

Opóźnienia pasażerów

Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z opóźnienia w przewozie pasażerów, chyba że podjął wszystkie odpowiednie środki mające na celu uniknięcie szkody albo podjęcie takich środków było niemożliwe. Limit odpowiedzialności za opóźnienia pasażerów wynosi 5346 SDR (równowartość ok. 6652,77 EUR na dzień 27.12.2019 r.).

Opóźnienie dostarczenia bagażu

W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu odpowiedzialność za szkody ponosi przewoźnik, chyba że podjął on wszystkie odpowiednie środki mające na celu uniknięcie szkody lub jeżeli podjęcie takich środków było niemożliwe. Limit odpowiedzialności za opóźnienia bagażu wynosi 1288 SDR (równowartość ok. 1602,84 EUR na dzień 27.12.2019 r.).

Zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu

Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do kwoty 1288 SDR (równowartość ok. 1602,84 EUR na dzień 27.12.2019 r.).

W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, jeżeli bagaż nie był wcześniej uszkodzony. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione działanie.

Wyższe granice odpowiedzialności za bagaż

Pasażer może skorzystać z wyższego limitu odpowiedzialności przewoźnika za bagaż poprzez złożenie specjalnej deklaracji – najpóźniej przy odprawie i za wniesieniem dodatkowej opłaty.

Z przyczyn technicznych Austrian aktualnie przyjmuje oświadczenia dotyczące przedmiotów wartościowych tylko do 48 godzin przed wylotem.

Reklamacje dotyczące bagażu

W przypadku uszkodzenia, opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu pasażer musi jak najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika. W przypadku uszkodzenia bagażu rejestrowanego pasażer musi złożyć pisemną reklamację w ciągu 7 dni, natomiast w przypadku opóźnienia termin wynosi 21 dni. W obu tych przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż został przekazany do dyspozycji pasażera.

Odpowiedzialność przewoźników umownych i faktycznych

Jeżeli przewoźnik faktycznie wykonujący rejs nie jest tym samym przewoźnikiem co przewoźnik umowny, pasażer ma prawo złożyć reklamację lub dochodzić roszczenia o wynagrodzenie szkody u każdego z nich. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika są wskazane na bilecie, to jest on przewoźnikiem umownym.

Termin na złożenie pozwu

Pozew sądowy dotyczący roszczeń o odszkodowanie musi zostać złożony w ciągu 2 lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot miał wylądować.

Podstawa informacji

Podstawą opisanych powyżej zasad jest Konwencja Montrealska z dnia 28 maja 1999 roku, wdrożona we Wspólnocie rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002) oraz krajowe przepisy Państw Członkowskich.

Niniejsze streszczenie lub informacja nie mogą zostać użyte jako podstawa do roszczenia o wypłatę odszkodowania ani w celu interpretacji postanowień Rozporządzenia lub Konwencji Montrealskiej.