Kodeks postępowania dla lobbystów Austrian Airlines zgodnie z § 7 ustawy o przejrzystości lobbingu

Stan na: czerwiec 2017 r.

Grupa docelowa

Niniejszy Kodeks postępowania obowiązuje wszystkie organy zarządzające, pracowników oraz innych agentów i przedstawicieli Austrian Airlines (zwanych dalej również „Lobbystami”) w trakcie wykonywania czynności podlegających austriackiej ustawie o przejrzystości lobbingu i reprezentacji interesów – LobbyG, BGBl. I Nr. 64/2012.

W skład Austrian Airlines wchodzi Austrian Airlines AG oraz jej spółki zależne, w których Austrian Airlines AG posiada – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 50 % udziałów lub w których przysługuje jej decyzyjne prawo głosu.

Wszystkie działania lobbingowe muszą być prowadzone w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o działalności lobbingowej, a także z wewnętrznymi zasadami. Niniejszy Kodeks postępowania dotyczy wszystkich działań lobbingowych prowadzonych w interesie Austrian Airlines.

Zasady prowadzenia działalności lobbingowej

Demokratyczne procesy podejmowania decyzji wymagają zaangażowania zainteresowanych stron w komunikowanie ich interesów sektorowi publicznemu.

Działania Lobbystów Austrian Airlines polegają przede wszystkim na informowaniu o stanowisku Austrian Airlines, prezentowaniu argumentów na jego rzecz oraz promowaniu samego stanowiska, jak również na reprezentowaniu i profesjonalnej realizacji interesów Austrian Airlines. Wszystkie działania lobbingowe muszą być prowadzone w sposób uczciwy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zasadami i przepisami Austrian Airlines.

Przejrzysty i profesjonalny lobbing Austrian Airlines pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji, pozwalając na dostarczanie decydentom szczegółowych informacji i wiedzy specjalistycznej, przy jednoczesnym przestrzeganiu następujących zasad:

1. Profesjonalizm

Wszystkie działania lobbingowe należy prowadzić w uczciwy i profesjonalny sposób. Należy wykazywać się wysoce etycznym i moralnym zachowaniem i wystrzegać się nieodpowiednich zachowań.

2. Zgodność z przepisami

Działania lobbingowe muszą być prowadzone w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności z ustawą o działalności lobbingowej oraz wewnętrznymi zasadami i przepisami Austrian Airlines.

3. Etyka

W trakcie prowadzenia działań lobbingowych zabronione jest gromadzenie informacji w niewłaściwy sposób, a nawet podejmowanie takich prób.

Zabronione są wszelkiego rodzaju niewłaściwe zachowania oraz wywieranie presji na urzędników. Dozwolone są natomiast społecznie akceptowane i prawnie uzasadnione działania, mające na celu promowanie interwencji.

4. Zakaz korupcji oraz innych niewłaściwych zachowań

Udzielanie lub obiecywanie urzędnikom nielegalnych korzyści jest surowo zabronione. Należy unikać udziału w działaniach, które nawet w najmniejszym stopniu mogłyby sprawiać wrażenie działań niewłaściwych, korupcyjnych lub niezgodnych z prawem. Należy przez cały czas przestrzegać Wytycznych dotyczących zgodności i etyki Austrian Airlines (z późn. zm.).

5. Szacunek

Kontakty z urzędnikami i współpracownikami muszą przebiegać z poszanowaniem drugiej osoby, przestrzeganiem zwyczajowych form grzeczności oraz z należytym uwzględnieniem jej zawodowej i osobistej reputacji. Za wszelką cenę należy zapobiegać dyskryminacji na tle rasowym, płciowym, religijnym oraz innym jej formom.

6. Uczciwość

Lobbysta ma obowiązek przedstawić, w sposób przejrzysty i pełny, informacje o swoich działaniach lobbingowych, a także swojego zleceniodawcę i interesy, które reprezentuje. Informacje przekazywane urzędnikom i innym stronom zainteresowanym w trakcie działań lobbingowych muszą być zawsze prawdziwe, aktualne i poprawne.

Lobbysta nie może prezentować faktów w sposób, który mógłby wprowadzić kogoś w błąd.

7. Etyka i zachowanie poufności

Działalność lobbingową należy prowadzić zgodnie z właściwymi normami etycznymi. Wszystkie informacje poufne uzyskane w wyniku działalności lobbingowej w imieniu Austrian Airlines należy traktować jako poufne. Nie wolno ich ujawniać ani wykorzystywać w żadnym innym celu. Obowiązek zachowania poufności może zostać uchylony za wyraźną zgodą Austrian Airlines lub w związku z prawnym wymogiem ujawnienia informacji.

8. Konflikt interesów

Należy unikać wszelkich działań, które mogłyby narazić urzędników na konflikt interesów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których istnieją podstawy, aby przypuszczać, że jakieś działanie może wywierać wpływ na urzędnika, który powinien zachować bezstronność.

Lobbyści Austrian Airlines muszą posiadać aktualną wiedzę na temat istotnych, publiczne wiadomych ograniczeń odnoszących się do podejmowanych przez nich działań, a także na temat reguł określających niewłaściwe praktyki w relacjach z urzędnikami, i dostosować do nich swoje postępowanie.