Regulamin korzystania ze strony internetowej

Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez Austrian Airlines AG oraz do innych aplikacji obsługiwanych przez Austrian (zwanych poniżej łącznie „stroną internetową”).

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa jest obsługiwana przez Austrian Airlines AG, Office Park 2, 1300 Vienna Airport, Austria (zwaną dalej „Austrian”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej Austrian jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje także w przypadku korzystania ze strony internetowej Austrian lub poszczególnych jej części za pośrednictwem innych stron internetowych, które zapewniają dostęp do strony Austrian, w całości lub w części.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej Austrian (a także organizacja i układ tej strony), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do Austrian bądź do właścicieli licencji. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej oraz kodu zastosowanego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Austrian.

3. Dozwolony sposób korzystania

Wszystkie usługi online na stronie internetowej Austrian (w tym mechanizm rezerwacji) świadczone są wyłącznie w celu umożliwienia sprawdzenia dostępności produktów i usług związanych z podróżą (na przykład planu podróży), dokonywania zgodnych z prawem rezerwacji, korzystania z odprawy online lub zawierania transakcji z dostawcami usług. Ze strony internetowej można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w wyżej opisanych, prawnie dozwolonych celach.

W szczególności wyrażasz zgodę na następujące warunki:

3.1 Nie wolno korzystać ze strony Austrian w sposób naruszający prawa innych osób.

3.2 Nie wolno wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie strony Austrian. Dotyczy to także przesyłania plików zainfekowanych wirusami.

3.3 Nie wolno podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę Austrian.

3.4 Nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez Austrian, ani zakłócać działania strony internetowej w żaden inny sposób.

3.5 Nie wolno powielać informacji znajdujących się na stronie internetowej w celach komercyjnych. Dotyczy to także podawania cen rejsów Austrian na innych stronach internetowych lub serwerach podłączonych do internetu. W szczególności nie wolno kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać ani w inny sposób powielać treści zamieszczonych na stronie internetowej Austrian przy pomocy „robotów”, innych technologii modułów wyszukiwania ani innych mechanizmów automatycznych.

3.6 Nie wolno uzyskiwać, ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób.

3.7 Nie wolno dokonywać nieuprawnionych, fałszywych ani oszukańczych rezerwacji, w tym w szczególności rezerwacji opłacanych z kart kredytowych lub kont bankowych należących do osób trzecich bez uzyskania ich zgody.

4. Konsekwencje niewłaściwego korzystania ze strony internetowej

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy czy z innych przepisów), w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twoich rezerwacji bez Twojej zgody i/lub odmowy dostępu do strony internetowej Austrian.

5. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania ulepszeń i zmian w zakresie informacji, usług, produktów oraz innych treści znajdujących się na stronie internetowej Austrian, w dowolnej chwili i bez zapowiedzi.

Strona internetowa może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Austrian. O ile nie wskazano inaczej, nie polecamy żadnych z tych stron i niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Oświadczenie to ma zastosowanie do wszystkich linków do stron zewnętrznych zamieszczonych na stronie internetowej Austrian oraz wszelkich treści na stronach, do których prowadzą te linki.

Zastrzegamy sobie prawo do uzależnienia zamieszczenia linków do innych stron internetowych od uzyskania naszej pisemnej zgody oraz do wycofania takiej zgody w dowolnej chwili.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Austrian Airlines nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, operatorów turystycznych, operatorów lotnisk). Wyklucza się roszczenia wobec Austrian z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie Austrian doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

8. Przechowywanie adresów IP

Gdy odwiedzasz stronę internetową Austrian nasz serwer automatycznie zapisuje adres IP Twojego dostawcy internetu, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, strony odwiedzone przez Ciebie w naszym serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zapisanego adresu IP przy dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie karnej.