Informacja o ochronie danych dotycząca strony Austrian Airlines na Facebooku

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez stronę Austrian Airlines na Facebooku. Strona na Facebooku znajduje się pod następującym adresem:
www.facebook.com/AustrianAirlines

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla Austrian Airlines niezwykle ważna. Twoje dane osobowe wykorzystujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, a w szczególności z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679; RODO). Niniejszą Politykę prywatności należy czytać w powiązaniu z Polityką prywatności Facebooka, a w szczególności Zasadami dotyczącymi danych; więcej informacji na temat celu i zakresu przetwarzania danych, przysługujących Ci praw i ustawień umożliwiających ochronę Twojej prywatności możesz znaleźć w Zasadach dotyczących danych serwisu Facebook. Zasady dotyczące danych można znaleźć pod następującym adresem:
www.facebook.com/about/privacy

2. Podmiot odpowiedzialny

Austrian Airlines są administratorem przetwarzanych danych zgodnie z art. 24 RODO. W przypadku gdy Austrian Airlines i Facebook są współadministratorami zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO, zastosowanie ma odpowiednia umowa: www.facebook.com/legal/terms

Więcej informacji na temat tej umowy można znaleźć pod następującym adresem (w sekcji „Odpowiedzialność za Twoje dane wykorzystywane do tworzenia statystyk strony”): https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Dane kontaktowe

„Austrian Airlines”
Austrian Airlines
Office Park 2, Box 100
1300 Wien, Austria
Austria
Kontakt: impressum@austrian.com

„Facebook”
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlandia
Kontakt: www.facebook.com/help/contact

łącznie: „my”, „nas

3. Dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych

Inspektor ochrony danych Austrian Airlines
E-mail: datenschutz@austrian.com

Inspektor ochrony danych Facebook Ireland Ltd.
Strona internetowa: www.facebook.com/help/contact/

4. Zakres i charakter przetwarzania danych

Austrian Airlines przetwarzają Twoje dane osobowe na stronie Austrian Airlines na Facebooku w następujący sposób:

 • Kiedy korzystasz ze strony Austrian Airlines na Facebooku – informacje dostępne w Twoim profilu publicznym (np. wyświetlaną nazwę)
 • Kiedy korzystasz ze strony Austrian Airlines na Facebooku poprzez
  • zamieszczenie posta i podanie w nim swoich danych osobowych
  • podanie swoich danych osobowych w komentarzu
  • kontakt z Austrian Airlines za pośrednictwem Messengera i podanie swoich danych osobowych
 • Kiedy korzystasz ze strony chatbota Austrian Airlines na Facebooku, statystyki Facebooka wykorzystują Twoje dane w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących użytkowania strony. Więcej informacji na temat przetwarzania danych statystycznych podczas korzystania ze strony Austrian Airlines na Facebooku można znaleźć pod adresem www.facebook.com/legal/terms

W celu umożliwienia efektywnego przetwarzania wiadomości od użytkowników Facebooka wiadomości te oraz podstawowe dane powiązanych z nimi profilów są przetwarzane również poza stroną chatbota Austrian Airlines na Facebooku w ramach systemów, za które odpowiada Austrian Airlines. Dane te zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy; w przypadku danych na stronie Austrian Airlines na Facebooku zastosowanie mają zasady Facebooka dotyczące usuwania danych (zob. rozdział 6).

Komunikacja przez e‑mail lub za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger jest nieszyfrowana.

5. Podstawa prawna i cele przetwarzania

5.1 Austrian Airlines

Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy)

Austrian Airlines przetwarzają Twoje dane osobowe w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Tobą a Austrian Airlines lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Możesz przekazać Austrian Airlines swoje dane osobowe, jeżeli

 • masz pytania dotyczące usług i ofert Austrian Airlines
 • chcesz złożyć reklamację na usługę Austrian Airlines
 • chcesz otrzymywać informacje na temat zgłoszenia przekazanego Austrian Airlines lub jego statusu

Twoje dane mogą być udostępniane na poziomie wewnętrznym w celu przetworzenia Twojego zapytania.

Ilość i kategoria przetwarzanych danych zależą od tego, jakie dane przekażesz Austrian Airlines. Niekiedy do przetworzenia Twojego zapytania mogą być potrzebne dodatkowe dane. W takim przypadku Austrian Airlines zwrócą się do Ciebie z prośbą o podanie dodatkowych danych i informacji niezbędnych do przetworzenia Twojego zapytania. Zasadniczo przetwarzane są następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Tytuł / Płeć
 • Dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach zapytania / wiadomości

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów)

Ponadto Austrian Airlines wykorzystują Twoje dane osobowy w celu ochrony Twoich prawnie uzasadnionych interesów.

W tym przypadku cele wykorzystania są następujące:

 • Optymalizacja strony na Facebooku pod względem wygody użytkowania i atrakcyjności
 • Inne rodzaje komunikacji i interakcji zainicjowane przez użytkowników Facebooka

5.2 Facebook

Informacje na temat podstawy prawnej wykorzystania Twoich danych osobowych przez Facebooka możesz znaleźć w:

6. Usuwanie i okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe są niezwłocznie usuwane z wewnętrznych systemów Austrian Airlines, gdy tylko przestaną być wymagane do określonych celów. Jednakże w niektórych przypadkach Austrian Airlines muszą przechowywać Twoje dane do upłynięcia okresów przechowywania i terminów określonych przez ustawodawcę lub organy nadzorcze, wynikających z austriackiego kodeksu handlowego, federalnego kodeksu podatkowego lub ustawy o regulacji handlu i przemysłu. Zasadniczo długość tych okresów wynosi od pięciu do siedmiu lat. Austrian Airlines mogą również przechowywać Twoje dane do upłynięcia ustawowych okresów przedawnienia, jeżeli jest to niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Po upływie tych okresów dane są rutynowo usuwane.

Informacje na temat usuwania danych i okresów przechowywania danych przez Facebooka można znaleźć pod adresem www.facebook.com/about/privacy 
Sekcja na Facebooku: „Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta”

7. Twoje prawa

Na mocy rozdziału III RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych, art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO
 • Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO

W celu skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do Austrian Airlines prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego w sprawach dot. ochrony danych, a w odniesieniu do Facebooka – skorzystanie z następującego linku: www.facebook.com/help/contact

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Właściwe organy nadzorcze:

Dla Austrian Airlines:

Österreichische Datenschutzbehörde (Austriacki Urząd Ochrony Danych)
Barichgasse 40-42
1030 Wien, Austria

Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Dla Facebooka:

Data Protection Commission
Canal House
Station Road
Portarlington, Co. Laois, R32 AP23
Irlandia

Telefon: +353 (0761) 104 800
LoCall: 1890 25 22 31
Faks: +353 57 868 4757
E-mail: info@dataprotection.ie

1 Zajmiemy się Twoim zapytaniem tak szybko, jak to możliwe.
Podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do rozpatrzenia Twojego wniosku. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że linie Austrian byłyby do tego zobowiązane ze względów prawnych.
Komunikacja elektroniczna z liniami lotniczymi należącymi do Lufthansa Group nie jest szyfrowana. Należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku przesyłania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane do kontaktu czy informacje na temat podróży, a przede wszystkim unikać podawania takich danych w polu „Temat”.