Twoje prawa w zakresie ochrony danych

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych przysługują Ci różne prawa wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do informacji

Masz prawo żądać od nas podania informacji na temat tego, czy przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak, to jakie dane przetwarzamy. Podawane są następujące informacje:

 • cel przetwarzania,
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 • osoby lub kategorie osób, którym Twoje dane osobowe były lub będą udostępnione,
 • czas, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane,
 • istnienie dalszych praw, takich jak Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu do organu ochrony danych,
 • wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli nie zostały one zebrane od Ciebie,
 • istnienie mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne lub niepełne, w każdej chwili masz prawo żądać od nas ich sprostowania, korzystając z formularza online. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych, których nie możesz poprawić samodzielnie.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania. Należy przez to rozumieć, że możesz żądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • nie istnieją już powody, dla których Twoje dane osobowe zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
 • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub w prawie państw członkowskich;
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. (Zgoda dziecka lub jego przedstawiciela jest wycofana.)

Ochrona danych ma dla nas najwyższe znaczenie. Dlatego zasadniczo usuwamy lub anonimizujemy dane osobowe, gdy tylko przestanie istnieć cel ich przetwarzania. Nasze systemy przetwarzania danych mają zintegrowane mechanizmy automatycznego usuwania lub anonimizacji danych osobowych po upływie odpowiedniego okresu ich archiwizowania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli usunięcie Twoich danych jest opóźnione, masz prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania, pod warunkiem że zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty sam ich potrzebujesz do celów ustalenia, wykonania, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, ale nie stwierdzono jeszcze, czy mamy prawnie uzasadnione podstawy do dalszego wykorzystywania Twoich danych.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, wówczas, poza przechowywaniem, dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, którego żądałeś, otrzymasz stosowne powiadomienie.

Prawo do przenoszenia danych

Przenoszenie danych oznacza, że na żądanie możesz otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak abyś mógł przesłać je do innego podmiotu bez żadnych przeszkód (wynikających np. z praw autorskich lub ochrony patentowej).

Możesz skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych pod warunkiem, że:

 • poinformowałeś nas o zamiarze skorzystania ze swojego prawa,
 • aktywnie udostępniałeś nam te dane,
 • dane są przetwarzane w zautomatyzowanym procesie oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej, którą jest Twoja zgoda lub konieczność wywiązania się z umowy między Tobą a firmą.

Prawo do sprzeciwu

Możesz skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z jednego z następujących powodów:

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane na podstawie prawnej, którą był nadrzędny, prawnie uzasadniony interes, lub
 • na podstawie prawnej, którą było wykonanie zadania leżącego w interesie publicznym lub zadania w ramach sprawowania władzy publicznej, lub
 • do celów marketingu bezpośredniego, lub
 • do celów badań komercyjnych lub naukowych, lub do celów historycznych.

Prawo do informacji

Jako osoba, której dane dotyczą, otrzymasz informacje o przysługujących Ci prawach niezwłocznie i nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania przez nas formularza online, za pomocą którego możesz wykonać swoje prawa osoby, której dane dotyczą. Uwaga: okres ten może być wydłużony do maksymalnie dwóch miesięcy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na stopień skomplikowania i liczbę wniosków. Jednak w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca otrzymasz od nas odpowiedź, która może być również powiadomieniem o wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi wraz z uzasadnieniem takiego wydłużenia.