Termeni şi condiţii site

Mai jos sunt prezentate condiţiile aplicabile tuturor site-urilor de internet operate de Austrian Airlines AG, cu precădere www.austrian.com (numit în continuare 'site-ul Austrian').

1. Informaţii generale

Site-ul Austrian operat de Austrian Airlines AG, cu sediul în Park 2, 1300 Flughafen Viena, Austria, (numită în continuare 'Austrian'). Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste condiţii înainte de a utiliza site-ul nostru de internet. Utilizarea site-ului Austrian constituie acordul dvs. de a respecta prezentele condiţii. Aceste condiţii se aplică şi la utilizarea site-ului Austrian sau anumitor zone din acesta de pe alte site-uri de internet care oferă acces integral sau parţial la site-ul Austrian.

2. Drepturi de proprietate

Toate drepturile aferente mărcilor comerciale, drepturilor de autor, ale bazei de date şi altor drepturi de proprietate intelectuală asupra cuprinsului site-ului Austrian, (precum şi asupra organizării şi structurii site-ului), alături de codul de software asociat rămân în proprietatea Austrian sau a licenţiatorilor săi. Copierea, modificarea, distribuirea, utilizarea sau reproducerea sub alte forme a conţinutului site-ului Austrian sau a codului de software asociat sunt interzise fără acordul prealabil scris al Austrian.

3. Utilizarea permisă

Toate serviciile online oferite de site-ul Austrian (inclusiv aplicaţia pentru rezervări) sunt furnizate exclusiv pentru a vă permite să verificaţi disponibilitatea bunurilor sau serviciilor asociate călătoriei dvs. (de exemplu, intervalele orare), să efectuaţi rezervări corespunzătoare, să utilizaţi aplicaţia noastră de check-in online sau să efectuaţi alte tranzacţii comerciale cu furnizorii. Site-ul poate fi utiliza exclusiv în conformitate cu prezentele condiţii şi numai în scopurile permise prin lege descrise mai sus. Vă exprimaţi cu precădere acordul cu privire la următoarele:

3.1 Site-ul Austrian nu poate fi utilizat în nici un mod care atrage o încălcare a drepturilor de proprietate ale terţilor

3.2 Nu aveţi dreptul de a utiliza niciun fel de dispozitive, mecanisme, aplicaţii sau alte scripturi care ar putea interfera cu funcţionarea site-ului Austrian. Aceasta include încărcarea de fişiere infestate cu virusuri.

3.3 Nu aveţi dreptul de a lua nici un fel de măsuri care ar putea atrage o încărcare nerezonabilă sau excesivă a infrastructurii Austrian.

3.4 Nu aveţi dreptul de a bloca, suprascrie sau modifica niciun fel de conţinut generat de Austrian sau afecta în alt mod site-ul Austrian.

3.5 Nu aveţi dreptul de a reproduce informaţiile de pe site-ul Austrian în scopuri comerciale. Aceasta include şi furnizarea de preţuri pentru zborurile Austrian pe alte site-uri sau alte servere online. Cu precădere, nu aveţi dreptul de a copia, distribui, utiliza sau reproduce în orice alt mod conţinutul la care s-a renunţat de pe site-ul Austrian cu ajutorul 'roboţilor', altor tehnologii de mecanisme de căutare sau prin alte mecanisme automate.

3.6 Nu aveţi dreptul de a obţine sau de a încerca să obţineţi orice acces neautorizat la oricare dintre reţelele noastre, prin niciun fel de mijloace.

3.7 Nu aveţi dreptul de a efectua niciun fel de rezervări neautorizate, false sau frauduloase, cu precădere orice rezervări achitate cu carduri de credit sau detaliile bancare ce aparţin unor terţi care nu şi-au dat acordul în acest sens.

4. Consecinţele utilizării necorespunzătoare

Fără prejudicierea oricăror alte drepturi (indiferent dacă sunt stipulate prin lege sau prin alte reglementări), ne rezervăm dreptul de a vă anula rezervarea fără a vă informa şi/sau de a vă restricţiona accesul la site-ul Austrian dacă încălcaţi prezentele condiţii.

5. Modificările acestui site de internet

Ne rezervăm dreptul, în orice moment şi fără notificare prealabilă de a efectua îmbunătăţiri sau modificări referitoare la informaţii, servicii, produse şi alt conţinut al site-ului Austrian. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a modificare prezentele condiţii în orice moment.

6. Link-uri către alte site-uri de internet

Acest site de internet poate conţine link-uri sau referiri la alte site-uri de internet care nu sunt operate de Austrian. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, nu avizăm niciunul dintre aceste site-uri de internet şi, prin prezenta, negăm orice răspundere cu privire la conţinutul acestora. Prezenta declaraţie se aplică tuturor link-urilor către site-urile externe acoperite de Austrian şi întregului conţinut al site-urilor către care duc astfel de link-uri. Ne rezervăm dreptul de a oferi gratuit link-ul către alte site-uri de internet cu aprobarea noastră scrisă şi de a ne retrage aprobarea referitoare la un link în orice moment.

7. Declaraţie de neasumare a răspunderii

Austrian nu îşi asumă în niciun mod răspunderea pentru formularea, acurateţea sau calitatea informaţiilor furnizate de terţi (de ex., parteneri, turoperatori, operatori aeroportuari). Reclamaţiile îndreptate contra Austrian cu privire la daune materiale şi nemateriale, provocate de utilizare sau neutilizarea informaţiilor prezentate sunt excluse, în măsura în care nu este vorba despre o neglijenţă sau declaraţie falsă frauduloasă din partea Austrian.

8. Stocarea adreselor IP

La accesarea site-ului  Austrian, serverul nostru de internet memorează automat adresa IP a furnizorului dvs. de servicii de internet, site-ul de pe care ne vizitaţi, paginile de internet accesate pe site-ul nostru şi data şi durata accesării. În cazul unor încălcări ale prezentelor condiţii, vom păstra adresa IP stocată pentru a o utiliza în cadrul procedurilor de drept civil şi pentru investigaţiile penale. 

General

2. Proprietary Rights

All trademark rights, copyrights, database rights and other intellectual property rights to the contents of the Austrian-website, (as well as the organization and layout of the website), together with the underlying software code rest, either with Austrian or with its licensors. You may not, either in whole or in part, copy, modify, distribute or use or reproduce in other form contents of the Austrian-website, or the underlying software code, without the prior written consent of Austrian.

3. Permissible Use

All Austrian-website online services (including the booking machine) are provided solely for the purpose of enabling you to check the availability of goods or services relating to your journey (the timetable, for example), make legitimate reservations, use our online check-in or transact other business with suppliers. You may only use the website in accordance with these terms and conditions and for the legally permitted purposes described above.

In particular, you indicate your agreement to the following:

3.1. You may not use the Austrian-website in a manner which causes an infringement of the proprietary rights of others.

3.2. You may not utilize any devices, mechanisms, software or other scripts which could interfere with the working of the Austrian-website. This also includes uploading files infected with viruses.

3.3. You may not take any action which could result in an unreasonable or excessive load on the Austrian infrastructure.

3.4. You may not block, overwrite or modify any Austrian-generated content or in other way disrupt the Austrian-website.

3.5. You may not reproduce information from the Austrian-website for commercial purposes. This also includes providing prices for Austrian flights on another website or another online server. In particular you may not copy, distribute, in other way use or reproduce discarded content from the Austrian-website with the help of "robots", other search machine technologies or through other automatic mechanisms.

3.6. You may not acquire, or attempt to acquire, any unauthorized access to any of our networks, by whatever means.

3.7. You may not make any unauthorized, false or fraudulent bookings, in particular any bookings which are paid for with credit cards or bank account details belonging to a third party that has not consented to this.

4. Consequences of Improper Use

Without prejudice to our other rights (irrespective of whether they are based on law or other regulations), we reserve the right to cancel your booking without reference to you and/or to deny you access to the Austrian-website if you have contravened these terms and conditions.

5. Changes to this Website

We reserve the right, at any time and without prior notice, to undertake improvements or modifications in respect of the information, services, products and other contents of the Austrian-website. We further reserve the right to modify these terms and conditions at any time.

6. Links to Other Websites

This website may contain links or references to other websites which are not operated by Austrian. Unless otherwise specified, we do not endorse any of these other websites and expressly disassociate ourselves herewith from all contents of these sites. This declaration applies to all links to external sites covered by Austrian and to all the contents of these sites to which these links lead.

We reserve the right to make the link to other websites contingent upon our express written consent and to withdraw our consent to a link at any time.

7. Legal Disclaimer

Austrian accepts no liability whatsoever for the topicality, accuracy, completeness or quality of the information provided by third parties (e.g. co-operation partners, tour operators, airport operators). Claims for liability against Austrian relating to damages of a material or non-material kind, which were caused by usage or non-usage of the information presented, are precluded, provided that there is no negligence or fraudulent misrepresentation on Austrian's part.

8. Storage of IP-addresses

When you visit the Austrian-website, our web server automatically saves the IP-address of your Internet Service Provider, the website you are visiting us from, the web pages that you visit on our site and the date and duration of the visit. In the event of infringements of these terms and conditions, we will keep the stored IP-address to use in pursuance of civil law claims and for criminal case investigations.