Regulamin korzystania ze stron internetowych Austrian Airlines

Regulamin korzystania ze stron internetowych Austrian Airlines

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze wszystkich stron internetowych zarządzanych przez Austrian Airlines AG, a w szczególności z portalu www.austrian.com (dalej zwanych "stronami internetowymi Austrian").

1. Postanowienia ogólne
Strony internetowe Austrian zarządzane są przez Austrian Airlines AG, Office Park 2, 1300 Flughafen Wien, Austria, (dalej zwane "Austrian").

Przed skorzystaniem ze stron internetowych Austrian, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem użytkowania. Korzystanie ze stron internetowych Austrian oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na strony internetowe Austrian lub ich obszary można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn Austrian.

2. Prawa własności
Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych Austrian (a także organizacja i układ tych stron) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Austrian Airlines bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych Austrian lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Austrian Airlines.

3. Dozwolone użytkowanie
Wszystkie usługi online oferowane na stronach internetowych Austrian (w tym także moduł rezerwacyjny) służą wyłącznie możliwości sprawdzenia przez użytkownika dostępności produktów i usług związanych z podróżą (np. rozkładu lotów), dokonania rezerwacji, odprawy pasażerskiej online lub zawarcia innych transakcji z dostawcami usług. Ze stron internetowych Austrian można korzystać jedynie zgodnie z podanymi tu warunkami oraz w powyższych, prawnie dozwolonych, celach. W szczególności, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia:

3.1 Niedozwolone jest korzystanie ze stron internetowych Austrian w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.

3.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie stron internetowych Austrian. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

3.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury internetowej Austrian.

3.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa Austrian Airlines, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu stron internetowych Austrian.

3.5 Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych na stronach internetowych Austrian. Dotyczy to również podawania cen biletów Austrian na innych stronach internetowych lub innych serwerach. W szczególności, nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie czy w jakikolwiek inny sposób pobieranie informacji ze stron internetowych Austrian za pomocą "robotów", innych technik wyszukiwania bądź też innych automatycznych mechanizmów.

3.6 Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci.

3.7 Niedozwolone jest dokonywanie wszelkich nielegalnych, fałszywych czy nieprawdziwych rezerwacji, a w szczególności wszelkich rezerwacji, za które płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub przelewem z konta osoby trzeciej, która nie wyraziła na to zgody.

4. Konsekwencje niewłaściwego użytkowania
Bez uszczerbku dla innych naszych praw (bez względu na to, czy są one oparte na przepisach prawnych czy innych regulacjach), w przypadku naruszenia przez użytkownika podanych tu warunków, zastrzegamy sobie prawo do anulowania dokonanej przez niego rezerwacji bez powiadomienia oraz/lub do odmowy mu dostępu do stron internetowych Austrian.

5. Zmiany na stronach internetowych
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt i zmian informacji, usług, produktów i innych treści zamieszczonych na stronach internetowych Austrian. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.

6. Linki do innych stron internetowych
Na stronach internetowych Austrian mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron, które nie są zarządzane przez Austrian Airlines. O ile nie stwierdzono inaczej, Austrian Airlines nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich podanych przez Austrian Airlines linków do obcych portali oraz treści zamieszczonych na stronach, do których te linki prowadzą.

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania na naszych stronach internetowych linków do innych stron wyłącznie za naszą pisemną zgodą, jak również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie.

7. Prawne wyłączenie odpowiedzialności
Austrian Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dobór tematów, dokładność, kompletność czy jakość informacji podawanych przez strony trzecie (np. partnerów umów kooperacyjnych, organizatorów wycieczek, operatorów lotnisk). Wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko Austrian Airlines z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych poniesionych na skutek wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji, pod warunkiem, że ze strony Austrian Airlines nie nastąpiło zaniedbanie ani nieprawdziwe przedstawienie tych treści.

8. Przechowywanie adresów IP
Gdy użytkownik odwiedza strony internetowe Austrian, serwer Austrian Airlines automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych użytkownika, strony z jakiej odwiedza on portal Austrian Airlines, datę i czas przebywania na naszych stronach. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, wykorzystamy zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

General

2. Proprietary Rights

All trademark rights, copyrights, database rights and other intellectual property rights to the contents of the Austrian-website, (as well as the organization and layout of the website), together with the underlying software code rest, either with Austrian or with its licensors. You may not, either in whole or in part, copy, modify, distribute or use or reproduce in other form contents of the Austrian-website, or the underlying software code, without the prior written consent of Austrian.

3. Permissible Use

All Austrian-website online services (including the booking machine) are provided solely for the purpose of enabling you to check the availability of goods or services relating to your journey (the timetable, for example), make legitimate reservations, use our online check-in or transact other business with suppliers. You may only use the website in accordance with these terms and conditions and for the legally permitted purposes described above.

In particular, you indicate your agreement to the following:

3.1. You may not use the Austrian-website in a manner which causes an infringement of the proprietary rights of others.

3.2. You may not utilize any devices, mechanisms, software or other scripts which could interfere with the working of the Austrian-website. This also includes uploading files infected with viruses.

3.3. You may not take any action which could result in an unreasonable or excessive load on the Austrian infrastructure.

3.4. You may not block, overwrite or modify any Austrian-generated content or in other way disrupt the Austrian-website.

3.5. You may not reproduce information from the Austrian-website for commercial purposes. This also includes providing prices for Austrian flights on another website or another online server. In particular you may not copy, distribute, in other way use or reproduce discarded content from the Austrian-website with the help of "robots", other search machine technologies or through other automatic mechanisms.

3.6. You may not acquire, or attempt to acquire, any unauthorized access to any of our networks, by whatever means.

3.7. You may not make any unauthorized, false or fraudulent bookings, in particular any bookings which are paid for with credit cards or bank account details belonging to a third party that has not consented to this.

4. Consequences of Improper Use

Without prejudice to our other rights (irrespective of whether they are based on law or other regulations), we reserve the right to cancel your booking without reference to you and/or to deny you access to the Austrian-website if you have contravened these terms and conditions.

5. Changes to this Website

We reserve the right, at any time and without prior notice, to undertake improvements or modifications in respect of the information, services, products and other contents of the Austrian-website. We further reserve the right to modify these terms and conditions at any time.

6. Links to Other Websites

This website may contain links or references to other websites which are not operated by Austrian. Unless otherwise specified, we do not endorse any of these other websites and expressly disassociate ourselves herewith from all contents of these sites. This declaration applies to all links to external sites covered by Austrian and to all the contents of these sites to which these links lead.

We reserve the right to make the link to other websites contingent upon our express written consent and to withdraw our consent to a link at any time.

7. Legal Disclaimer

Austrian accepts no liability whatsoever for the topicality, accuracy, completeness or quality of the information provided by third parties (e.g. co-operation partners, tour operators, airport operators). Claims for liability against Austrian relating to damages of a material or non-material kind, which were caused by usage or non-usage of the information presented, are precluded, provided that there is no negligence or fraudulent misrepresentation on Austrian's part.

8. Storage of IP-addresses

When you visit the Austrian-website, our web server automatically saves the IP-address of your Internet Service Provider, the website you are visiting us from, the web pages that you visit on our site and the date and duration of the visit. In the event of infringements of these terms and conditions, we will keep the stored IP-address to use in pursuance of civil law claims and for criminal case investigations.