Smart Upgrade

Warunki

1. Niniejsze warunki ("Warunki") dotyczą oferty ("Oferta") złożonej przez Państwa ("Państwo") linii lotniczej Austrian Airlines AG, Office Park 2, 1300 Wiedeń-Lotnisko, Austria ("Linia Lotnicza") dającą Państwu szansę na zamianę klasy ekonomicznej, za którą płatność uiścili Państwo Linii Lotniczej, na klasę biznes ("Upgrade"). Oferta dotyczy tylko wybranych lotów obsługiwanych przez Linię Lotniczą oraz pod warunkiem posiadania przez pasażera ważnego biletu klasy ekonomicznej na dany lot wydanego przez linię Austrian Airlines. Oferta nie może zostać zaakceptowana w przypadku biletów sprzedanych w następujących krajach: Indie, Japonia

2. Oferta może zostać złożona tylko przez osoby, które w dniu złożenia Oferty osiągnęły w swoim kraju zamieszkania pełnoletniość. Zostaną Państwo uznani za upoważnionych do podejmowania działań w imieniu osoby lub osób wymienionych bądź włączonych do Oferty oraz wiązania ich postanowieniami niniejszych Warunków.

3. Oferta, jeżeli została złożona przez Państwa w związku z dokonaną w Linii Lotniczej rezerwacją, złożoną bezpośrednio w Linii Lotniczej lub pośrednio innymi kanałami, czyni osobę lub osoby wymienione w Ofercie, podlegającej niniejszym Warunkom, potencjalnym odbiorcą opcji Upgrade. W przypadku gdy pierwotna rezerwacja lotu została zawarta na więcej niż jednego pasażera, opcja Upgrade dotyczy każdego z tych pasażerów. Oferowana kwota zostanie pomnożona przez liczbę osób wymienionych w pierwotnej rezerwacji lotu. Całkowita cena oferty pojawi sie przed podaniem danych karty kredytowej.

4. Linia Lotnicza nie jest zobowiązana do zaakceptowania Państwa Oferty, ani nie gwarantuje, że jakikolwiek pasażer będzie mógł z opcji Upgrade skorzystać. Zaakceptowanie oferty leży całkowicie w gestii Linii Lotniczej.

5. Zgadzają się Państwo, że Państwa Oferta podlega zatwierdzeniu przez Linię Lotniczą w dowolnym terminie a najpóźniej na 72 godziny przed zaplanowaną godziną odlotu. Mogą Państwo zmienić lub anulować swoją Ofertę, chyba że została ona już przez Linię Lotniczą zaakceptowana. Po zaakceptowania Państwa Oferty przez linię lotniczą, będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia ceny określonej w Państwa ostatecznej Ofercie i nie będziecie już Państwo mogli się z oferty Upgrade wycofać, z wyjątkiem sytuacji i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach.

6. Jeżeli Linia Lotnicza odwoła lot i przeniesie Państwa rezerwacje na inny lot, jakakolwiek Oferta złożona przez Państwa w odniesieniu do pierwotnej rezerwacji może obowiązywać w przypadku nowego lotu lub lotów, jednak zawsze pod warunkiem dostępności miejsc w Klasie Biznesowej. Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, w wyższej klasie, której dotyczy Państwa oferta Upgrade (tylko w przypadku kiedy Państwa Oferta została zaakceptowana) nie ma wystarczającej liczby wolnych miejsc, wszelkie kwoty zapłacone przez Państwa w związku z ofertą Upgrade zostaną Państwu zwrócone na kartę kredytową, której użyto podczas dokonywania płatności za ofertę Upgrade. Kwota ta ulegnie skompensowaniu o wszelkie opłaty wyrównawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli Państwa rezerwacja zostanie przeniesiona na lot obsługiwany przez przewoźnika innego niż Austrian Airlines lub Tyrolean Airways, Linia Lotnicza nie gwarantuje zmiany klasy na wyższą. W powyższym przypadku wszelkie kwoty zapłacone przez Państwa w związku z ofertą Upgrade zostaną Państwu zwrócone na kartę kredytową, której użyto podczas dokonywania płatności za ofertę Upgrade, obowiązywać będą też wyżej określone zasady dotyczące kompensaty.

7. Linia Lotnicza może zatwierdzić Państwa Ofertę w dowolnym terminie, w okresie pomiędzy 72 a 48 godzinami poprzedzającymi zaplanowaną godzinę odlotu. W przypadku zaakceptowania złożonej przez Państwa Oferty, z Państwa karty kredytowej zostanie niezwłocznie pobrana pełna opłata a Linia Lotnicza przyzna opcję "Upgrade" każdemu pasażerowi wymienionemu w Państwa pierwotnej rezerwacji. Opłata całkowita zawierać będzie wszelkie obowiązujące przedpłaty podatków oraz opłaty (jeżeli obowiązują) związane z opcją Upgrade. Opcja Upgrade przyznana przez Linię Lotniczą nie może zostać scedowana lub przeniesiona, w całości bądź w części, na inną osobę czy lot, za wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 6 niniejszych Warunków.

8. Po zaakceptowania Państwa Oferty, nie będziecie Państwo mogli ubiegać się o zwroty kosztów, kredyty lub wymiany, chyba że pod następującymi warunkami:
• Lot, w przypadku którego Państwa Oferta została zaakceptowana i przyznana została Państwu opcja Upgrade został odwołany.
• Lot, w przypadku którego Państwa Oferta została zaakceptowana i przyznana została Państwu opcja Upgrade został odwołany a Linia Lotnicza przeniosła Państwa rezerwację na inny lot klasą wymienioną w Państwa pierwotnej rezerwacji.
• Państwa Oferta została zaakceptowana i przyznana została Państwu opcja Upgrade, ale niemożliwe było zapewnienie Państwu miejsca w klasie o wyższym standardzie z przyczyn zależnych od Linii Lotniczej, takich jak wymiana sprzętu, opóźnienie lotu, z powodu którego nie zdążyli Państwo na lot przesiadkowy, w przypadku którego posiadaliście Państwo opcję Upgrade, ale niezależnych od Państwa działań.

Jeżeli zwrot kosztów zostanie zatwierdzony, kwota uiszczona z tytułu opcji Upgrade zostanie zwrócona na kartę kredytową, której użyto podczas dokonywania płatności za ofertę Upgrade. Kwota ta zostanie skompensowana o wszelkie opłaty wyrównawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Jeżeli zwrot kosztów zostanie zatwierdzony, zostanie on zrealizowany w walucie, w której opłata za opcję Upgrade została pobrana. W przypadku gdy zwrot kosztów w walucie, w której zapłacono za opcję Upgrade wymagać będzie wymiany waluty, zastosowany zostanie powszechnie przyjęty bieżący kurs walutowy. Stawka ta może zostać pomniejszona o opłaty związane z przewalutowaniem oraz o inne dopłaty, które mogą zostać nałożone przez Linię Lotniczą. Zwrócona kwota nie może być wyższa niż kwota w walucie, w której opłata za opcję Upgrade została pobrana.

10. Jeżeli zapłacili Państwo za rezerwacje miejsca w pierwotnie opłaconej klasie ekonomicznej, zgodnie z Artykułem 5.4.1 Warunków Przewozu a Państwa Oferta została zaakceptowana, kwota którą Państwo zapłacili za rezerwacje miejsca nie zostanie Państwu zwrócona.

11. Warunki taryfowe w jakich pierwotnie zakupili Państwo bilet pozostaną ważne i będą obowiązywać nawet jeżeli Państwa Oferta zostanie zaakceptowana i zostanie Państwu przyznana opcja Upgrade. Obowiązywać będą, między innymi, warunki anulowania rezerwacji, opłaty za zmiany oraz zasady dotyczące przyznawania premii dla osób często podróżujących.

12. Linia Lotnicza nie gwarantuje przyznawania konkretnych miejsc pasażerom, których Oferty zostały zaakceptowane i którym została przyznana opcja Upgrade.

13. Ilość Bezpłatnego Bagażu jaki mogą Państwo ze sobą zabrać jest ustalany osobno i oddzielnie dla każdego Odcinka Lotu w oparciu o warunki i ograniczenia obowiązujące w przypadku danego Odcinka Lotu.

14. W przypadku gdy Państwa Oferta została zaakceptowana i z Państwa karty kredytowej została pobrana opłata z tytułu opcji Upgrade, ale opcja Upgrade nie została Państwu przyznana lub nie została przez Państwa odebrana, mogą Państwo domagać się zwrotu kosztów pod warunkiem, że wszystkie wymagania dotyczące ubiegania się o zwrot, określone w niniejszych Warunkach, zostały spełnione. Niniejszym zgadzają się Państwo, że aby otrzymać zwrot kosztów należy okazać (i) kartę pokładową na dany lot, w momencie wnioskowania o zwrot, oraz (ii) e-mail, który potwierdza, że została Państwu przyznana opcja Upgrade, a także skontaktować się z Linią Lotniczą poprzez www.austrian.com/feedback w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia lotu, którego dotyczy powyższy spór.

15. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami i uchylają jakiekolwiek inne porozumienia (ustne bądź pisemne) dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Linia Lotnicza nie będzie archiwizować ani udostępniać umowy, którą z Państwem zawarła.

16. Zaniechanie skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw przez Linię Lotniczą nie będzie stanowić zrzeczenia się z późniejszego ich egzekwowania, a Państwa zobowiązania dotyczące powyższego późniejszego egzekwowania będą nadal w pełni obowiązywać.

17. Niniejsze Warunki podlegają prawu austriackiemu. Bez uszczerbku dla Państwa prawa zezwalającego, zgodnego z prawem lokalnym, na wszczęcie postępowań przed innymi sądami właściwymi, wyrażają Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w Wiedniu, w celu rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu, który może wyniknąć w wyniku lub w związku z niniejszymi Warunkami.

18. Niniejsze Warunki powinny być czytane łącznie z Warunkami Przewozu oraz z Zasadami Zachowania Poufności linii lotniczych Austrian Airlines i zostają one niniejszym załączone i stanowią część niniejszych Warunków.