Prawa Pasażera

I. Information about flights and reservations

When making enquiries about or booking a flight through a travel agent in the European Union, each passenger has the right to neutral and accurate information. Unless a passenger requires something different, a travel agent must supply him or her with neutral information from the computerised reservation system, in particular on the different options available for a journey ranked in the following order:

  • non-stop flights,
  • flights with intermediate stops, but without a change of aircraft,
  • connecting flights;
  • all the fares available from different airlines, as displayed.

A travel agent must give passengers direct access to the information shown by the computer system if they request it, either by allowing them to see the screen or by printing it out.

If the ticket is booked through a travel agent or directly by an airline, they must pass on to the passenger all information available in the computer system about:

  • the identity of the air carrier which will actually provide the service, as opposed to the carrier mentioned on the ticket;
  • changes of aircraft during the journey;
  • stops en route during the journey;
  • transfers between airports during the journey.

II. Informacja dotycząca praw pasażerów w przypadku znacznego opóźnienia lub odwołania lotów bądź odmowy przyjęcia na pokład

Niniejsza informacja stanowi wymóg zawarty w Rozporządzeniu WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Zastosowanie

Poniższe zasady mają zastosowanie:

• w przypadku rejsów rozpoczynających się na terytorium UE a także lotów obsługiwanych przez przewoźnika lotniczego Wspólnoty odlatującego z lotniska w państwie trzecim do portu lotniczego w UE (chyba, że pasażer otrzymał określone korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono mu opieki w kraju trzecim);
• pod warunkiem, że pasażer posiada potwierdzoną rezerwację na dany lot i zgłosi się do odprawy w określonym czasie;
• odnośnie anulacji rejsów: w przypadku odwołania wcześniej planowanego rejsu, na który co najmniej jedno miejsce zostało zarezerwowane;
• wobec pasażerów podróżujących na podstawie taryfy dostępnej bezpośrednio lub pośrednio dla wszystkich osób lub na podstawie biletów wystawionych w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego;
• kiedy jesteśmy przewoźnikiem obsługującym rejs.

Opóźnienie

Jeżeli spodziewamy się, że rejs będzie opóźniony w stosunku do planowanego terminu wylotu:

(a) o dwie lub więcej godzin w przypadku rejsów o zasięgu do 1500 km lub mniej; lub
(b) o trzy lub więcej godzin w przypadku rejsów o zasięgu między 1500 km a 3500 km; lub
( c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu przekraczającym 3500 km.

Bezpłatnie zaoferujemy Państwu:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.
• Jeżeli spodziewany czas wylotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień później niż pierwotnie planowano, oprócz wymienionych powyżej świadczeń pasażerowi zostanie zapewnione również (w zależności od dostępności):
• zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot,
• transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Jeżeli w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż pięć godzin, pasażer podejmie decyzję o rezygnacji z podróży, będzie miał prawo do: pełnego zwrotu zapłaconej kwoty za bilet, zwrotu za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.

Odwołanie rejsu

W przypadku odwołania rejsu, pasażerowi przysługują następujące świadczenia:

I. Prawo wyboru pomiędzy:

(a) pełnym zwrotem zapłaconej kwoty za bilet, zwrotem za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
(b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
(c ) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, w zależności od dostępności miejsc.

II. Dodatkowo, pasażer otrzyma bezpłatnie:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.

III. W przypadku zmiany planu podróży w związku z odwołaniem rejsu i kiedy oczekiwany termin odlotu nowego rejsu ma nastąpić co najmniej o jeden dzień póżniej w stosunku do planowanego wylotu odwołanego rejsu, pasażer ma również prawo do:

• zakwaterowania w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot oraz
• transferu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

IV. Pasażer ma prawo do rekompensaty w wysokości:

(a) 250 EUR w przypadku rejsów o zasięgu do 1 500 km;
(b) 400 EUR w przypadku rejsów o zasięgu między 1 500 a 3 500 km;
(c ) 600 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu większym niż 3500 km.

Powyższe odszkodowanie nie obowiązuje jeżeli:

• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu co najmniej dwa tygodnie przed planowym terminem odlotu lub
• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu w terminie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży pozwalającą na wylot nie więcej niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu, lub
• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu w terminie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży pozwalającą na wylot nie więcej niż jedną godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu, lub
• jeżeli zostanie dowiedzione, że odwołanie rejsu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków by temu zapobiec.

Wysokości powyższych kwot są zmniejszane o 50% w sytuacji, kiedy zaproponowane terminy podróży zawierają się w ramach czasowych określonych w powyższym akapicie "Opóźnienie".

Odmowa przyjęcia na pokład w wyniku przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie

Odmowa przyjęcia na pokład to odmowa przewozu pasażera danym rejsem wydana przez przewoźnika, mimo że pasażer zgłosił się do wyjścia do samolotu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami (w paragrafie "Zastosowanie"), z wyjątkiem sytuacji gdy istnieją uzasadnione podstawy odmowy przyjęcia pasażera na pokład, np. ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa oraz niewystarczających dokumentów podróżnych.

Zanim przewoźnik odmówi pasażerowi przyjęcia na pokład, może wezwać osoby chętne do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na uzgodnionych warunkach.

Jeżeli liczba osób chętnych do rezygnacji z przelotu jest niewystarczająca i przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerowi wbrew jego woli, otrzyma on rekompensatę w wysokości:
(a) 250 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu 1500 km lub mniej;
(b) 400 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu między 1500 a 3500 km;
(c ) 600 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu powyżej 3500 km.

Jeżeli zaoferowano pasażerowi zmianę trasy podróży i w związku z tą zmianą czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu, odszkodowanie ulega zmniejszeniu o 50%, zgodnie z informacjami zawartymi w rodziale "Opóźnienie".

Podstawą do określenia odległości jest ostateczny cel podróży, do którego przybycie będzie opóźnione względem wcześniej planowanego. Odległości są mierzone metodą trasy po ortodromie.

Pasażer otrzyma dodatkowo:

I. Prawo wyboru pomiędzy:
(a) pełnym zwrotem zapłaconej kwoty za bilet, zwrotem za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
(b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
(c ) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, w zależności od dostępności miejsc.

II. Dodatkowo, pasażer otrzyma bezpłatnie:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot oraz
• transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.

Obniżenie klasy podróży

Jeżeli pasażerowi przydzielono miejsce w samolocie w klasie niższej niż klasa, w której kupił bilet, pasażer ma prawo do zwrotu określonej procentowo kwoty od taryfy właściwej dla danego odcinka podróży. Prawo to nie ma zastosowania wobec pasażerów podróżujących w klasie niższej zgodnie z własnym życzeniem.

Pasażer otrzyma zryczałtowaną kwotę obliczoną na podstawie odległości lotu. W przypadku, gdy pasażer nie zaakceptuje zaproponowanych warunków, może oddać bilet do naszego działu zwrotów w celu dokładnego obliczenia jego wartości. Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym najbliższym biurem.

Informacje obowiązkowe zgodnie z Artykułem 16 Rozporządzenia (WE) 261/2004

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących egzekwowania niniejszego rozporządzenia, pasażer może zwrócić się do:
Agency for Passenger Rights (apf) 
http://www.apf.gv.at/en/passenger-complaints-plane.html  
T: +43 1 5050707 740
F: +43 1 5050707 180

III. Odszkodowanie w razie wypadku

Pasażerowie podróżujący linią lotniczą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej otrzymają w razie wypadku pełne odszkodowanie, niezależnie od miejsca wypadku, a także w razie konieczności zaliczki na pokrycie nagłych potrzeb.

• Nie istnieją ograniczenia dotyczące odpowiedzialności finansowej ponoszonej przez linię lotniczą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej w razie śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała pasażera. Innymi słowy, nie istnieje górna granica roszczeń, które mogą zostać wniesione.
• Linia lotnicza powinna wypłacić zaliczkę w celu udzielenia pomocy w nagłej sytuacji kryzysowej nie później niż w terminie 15 dni od dnia ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. Zaliczka w przypadku śmierci nie powinna wynosić mniej niż 15 000 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (około 20 000 EUR) na jednego pasażera.
• W celu przyspieszenia procesu załatwiania mniejszych roszczeń, do wysokości 100 000 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (ok. 130 000 EUR), linia lotnicza zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej może ograniczyć lub wykluczyć swoją odpowiedzialność, jeżeli szkoda została wyrządzona (w całości lub w części) przez zaniedbanie rannego lub zmarłego pasażera.

IV. Podróż samolotem jako element imprezy turystycznej

Pasażerowie podróżujący w ramach zorganizowanej wycieczki lub imprezy wakacyjnej zakupionej na terenie Unii Europejskiej powinni otrzymać od organizatora dokładne informacje na temat swojej podróży. Korzystają oni również z przejrzystych praw dotyczących realizacji umowy.

• Broszura organizatora musi zawierać jasno i precyzyjnie określone informacje dotyczące celu podróży, trasy i wykorzystywanych środków transportu. Informacje zawarte w broszurze są wiążące dla organizatora.
• Przed wyjazdem, organizator musi dostarczyć na piśmie informacje dotyczące czasu i miejsc postojów oraz połączeń transportowych.
Konsument ma prawo do przeniesienia swojej rezerwacji na inną osobę.
• Cena określona w umowie nie może zostać zmieniona, chyba że warunki wyraźnie przewidują taką możliwość.
• Organizator ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niedotrzymanie warunków umowy, zatem problemy związane z przelotem powinny być rozwiązywane bezpośrednio z organizatorem. Organizator imprezy turystycznej będzie kontaktować się z linią lotniczą w imieniu pasażera.

Egzekwowanie praw pasażera

Powyższe prawa pasażerów zostały określone bezpośrednio przez prawo UE lub państwowe przepisy wdrażające dyrektywy UE. Zatem linie lotnicze, biura podróży, touroperatorzy i wszystkie inne firmy zaangażowane w świadczenie transportu lotniczego muszą ich przestrzegać.

• Pierwszą rzeczą, jaką pasażer powinien zrobić, to skontaktować się z linią lotniczą lub organizatorem imprezy turystycznej.
• Jeżeli pasażer jest przekonany o nieprzestrzeganiu przepisów, może skontaktować się z właściwym organem państwowym odpowiedzialnym za transport lotniczy lub urzędem ochrony konsumentów (jeżeli są dostępne, dane zostaną podane poniżej).
• W przypadku poniesienia przez pasażera szkody na skutek naruszenia prawa Wspólnoty, pasażer może podjąć prywatne działania prawne w sądach krajowych.
• Organizacje konsumenckie mogą również udzielać porad oraz pomocy.
• Pasażer może również poinformować Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej o odpowiedzi przewoźnika udzielonej na jego skargę (Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruksela, faks (32-2) 299 10 15, e-mail: tren-aprights@cec.eu.int).

V. Inne prawa

Transport lotniczy jest przedmiotem umowy, która generuje pewne prawa dla pasażerów. Pasażer powinien poprosić linię lotniczą lub biuro podróży o jej kopię.

Na podstawie umów międzynarodowych, linia lotnicza jest odpowiedzialna za szkody spowodowane opóźnieniem, chyba że udowodni, iż dołożono wszelkich starań aby szkody uniknąć lub podjęcie takich działań było niemożliwe. Linia lotnicza jest również odpowiedzialna za utratę lub uszkodzenie bagażu. W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z linią lotniczą lub biurem podróży.