Práva cestujících

Passenger Rights in other Languages

I. Information about flights and reservations

When making enquiries about or booking a flight through a travel agent in the European Union, each passenger has the right to neutral and accurate information. Unless a passenger requires something different, a travel agent must supply him or her with neutral information from the computerised reservation system, in particular on the different options available for a journey ranked in the following order:

 • non-stop flights,
 • flights with intermediate stops, but without a change of aircraft,
 • connecting flights;
 • all the fares available from different airlines, as displayed.

A travel agent must give passengers direct access to the information shown by the computer system if they request it, either by allowing them to see the screen or by printing it out.

If the ticket is booked through a travel agent or directly by an airline, they must pass on to the passenger all information available in the computer system about:

 • the identity of the air carrier which will actually provide the service, as opposed to the carrier mentioned on the ticket;
 • changes of aircraft during the journey;
 • stops en route during the journey;
 • transfers between airports during the journey.

II. Sdělení o právech cestujícího v případě velkých zpoždění, zrušení letu a nepřepravení kvůli překročení kapacity letu

Tato informace je závazná podle nařízení EC 261/2004 Evropského parlamentu a rady Evropské unie.

Oblast použití

Následující úpravy platí:

 • pro lety, které odlétají z nějakého letiště v EU, jakož i pro lety, které jsou prováděny leteckou společnosti EU z letiště v nějakém třetím státě na nějaké letiště v EU (ledaže jste v tomto třetím státě obdrželi vyrovnávací a podpůrné služby);
 • za podmínky, že máte k dispozici potvrzenou rezervaci pro příslušný let a dostavíte se v uvedeném čase k odbavení;
 • ohledně anulování za neprovedení letu, jehož provedení jsme předem naplánovali a v němž bylo rezervováno alespoň jedno místo;
 • jen pro cestující letadlem, kteří cestují za tarif, který je přímo nebo nepřímo k dispozici pro veřejnost, příp. pro cestující letadlem s letenkami, které byly vydány v rámci spojovacího programu pro zákazníky nebo jiných reklamních programů;
 • tam, kde jsme provádějící leteckou společností.

Zpoždění

Pokud se podle rozumného zvážení předpokládá, že se odlet opozdí

 • (a) u letů do vzdálenosti 1500 km o dvě hodiny a více nebo
 • (b) u letů do vzdálenosti mezi 1500 km až do 3500 km o tři hodiny nebo více nebo
 • (c) u letů do vzdálenosti nad 3500 km o čtyři hodiny a více oproti plánovanému času odletu,

nabízíme Vám zdarma:

 • jídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání a
 • možnost spojit se s Vaším plánovaným cílovým místem telexem, faxem, telefonem nebo e-mailem.
 • pokud se podle rozumného zvážení předpokládá, že je očekávaný čas odletu teprve v den následujícím po předem oznámeném času odletu, nabízíme Vám mimoto podle místních podmínek ubytování v hotelu, pokud je zapotřebí neplánovaný pobyt jednu noc nebo více nocí,
 • dopravu mezi letištěm a místem ubytování.

Činí-li zpoždění minimálně pět hodin a Vy se rozhodnete, že se zpožděným letem nepoletíte, nabízíme Vám úplnou náhradu nákladů za letenku za tu cenu, za kterou byla letenka získána, za neabsolvované úseky cesty jakož i za už absolvované úseky cesty, pokud se let s ohledem na váš původní plán cesty stal neúčelným.

Zrušení letu

Pokud je Váš let zrušen, nabídneme Vám tyto služby:

I. Volbu mezi:

 • (a) úplnou náhradou nákladů za letenku za cenu, za kterou byla letenka získána, za neabsolvované úseky cesty,jakož i za už absolvované úseky cesty, pokud se let s ohledem na váš původní plán cesty stal neúčelným; nebo
 • (b) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek co nejdříve, nebo
 • (c) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek později podle Vašeho přání, za předpokladu, že jsou místa k dispozici.

II. Navíc Vám zdarma nabízíme

 • jídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání a
 • možnost spojit se s Vaším plánovaným cílovým místem telexem, faxem, telefonem nebo e-mailem.

III. Pokud se podle rozumného zvážení předpokládá, že je očekávaný čas alternativní přepravy teprve v den následujícím po předem oznámeném času odletu, nabízíme Vám mimoto podle místních podmínek také:

 • ubytování v hotelu, pokud je zapotřebí neplánovaný pobyt jednu noc nebo více nocí, a
 • přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

IV. Máte nárok na následující kompenzaci:

 • (a) 250 EUR u všech letů až do vzdálenosti 1500 km,
 • (b) 400 EUR u letů na vzdálenost mezi 1500 km do 3500 km,
 • (c) 600 EUR u letů na vzdálenost více než 3500 km.

Tato kompenzace se nevztahuje na případy,

 • že jste byli o zrušení informováni minimálně dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 • jste byli o zrušení informováni v období mezi dvěma týdny a sedmi dny před plánovaným časem odletu a obdrželi jste nabídku na jinou přepravu, která Vám umožňuje odletět nejvýše dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout Vašeho konečného cíle nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • jste byli o zrušení informování méně než sedm dnů před plánovaným časem odletu a obdrželi jste nabídku na jinou přepravu, která Vám umožňuje odletět nejvýše jednu hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout Vašeho konečného cíle nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • můžeme doložit, že zrušení bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit ani v případě, že byla učiněna všechna proveditelná opatření.

Tyto částky se snižují o 50%, pokud Vám nabídneme jinou přepravu, která nebude realizována později, než tak, jak je uvedeno ve výše uvedeném paragrafu "Zpoždění".

Nepřepravení na základě překročení kapacity letu

Nepřepravení je odmítnutí letecké společnosti přepravit cestujícího, ačkoliv se odbavil k přepravě dle podmínek, uvedených pod bodem „oblast použití“, s výjimkou, že existují obhajitelné důvody pro jeho nepřepravení, např. v souvislosti se zdravím nebo všeobecnou nebo provozní bezpečností nebo nedostatečnými cestovními doklady.

Než odmítneme cestujícím leteckou přepravu, pokoušíme se je nejprve přesvědčit k dobrovolnému zřeknutí se své rezervace za příslušnou protislužbu.

Pokud se nenajde dost dobrovolníků a musíme-li Vám proto odmítnout přepravu navzdory Vaší vůli, nabídneme Vám tyto služby pro vyrovnání:

 • (a) 250 EUR u všech letů až do vzdálenosti 1500 km,
 • (b) 400 EUR u letů na vzdálenost mezi 1500 km do 3500 km,
 • (c) 600 EUR u letů na vzdálenost více než 3500 km.

Tyto částky se snižují o 50%, pokud Vám nabídneme jinou přepravu, která nebude realizována později, než tak, jak je uvedeno ve výše uvedeném paragrafu „Zpoždění“.

Při zjištění vzdálenosti se bere za základ poslední cílové místo, do kterého přiletíte kvůli nepřepravení později nebo v plánovaný čas příletu. Vzdálenosti se zjišťují podle metody vzdálenosti podle hlavní kružnice.

avíc Vám nabízíme toto:

I. Volbu mezi:

 • (a) úplnou náhradou nákladů za letenku za cenu, za kterou byla letenka získána, za neabsolvované úseky cesty,jakož i za už absolvované úseky cesty, pokud se let s ohledem na váš původní plán cesty stal neúčelným; nebo
 • (b) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek co nejdříve, nebo
 • (c) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek později podle Vašeho přání, za předpokladu, že jsou místa k dispozici.

II. Navíc Vám zdarma nabízíme j

ídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání a ubytování v hotelu, pokud je zapotřebí neplánovaný pobyt jednu noc nebo více nocí,

dopravu mezi letištěm a místem ubytování,a

možnost spojit se s Vaším plánovaným cílovým místem telexem, faxem, telefonem nebo e-mailem.

Snížení třídy rezervace

Pokud Vám nemůžeme nabídnout přepravu v třídě kabiny, kterou jste si rezervovali, ale jen v nižší třídě, máte nárok na vrácení procentuálního podílu Vámi zaplaceného tarifu za letenku. Výjimku z této úpravy tvoří cestující letadlem, kteří dobrovolně souhlasí s přepravou v nižší třídě kabiny, než je uvedena na letence.

Nabízíme Vám paušální částky, sestavené podle vzdálenosti příslušné letecké trasy, které leží průměrně nad nárokem podle tarifní diference. Pokud s touto paušální částkou nesouhlasíte, můžete samozřejmě předat Vaši letenku k přesnému výpočtu našemu refundačnímu oddělení. Ohledně tohoto se, prosím, obraťte na naše nejbližší zastoupení.

Sdělení podle článku 16 nařízení (EC) 261/2004

S dotazy a stížnostmi , které se týkají nařízení, se mohou zákazníci obracet na:

Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologie

E-Mail: fluggastrechte@bmvit.gv.at

Tel: +43 1 7116265/9204
po - čt 09-12.00
Fax: +43 1 7116265/9699

  III. Odškodnění v případě nehody

  Cestující, kteří pro své cesty využívají leteckou společnost z členských států EU mají nárok na plné odškodnění v případě nehody, bez ohledu na to, kde se tato nehoda stala. Rovněž mají nárok na okamžitou platbu jako pomoc pro překonání okamžité tíživé ekonomické situace.

  • Finanční odpovědnost leteckých společností ze zemí EU v případě odškodnění za smrt nebo zranění cestujícího není nikterak omezena. jinými slovy neexistuje žádné omezení horní hranice odškodnění, které může být po letecké společnosti požadováno.
  • Letecká společnost je povinna vyplatit oprávněné osobě zálohu na překonání tíživé ekonomické situace do 15 dnů poté, co byla zjištěna totožnost této osoby. Tato záloha nesmí být menší než 15 000 SDR (pravidla čerpání rezerv dle Mezinárodního měnového fondu), což je přibližně 20 000 Eur na cestujícího v případě smrti.
  • Z důvodu rychlého vyřízení menších odškodnění do výše 100 000 SDR (asi 130 000 Eur) platí pravidlo, že letecká společnost může odškodnění omezit nebo nevyplatit pouze tehdy, pokud byla škoda způsobena (zcela nebo částečně) nedbalostí zraněné nebo zemřelé osoby.

  IV. Letecká doprava jako součást dovolené s cestovní kanceláří

  Všichni cestující, kteří si dovolenou koupili od některé cestovní kanceláře v zemích EU musí od organizátora dovolené získat přesné informace o cestě. Mají rovněž jasně definovaná práva a povinnosti v souvislosti se smlouvou s poskytovatelem dovolené.

  V informačním letáku, týkajícím se vybrané dovolené musí být jasně a přesně uveden cíl cesty a podrobný popis cesty a popis způsobu dopravy na dovolenou.

  • Za informace na informačním letáku ručí poskytovatel dovolené.
  • Před odjezdem na dovolenou musí poskytovatel dát cestujícím v písemné formě informaci o nástupních, přestupních a cílových zastávkách, včetně příslušných časových údajů.
  • Cestující má právo převést svoji rezervaci na jinou osobu.
  • Cena uvedené ve smlouvě o poskytnutí dovolené se nesmí měnit, není-li v podmínkách této smlouvy uvedeno jinak.
  • Organizátor dovolené nese plnou odpovědnost za splnění podmínek smlouvy, takže veškeré otázky a problémy v souvislosti s poskytnutím letecké dopravy budou řešeny přímo s organizátorem dovolené. Organizátor dovolené tedy bude zastupovat účastníky dovolené (cestující) při jednáních s leteckou společností.

  Vymahatelnost práv cestujících

  Výše uvedená práva cestujících se zakládají na nařízeních EU nebo na národních zákonech, které přejímají nařízení EU. Práva cestujících musí respektovat letecké společnosti, cestovní kanceláře a další firmy podílející se na zajištění letecké dopravy.

  Cestující by nejprve měl kontaktovat leteckou společnost nebo organizátora zájezdu (dovolené) s leteckou dopravou.

  Pokud se cestující domnívá, že byl porušen zákon, měl by se obrátit na příslušný státní úřad pro leteckou přepravu, nebo na místní organizaci pro ochranu spotřebitele (některé z těchto institucí jsou uvedeny níže).

  Pokud utrpěl cestující škodu z důvodu porušení ustanovení zákonů EU, může věc postoupit příslušným národním soudům.

  Organizace na ochranu spotřebitele nebo organizace na ochranu práv cestujících mohou rovněž poskytnout radu nebo pomoc.

  Cestující může také uvědomit Generální ředitelství energetiky a dopravy při Evropské komisi. Může tak učinit písemně na adrese Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brusel, faxem na čísle (32-2) 299 10 15, nebo na e-mailu: tren-aprights@cec.eu.int).

  V. Ostatní práva

  Letecká přeprava se sjednává smluvně a tento smluvní vztah zakládá pro cestující určitá práva. Požádejte vaši leteckou společnost nebo cestovní kancelář o kopii přepravní smlouvy.

  Podle mezinárodních úmluv odpovídá letecká společnost za škody způsobené zpožděním přepravy, pokud neprokáže, že podnikla vše co rozumně podniknout mohla, aby zpoždění zabránila, nebo pokud se ukáže, že zpoždění nebylo možno zabránit. Letecká společnost odpovídá také za ztrátu nebo škodu na zavazadlech. O podrobnější informace můžete požádat Vaši leteckou společnost nebo cestovní kancelář.