Răspundere


Răspunderea transportatorului aerian faţă de pasageri şi bagajele lor

Rezumat cf. Regulamentului (CE) Nr 2027/97 (amendat de Regulamentul (CE) Nr 889/2002). Această notă informativă rezumă regulile de răspundere aplicate de transportatorii aerieni comunitari, conform cerinţelor legislaţiei comunitare şi Convenţiei de la Montreal.

Compensaţie în caz de deces sau rănire
Nu există limite financiare cu privire la răspunderea pentru decesul sau rănirea pasagerilor. Pentru pagube de până la 113.100 DST (corespunzând la 04.01.2010 aproximativ unei sume de EUR 123.165,9), transportatorul aerian nu poate contesta reclamaţiile pentru compensaţii. Peste această sumă, transportatorul aerian se poate apăra împotriva unei reclamaţii, dovedind că nu a fost neglijent sau vinovat în vreun alt mod.

Plăţi în avans
Dacă un pasager este rănit sau ucis, transportatorul aerian trebuie să facă o plată în avans, pentru a acoperi nevoile economice imediate, în maximum 15 zile de la identificarea persoanei îndreptăţite să încaseze compensaţia. În caz de deces, această plată în avans nu va fi sub 16.000 DST (corespunzând unei sume de aproximativ EUR 17.424 la data de 04.01.2010).


Întârzierea pasagerilor
În cazul întârzierii pasagerilor, transportatorul aerian este responsabil pentru pagube, dacă nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita paguba sau luarea acestor măsuri a fost imposibilă. Răspunderea pentru întârzierea pasagerilor este limitată la 4.694 DST (corespunzănd la 04.01.2010 unei sume de aproximativ EUR 5.111,77).


Întârzieri de bagaje
În cazul întârzierii bagajelor, transportatorul aerian este responsabil pentru pagube, dacă nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita paguba sau luarea acestor măsuri a fost imposibilă. Răspunderea pentru întârzierea pasagerilor este limitată la 1.131 DST (corespunzând la 04.01.2010 unei sume de aproximativ EUR 1.231,66).


Distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajelor
Transportatorul aerian este responsabil pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajelor până la suma de 1.131 DST (corespunzând la data de 04.01.2010 unei sume de aproximativ EUR 1.231,66). În cazul bagajelor înregistrate, este responsabil şi dacă nu este vinovat, cu excepţia cazului în care bagajul a fost defect. În cazul bagajelor neînregistrate, transportatorul este responsabil doar dacă a fost vina sa.


Limite suplimentare pentru bagaje
Un pasager poate beneficia de o răspundere în limite suplimentare, dacă depune o declaraţie specială, cel mai târziu la înregistrare, şi dacă plăteşte o taxă suplimentară.


Reclamaţii cu privire la bagaje
Dacă bagajele sunt deteriorate, întârziate, pierdute sau distruse, pasagerul trebuie să scrie şi să reclame transportatorul aerian cât de repede posibil. În cazul deteriorării bagajelor înregistrate, pasagerul trebuie să scrie şi să reclame în termen de şapte zile, iar în caz de întârziere, in 21 de zile, în ambele cazuri de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia pasagerului.


Răspunderea transportatorilor contractanţi şi efectivi
Dacă transportatorul aerian care operează zborul nu este acelaşi cu transportatorul aerian care încheie contractul, pasagerul are dreptul de a adresa reclamaţii sau plângeri pentru pagube faţă de ambii transportatori. Dacă numele dau codul unui transportator aerian apare pe bilet, acel transportator aerian este cel care este parte în contract.

Limită de timp pentru acţiuni
Orice acţiune juridică pentru reclamarea de pagube trebuie realizată în termen de doi ani de la data sosirii avionului sau de la data la care avionul trebuia să sosească.

Baza informaţiilor
Baza regulilor descrise mai sus este Convenţia de la Montreal din 28 mai 1999, implementată de Comunitate prin Regulamentul (CE) Nr. 2027/97 (modificat prin Regulamentul (CE) Nr. 889/2002) şi legislaţia naţională a statelor membre.

Acest rezumat sau notă nu poate fi folosit ca bază pentru o reclamaţie de compensaţie, nici nu poate interpreta prevederile prezentului Regulament sau a Convenţiei de la Montreal.

AirCarrierLiabilityForPassengersAndTheirBaggage

Compensation in the case of death or injury

There are no financial limits to the liability for passenger injury or death. For damages up to 113,100 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 123,165.9) the air carrier cannot contest claims for compensation. Above that amount, the air carrier can defend itself against a claim by proving that it was not negligent or otherwise at fault.

Advance Payments

If a passenger is killed or injured, the air carrier must make an advance payment, to cover immediate economic needs, within 15 days from the identification of the person entitled to compensation. In the event of death, this advance payment shall not be less than 16,000 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 17,424).

Passenger Delays

In case of passenger delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for passenger delay is limited to 4,694 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 5,111.77).

Baggage Delays

In case of baggage delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for baggage delay is limited to 1,131 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 1,231.66).

Destruction, Loss or Damage to Baggage

The air carrier is liable for destruction, loss or damage to baggage up to 1,131 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 1,231.66). In the case of checked baggage, it is liable even if not at fault, unless the baggage was defective. In the case of unchecked baggage, the carrier is liable only if at fault.

Higher Limits for Baggage

A passenger can benefit from a higher liability limit by making a special declaration at the latest at check-in and by paying a supplementary fee.

Due to technical reasons the excess value declaration can be made only until 48 hours before departure. Here you can find more information and the form.

Complaints on Baggage

If the baggage is damaged, delayed, lost or destroyed, the passenger must write and complain to the air carrier as soon as possible. In the case of damage to checked baggage, the passenger must write and complain within seven days, and in the case of delay within 21 days, in both cases from the date on which the baggage was placed at the passenger's disposal.

Liability of Contracting and Actual Carriers

If the air carrier actually performing the flight is not the same as the contracting air carrier, the passenger has the right to address a complaint or to make a claim for damages against either. If the name or code of an air carrier is indicated on the ticket, that air carrier is the contracting air carrier.

Time Limit for Action

Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought to have arrived.

Basis for the Information

The basis for the rules described above is the Montreal Convention of 28 May 1999, which is implemented in the Community by Regulation (EC) No 2027/97 (as amended by Regulation (EC) No 889/2002) and national legislation of the Member States.

This summary or notice cannot be used as a basis for a claim for compensation, nor to interpret the provisions of this Regulation or the Montreal Convention.