Odpowiedzialność Przewoźnika

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za pasażerów i ich bagaż

Streszczenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2027/97 (uzupełnionym przez Rozporządzenie (WE) Nr 889/2002). Niniejsza informacja streszcza zasady odpowiedzialności stosowane przez przewoźników Wspólnoty Europejskiej zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej i Konwencją Montrealską.

Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń ciała
Odpowiedzialność za obrażenia ciąła lub śierć pasażera nie podlega ograniczeniu. Przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie za szkody do 113.100 SDR (odpowiadające około 123.165,9 EUR na dzień 04.01.2010 r.). Przy roszczeniach przewyższających tę kwotę przewoźnik lotniczy może się bronić przez wykazanie braku zaniedbania lub innej winy po jego stronie.

Zaliczki na poczet odszkodowania
W przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera przewoźnik lotniczy zobowiązuje się wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb w ciągu 15 dni od ustalenia sosoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci, zaliczka nie może być niższa niż 16.000 SDR (odpowiadające około 17.424 EUR na dzień 04.01.2010 r.).

Opóźnienia przy przewozie pasażerów
W przypadku opóźnień przy przewozie pasażerów przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie pasażerów jest ograniczona do 4.694 SDR (odpowiadające około 5.111,77 EUR na dzień 04.01.2010 r.).

Opóźnienie dostarczenia bagażu
W przypadku opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych aby jej uniknąć lub gdy zastosowani takich środków było niemożłiwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie bagażu jest ograniczona do 1.131 SDR (odpowiadające około 1.231,66 EUR na dzień 04.01.2010 r.).

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu
Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do 1.131 SDR (odpowiadające około 1.231,66 EUR na dzień 04.01.2010 r.). W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy.

Podwyższenie granicy odpowiedzialności za bagaż
Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności poprzez złożenie stosownych deklaracji i uiszczenie dodatkowej opłaty - najpóźniej przy odprawie biletowo - bagażowej.

Reklamacje bagażowe
W przypadku uszkodzenia, opóźnienia w dostarczeniu, zagubienia lub zniszczenia bagażu, pasażer jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W razie uszkodzenia bagażu rejestrowanego, pisemna reklamacja musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pasażerowi bagażu a w przypadku opóźnienia przy przewozie bagażu w ciągu 21 dni od tej daty.

Odpowiedzialność przewoźnika zawierającego umowę i wykonującego przewóz
Jeżeli przewoźnik wykonujący przewóz nie jest przewoźnikiem, z którym pasażer zawarł umowę o przewóz, pasażer ma prawo skierować reklamację lub zażądać odszkodowania od któregokolwiek z nich. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego są wykazane w bilecie, to jest on przewoźnikiem, z którym została zawarta umowa.

Termin na wniesienie pozwu
Pozew w sprawie odszkodowania musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować.

Podstawa niniejszej informacji
Podstawę powyższych przepisów stanowi Konwencja Montrealska z 28 maja 1999 r., której treść jest zatwierdzona do stosowania we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem Rady Europy (WE) Nr 2027/97 i uzupełniona Rozporządzeniem (WE) Nr 889/2002 oraz prawodawstwem krajów członkowskich UE.

Niniejsze streszczenie lub informacja nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do złożenia reklamacji o odszkodowanie ani w celu interpretacji postanowień Rozporządzenia lub Konwencji Montrealskiej.


AirCarrierLiabilityForPassengersAndTheirBaggage

Compensation in the case of death or injury

There are no financial limits to the liability for passenger injury or death. For damages up to 113,100 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 123,165.9) the air carrier cannot contest claims for compensation. Above that amount, the air carrier can defend itself against a claim by proving that it was not negligent or otherwise at fault.

Advance Payments

If a passenger is killed or injured, the air carrier must make an advance payment, to cover immediate economic needs, within 15 days from the identification of the person entitled to compensation. In the event of death, this advance payment shall not be less than 16,000 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 17,424).

Passenger Delays

In case of passenger delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for passenger delay is limited to 4,694 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 5,111.77).

Baggage Delays

In case of baggage delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for baggage delay is limited to 1,131 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 1,231.66).

Destruction, Loss or Damage to Baggage

The air carrier is liable for destruction, loss or damage to baggage up to 1,131 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 1,231.66). In the case of checked baggage, it is liable even if not at fault, unless the baggage was defective. In the case of unchecked baggage, the carrier is liable only if at fault.

Higher Limits for Baggage

A passenger can benefit from a higher liability limit by making a special declaration at the latest at check-in and by paying a supplementary fee.

Due to technical reasons the excess value declaration can be made only until 48 hours before departure. Here you can find more information and the form.

Complaints on Baggage

If the baggage is damaged, delayed, lost or destroyed, the passenger must write and complain to the air carrier as soon as possible. In the case of damage to checked baggage, the passenger must write and complain within seven days, and in the case of delay within 21 days, in both cases from the date on which the baggage was placed at the passenger's disposal.

Liability of Contracting and Actual Carriers

If the air carrier actually performing the flight is not the same as the contracting air carrier, the passenger has the right to address a complaint or to make a claim for damages against either. If the name or code of an air carrier is indicated on the ticket, that air carrier is the contracting air carrier.

Time Limit for Action

Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought to have arrived.

Basis for the Information

The basis for the rules described above is the Montreal Convention of 28 May 1999, which is implemented in the Community by Regulation (EC) No 2027/97 (as amended by Regulation (EC) No 889/2002) and national legislation of the Member States.

This summary or notice cannot be used as a basis for a claim for compensation, nor to interpret the provisions of this Regulation or the Montreal Convention.