Práva cestujících

I. Informace o letech a rezervace

V případě, že se cestující dotáže na lety nebo rezervace u cestovních kanceláří v členských zemích EU má právo na přesné a nestranné informace. Zaměstnanec cestovní kanceláře je povinen cestujícímu poskytnout informace z našeho počítačového rezervačního systému (pokud cestující nepožaduje ještě jiné informace) o: různých možnostech cesty v následujícím pořadí:
 • nonstop lety
 • lety se zastávkou, ale bez nutnosti přestupu
 • přípojné lety
 • všechny dostupné tarify od jednotlivých leteckých společností tak, jak jsou zobrazeny na obrazovce.

Cestovní kancelář musí, na přání cestujícího poskytnout mu přístup k informacím zobrazeným v počítačovém systému a to buď umožněním nahlédnutí do systému, nebo vytištěním příslušných informací.

Pokud je letenka rezervována prostřednictvím cestovní kanceláře nebo přímo přes leteckou společnost, musí cestovní kancelář poskytnout cestujícímu veškeré informace dostupné v informačním systému, zejména však:

 • název dopravce (letecké společnosti), který danou službu skutečně poskytne,
 • je-li jiný než dopravce uvedený na letence,
 • informace o změně letadla při mezipřistání informace o mezipřistání přestupy mezi letišti během cesty

 

II. Sdělení o právech cestujícího v případě velkých zpoždění, zrušení letu a nepřepravení kvůli překročení kapacity letu. 

Tato informace je závazná podle nařízení EC 261/2004 Evropského parlamentu a rady Evropské unie.

Oblast použití 

Následující úpravy platí:

 • pro lety, které odlétají z nějakého letiště v EU, jakož i pro lety, které jsou prováděny leteckou společnosti EU z letiště v nějakém třetím státě na nějaké letiště v EU (ledaže jste v tomto třetím státě obdrželi vyrovnávací a podpůrné služby);
 • za podmínky, že máte k dispozici potvrzenou rezervaci pro příslušný let a dostavíte se v uvedeném čase k odbavení;
 • ohledně anulování za neprovedení letu, jehož provedení jsme předem naplánovali a v němž bylo rezervováno alespoň jedno místo;
 • jen pro cestující letadlem, kteří cestují za tarif, který je přímo nebo nepřímo k dispozici pro veřejnost, příp. pro cestující letadlem s letenkami, které byly vydány v rámci spojovacího programu pro zákazníky nebo jiných reklamních programů;
 • tam, kde jsme provádějící leteckou společností. 

Zpoždění 

Pokud se podle rozumného zvážení předpokládá, že se odlet opozdí 

(a) u letů do vzdálenosti 1500 km o dvě hodiny a více nebo 

(b) u letů do vzdálenosti mezi 1500 km až do 3500 km o tři hodiny nebo více nebo 

(c) u letů do vzdálenosti nad 3500 km o čtyři hodiny a více oproti plánovanému času odletu, 

nabízíme Vám zdarma:

 • jídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání a
 • možnost spojit se s Vaším plánovaným cílovým místem telexem, faxem, telefonem nebo e-mailem. 
 • pokud se podle rozumného zvážení předpokládá, že je očekávaný čas odletu teprve v den následujícím po předem oznámeném času odletu, nabízíme Vám mimoto podle místních podmínek ubytování v hotelu, pokud je zapotřebí neplánovaný pobyt jednu noc nebo více nocí,
 • dopravu mezi letištěm a místem ubytování. 

Činí-li zpoždění minimálně pět hodin a Vy se rozhodnete, že se zpožděným letem nepoletíte, nabízíme Vám úplnou náhradu nákladů za letenku za tu cenu, za kterou byla letenka získána, za neabsolvované úseky cesty jakož i za už absolvované úseky cesty, pokud se let s ohledem na váš původní plán cesty stal neúčelným. 

Zrušení letu 

Pokud je Váš let zrušen, nabídneme Vám tyto služby: 

I. Volbu mezi: 

(a) úplnou náhradou nákladů za letenku za cenu, za kterou byla letenka získána, za neabsolvované úseky cesty,jakož i za už absolvované úseky cesty, pokud se let s ohledem na váš původní plán cesty stal neúčelným; nebo 

(b) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek co nejdříve, nebo 

(c) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek později podle Vašeho přání, za předpokladu, že jsou místa k dispozici. 

II. Navíc Vám zdarma nabízíme

 • jídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání a
 • možnost spojit se s Vaším plánovaným cílovým místem telexem, faxem, telefonem nebo e-mailem. 

III. Pokud se podle rozumného zvážení předpokládá, že je očekávaný čas alternativní přepravy teprve v den následujícím po předem oznámeném času odletu, nabízíme Vám mimoto podle místních podmínek také: 

 • ubytování v hotelu, pokud je zapotřebí neplánovaný pobyt jednu noc nebo více nocí, a
 • přepravu mezi letištěm a místem ubytování. 

IV. Máte nárok na následující kompenzaci:

(a) 250 EUR u všech letů až do vzdálenosti 1500 km,

(b) 400 EUR u letů na vzdálenost mezi 1500 km do 3500 km,

(c) 600 EUR u letů na vzdálenost více než 3500 km.

Tato kompenzace se nevztahuje na případy, 

 • že jste byli o zrušení informováni minimálně dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 • jste byli o zrušení informováni v období mezi dvěma týdny a sedmi dny před plánovaným časem odletu a obdrželi jste nabídku na jinou přepravu, která Vám umožňuje odletět nejvýše dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout Vašeho konečného cíle nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • jste byli o zrušení informování méně než sedm dnů před plánovaným časem odletu a obdrželi jste nabídku na jinou přepravu, která Vám umožňuje odletět nejvýše jednu hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout Vašeho konečného cíle nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • můžeme doložit, že zrušení bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit ani v případě, že byla učiněna všechna proveditelná opatření.

Tyto částky se snižují o 50%, pokud Vám nabídneme jinou přepravu, která nebude realizována později, než tak, jak je uvedeno ve výše uvedeném paragrafu "Zpoždění".  

Nepřepravení na základě překročení kapacity letu 

Nepřepravení je odmítnutí letecké společnosti přepravit cestujícího, ačkoliv se odbavil k přepravě dle podmínek, uvedených pod bodem „oblast použití“, s výjimkou, že existují obhajitelné důvody pro jeho nepřepravení, např.  v souvislosti se zdravím nebo všeobecnou nebo provozní bezpečností nebo nedostatečnými cestovními doklady.

Než odmítneme cestujícím leteckou přepravu, pokoušíme se je nejprve přesvědčit  k dobrovolnému zřeknutí se své rezervace za příslušnou protislužbu. 

Pokud se nenajde dost dobrovolníků a musíme-li Vám proto odmítnout přepravu navzdory Vaší vůli, nabídneme Vám tyto služby pro vyrovnání: 

(a) 250 EUR u všech letů až do vzdálenosti 1500 km,

(b) 400 EUR u letů na vzdálenost mezi 1500 km do 3500 km,

(c) 600 EUR u letů na vzdálenost více než 3500 km. 

Tyto částky se snižují o 50%, pokud Vám nabídneme jinou přepravu, která nebude realizována později, než tak, jak je uvedeno ve výše uvedeném paragrafu „Zpoždění“.

Při zjištění vzdálenosti se bere za základ poslední cílové místo, do kterého přiletíte kvůli nepřepravení později nebo v plánovaný čas příletu. Vzdálenosti se zjišťují podle metody vzdálenosti podle hlavní kružnice. 

Navíc Vám nabízíme toto: 

I. Volbu mezi: 

(a) úplnou náhradou nákladů za letenku za cenu, za kterou byla letenka získána, za neabsolvované úseky cesty,jakož i za už absolvované úseky cesty, pokud se let s ohledem na váš původní plán cesty stal neúčelným; nebo 

(b) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek co nejdříve, nebo 

(c) jinou přepravu do konečného cíle za srovnatelných cestovních podmínek později podle Vašeho přání, za předpokladu, že jsou místa k dispozici. 

II. Navíc Vám zdarma nabízíme j

ídlo a občerstvení v přiměřeném poměru k době čekání a ubytování v hotelu, pokud je zapotřebí neplánovaný pobyt jednu noc nebo více nocí,

dopravu mezi letištěm a místem ubytování,a

možnost spojit se s Vaším plánovaným cílovým místem telexem, faxem, telefonem nebo e-mailem.

Snížení třídy rezervace 

Pokud Vám nemůžeme nabídnout přepravu v třídě kabiny, kterou jste si rezervovali, ale jen v nižší třídě, máte nárok na vrácení procentuálního podílu Vámi zaplaceného tarifu za letenku. Výjimku z této úpravy tvoří cestující letadlem, kteří dobrovolně souhlasí s přepravou v nižší třídě kabiny, než je uvedena na letence.

Nabízíme Vám paušální částky, sestavené podle vzdálenosti příslušné letecké trasy, které leží průměrně nad nárokem podle tarifní diference. Pokud s touto paušální částkou nesouhlasíte, můžete samozřejmě předat Vaši letenku k přesnému výpočtu našemu refundačnímu oddělení. Ohledně tohoto se, prosím, obraťte na naše nejbližší zastoupení. 

Sdělení podle článku 16 nařízení (EC) 261/2004 

S dotazy a stížnostmi , které se týkají nařízení, se mohou zákazníci obracet na:

Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologie

E-Mail: fluggastrechte@bmvit.gv.at 

Tel: +43 1 7116265/9204
po - čt 09-12.00
Fax: +43 1 7116265/9699

III. Odškodnění v případě nehody

Cestující, kteří pro své cesty využívají leteckou společnost z členských států EU mají nárok na plné odškodnění v případě nehody, bez ohledu na to, kde se tato nehoda stala. Rovněž mají nárok na okamžitou platbu jako pomoc pro překonání okamžité tíživé ekonomické situace.

 • Finanční odpovědnost leteckých společností ze zemí EU v případě odškodnění za smrt nebo zranění cestujícího není nikterak omezena. jinými slovy neexistuje žádné omezení horní hranice odškodnění, které může být po letecké společnosti požadováno.
 • Letecká společnost je povinna vyplatit oprávněné osobě zálohu na překonání tíživé ekonomické situace do 15 dnů poté, co byla zjištěna totožnost této osoby. Tato záloha nesmí být menší než 15 000 SDR (pravidla čerpání rezerv dle Mezinárodního měnového fondu), což je přibližně  20 000 Eur na cestujícího v případě smrti.  
 • Z důvodu rychlého vyřízení menších odškodnění do výše 100 000 SDR (asi 130 000 Eur) platí pravidlo, že letecká společnost může odškodnění omezit nebo nevyplatit pouze tehdy, pokud byla škoda způsobena (zcela nebo částečně) nedbalostí zraněné nebo zemřelé osoby.

 

 

IV. Letecká doprava jako součást dovolené s cestovní kanceláří

Všichni cestující, kteří si dovolenou koupili od některé cestovní kanceláře v zemích EU musí od organizátora dovolené získat přesné informace o cestě. Mají rovněž jasně definovaná práva a povinnosti v souvislosti se smlouvou s poskytovatelem dovolené.

V informačním letáku, týkajícím se vybrané dovolené musí být jasně a přesně uveden cíl cesty a podrobný popis cesty a popis způsobu dopravy na dovolenou.

 • Za informace na informačním letáku ručí poskytovatel dovolené.
 • Před odjezdem na dovolenou musí poskytovatel dát cestujícím v písemné formě informaci o nástupních, přestupních a cílových zastávkách, včetně příslušných časových údajů.
 • Cestující má právo převést svoji rezervaci na jinou osobu.
 • Cena uvedené ve smlouvě o poskytnutí dovolené se nesmí měnit, není-li v podmínkách této smlouvy uvedeno jinak.
 • Organizátor dovolené nese plnou odpovědnost za splnění podmínek smlouvy, takže veškeré otázky a problémy v souvislosti s poskytnutím letecké dopravy budou řešeny přímo s organizátorem dovolené.  Organizátor dovolené tedy bude zastupovat účastníky dovolené (cestující) při jednáních s leteckou společností.

Vymahatelnost práv cestujících

Výše uvedená práva cestujících se zakládají na nařízeních EU nebo na národních zákonech, které přejímají nařízení EU. Práva cestujících musí respektovat letecké společnosti, cestovní kanceláře a další firmy podílející se na zajištění letecké dopravy.

Cestující by nejprve měl kontaktovat leteckou společnost nebo organizátora zájezdu (dovolené) s leteckou dopravou.

Pokud se cestující domnívá, že byl porušen zákon, měl by se obrátit na příslušný státní úřad pro leteckou přepravu, nebo na místní organizaci pro ochranu spotřebitele (některé z těchto institucí jsou uvedeny níže).

Pokud utrpěl cestující škodu z důvodu porušení ustanovení zákonů EU, může věc postoupit příslušným národním soudům.

Organizace na ochranu spotřebitele nebo organizace na ochranu práv cestujících mohou rovněž poskytnout radu nebo pomoc.

Cestující může také uvědomit Generální ředitelství energetiky a dopravy při Evropské komisi. Může tak učinit písemně na adrese Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brusel, faxem na čísle (32-2) 299 10 15, nebo na e-mailu: tren-aprights@cec.eu.int).

V. Ostatní práva

 Letecká přeprava se sjednává smluvně a tento smluvní vztah zakládá pro cestující určitá práva. Požádejte vaši leteckou společnost nebo cestovní kancelář o kopii přepravní smlouvy.

Podle mezinárodních úmluv odpovídá letecká společnost za škody způsobené zpožděním přepravy, pokud neprokáže, že podnikla vše co rozumně podniknout mohla, aby zpoždění zabránila, nebo pokud se ukáže, že zpoždění nebylo možno zabránit. Letecká společnost odpovídá také za ztrátu nebo škodu na zavazadlech. O podrobnější informace můžete požádat Vaši leteckou společnost nebo cestovní kancelář.