We are using cookies
We use cookies on this site to enable us to offer you the best possible service. This includes storing your language setting and flight search request. As well as this, statistical data are collected to optimise our website and for online marketing purposes. Click on “Accept and close” to consent to the use of cookies and permanently hide this information. Click on “Further information” to disable the cookies on our website and receive descriptions of the cookies used.
Further information
Accept and close

Odpovědnost za přepravu cestujících a zavazadel

Odpovědnost leteckého přepravce za cestující a jejich zavazadla    

Souhrn pravidel k nařízení EK číslo 2027/97 (ve znění Nařízení EK číslo 889/2002). Níže uvedené informace shrnují odpovědnost Společenství leteckých přepravců podle požadavků legislativy a Montrealské úmluvy.  

Odškodnění v případě úmrtí nebo zranění

Neexistují finanční limity odškodného pro případ smrti nebo zranění cestujících. Pro škody do výše 113.100 SDR (což v přepočtu  ke dni  04.01.2010 činí přibližně 123.165,9 EUR) nemůže letecký přepravce zpochybnit žádosti o odškodnění. Pokud výše škody překročí výše uvedený limit, může se letecký přepravce bránit proti žádostem o odškodnění  dokázáním, že škoda nevznikla jeho nedbalostí nebo zaviněním.

Zálohy na odškodnění

Pokud je cestující zraněn nebo usmrcen, musí letecký přepravce zaplatit zálohu na pokrytí okamžitých ekonomických dopadů, do 15 dnů od identifikace osoby, jíž má být toto odškodnění vyplaceno. V případě úmrtí cestujícího nesmí tato záloha být nižší než 16.000 SDR (což v přepočtu ke dni 04. 01.2010 činí přibližně 17.424  EUR).

Zpoždění cestujících

Pokud dojde ke zpoždění v přepravě, je letecký přepravce odpovědný za škodu. Toto ustanovení neplatí pokud přepravce provedl všechna rozumná opatření k tomu, aby škoda nevznikla, nebo pokud nebylo možné taková opatření provést. Odpovědnost za škodu v důsledku zpoždění cestujících je omezena částkou 4.694 SDR (což v přepočtu ke dni 04.01. 2010 činí  přibližně 5.111,77 EUR).

Zpoždění zavazadel

Pokud dojde ke zpoždění zavazadel  v přepravě, je letecký přepravce odpovědný za škodu. Toto ustanovení neplatí pokud přepravce provedl všechna rozumná opatření k tomu, aby škoda nevznikla, nebo pokud nebylo možné taková opatření provést. Odpovědnost za škodu v důsledku zpoždění zavazadel je omezena částkou 1.131 SDR (což v přepočtu ke dni 04. 01.2010 činí přibližně 1.231,66 EUR).  

Zničení, ztráta nebo poškození zavazadel

Letecký přepravce odpovídá cestujícím za zničení, ztrátu či poškození přepravovaných zavazadel do výše 1.131 SDR (což v přepočtu ke dni 04. 01. 2010 činí přibližně 1.231,66 EUR). V případě odbavených zavazadel je přepravce odpovědný i pokud k poškození ztrátě či zničení nedošlo jeho zaviněním, s výjimkou situací, kdy zavazadlo bylo vadné již při odbavení. V případě neodbavených zavazadel je odpovědnost dopravce omezena pouze na situace, kdy k poškození ztrátě či zničení zavazadla došlo vinou dopravce.  

Vyšší limity pro zavazadla

Cestující může požádat o vyšší odškodné v případě ztráty, zničení, či poškození zavazadla. Učiní tak vyplněním zvláštního prohlášení a zaplacením příplatku, nejpozději při odbavení zavazadel.  

Reklamace zavazadel

Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí o této skutečnosti cestující leteckého přepravce písemně uvědomit bez zbytečného odkladu. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující písemně přepravce uvědomit o této skutečnosti do 7 dnů. V případě zpoždění zavazadla musí cestující přepravce písemně uvědomit o této skutečnosti do 21 dnů. Obě lhůty počínají běžet dnem, kdy byla zavazadla předána cestujícímu.  

Odpovědnost smluvních přepravců a subdodavatelů

Pokud letecký přepravce, který zajišťuje provozování letu není shodný se smluvním leteckým  přepravcem, může se cestující se žádostí o odškodnění obrátit na kteréhokoli z těchto přepravců. Pokud je název nebo kód leteckého přepravce uvedený na letence, je tento letecký přepravce smluvním leteckým přepravcem.  

Časové omezení pro soudní spory

Všechny soudní spory o náhradu škody musí být předloženy příslušnému soudu do 2 let od přistání letadla, nebo do dvou let od data, kdy letadlo mělo přistát.   Informační základna Informační základnou pro výše uvedené pravidla je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je součástí Nařízení EK číslo 2027/97 (ve znění Nařízení EK číslo 889/2002) a národní legislativy členských států EU.   Tento přehled nebo souhrn nelze použít jako právní podklad pro žádosti o odškodné, ani neslouží k vysvětlení ustanovení výše uvedených Nařízení nebo Montrealské úmluvy.