Odpowiedzialność Przewoźnika

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za pasażerów i ich bagaż

Streszczenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 2027/97 (uzupełnionym przez Rozporządzenie (WE) Nr 889/2002). Niniejsza informacja streszcza zasady odpowiedzialności stosowane przez przewoźników Wspólnoty Europejskiej zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty Europejskiej i Konwencją Montrealską.

Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń ciała
Odpowiedzialność za obrażenia ciąła lub śierć pasażera nie podlega ograniczeniu. Przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie za szkody do 113.100 SDR (odpowiadające około 123.165,9 EUR na dzień 04.01.2010 r.). Przy roszczeniach przewyższających tę kwotę przewoźnik lotniczy może się bronić przez wykazanie braku zaniedbania lub innej winy po jego stronie.

Zaliczki na poczet odszkodowania
W przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera przewoźnik lotniczy zobowiązuje się wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb w ciągu 15 dni od ustalenia sosoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci, zaliczka nie może być niższa niż 16.000 SDR (odpowiadające około 17.424 EUR na dzień 04.01.2010 r.).

Opóźnienia przy przewozie pasażerów
W przypadku opóźnień przy przewozie pasażerów przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie pasażerów jest ograniczona do 4.694 SDR (odpowiadające około 5.111,77 EUR na dzień 04.01.2010 r.).

Opóźnienie dostarczenia bagażu
W przypadku opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych aby jej uniknąć lub gdy zastosowani takich środków było niemożłiwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie bagażu jest ograniczona do 1.131 SDR (odpowiadające około 1.231,66 EUR na dzień 04.01.2010 r.).

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu
Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do 1.131 SDR (odpowiadające około 1.231,66 EUR na dzień 04.01.2010 r.). W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy.

Podwyższenie granicy odpowiedzialności za bagaż
Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności poprzez złożenie stosownych deklaracji i uiszczenie dodatkowej opłaty - najpóźniej przy odprawie biletowo - bagażowej.

Reklamacje bagażowe
W przypadku uszkodzenia, opóźnienia w dostarczeniu, zagubienia lub zniszczenia bagażu, pasażer jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W razie uszkodzenia bagażu rejestrowanego, pisemna reklamacja musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pasażerowi bagażu a w przypadku opóźnienia przy przewozie bagażu w ciągu 21 dni od tej daty.

Odpowiedzialność przewoźnika zawierającego umowę i wykonującego przewóz
Jeżeli przewoźnik wykonujący przewóz nie jest przewoźnikiem, z którym pasażer zawarł umowę o przewóz, pasażer ma prawo skierować reklamację lub zażądać odszkodowania od któregokolwiek z nich. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego są wykazane w bilecie, to jest on przewoźnikiem, z którym została zawarta umowa.

Termin na wniesienie pozwu
Pozew w sprawie odszkodowania musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować.

Podstawa niniejszej informacji
Podstawę powyższych przepisów stanowi Konwencja Montrealska z 28 maja 1999 r., której treść jest zatwierdzona do stosowania we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem Rady Europy (WE) Nr 2027/97 i uzupełniona Rozporządzeniem (WE) Nr 889/2002 oraz prawodawstwem krajów członkowskich UE.

Niniejsze streszczenie lub informacja nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do złożenia reklamacji o odszkodowanie ani w celu interpretacji postanowień Rozporządzenia lub Konwencji Montrealskiej.