Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu - Wiedeń, czerwiec 2014

Artykuł 1 - Definicje

Słowa "my", "nasz", "nam" oraz "nas" odnoszą się do Austrian Airlines AG oraz do Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH.

"(Autoryzowany) Agent" oznacza wyznaczonego przez nas agenta sprzedaży pasażerskiej, który reprezentuje nas w zakresie sprzedaży naszych usług transportu powietrznego.

"Uzgodnione Miejsca Zatrzymania" oznaczają miejsca które, z wyłączeniem miejsca odlotu i miejsca przeznaczenia, zostały na bilecie zdefiniowane jako zaplanowane miejsca zatrzymania na trasie Państwa lotu lub które zostały określone jako takie w naszych rozkładach.

"Przewoźnik lotniczy" (Przewoźnik) oznacza przewoźnika innego niż my, którego Kod Linii Lotniczej znajduje się na Państwa bilecie bądź na bilecie łącznym.

"Kod Linii Lotniczej" oznacza kod składający się z 2 lub 3 znaków, które są przypisane do danego przewoźnika.

"Bagaż" oznacza mienie osobiste, które towarzyszy Państwu podczas podróży. Jeżeli nie określono inaczej, składa się on zarówno z bagażu Rejestrowanego, jak i Nierejestrowanego.

"Wywieszka Bagażowa" oznacza dokument wydany przez nas, który stanowi identyfikator Państwa bagażu rejestrowanego. W jej skład wchodzi wywieszka bagażowa doczepiana do Państwa bagażu oraz potwierdzenie nadania bagażu, które jest przekazywane Państwu.

Bagaż Rejestrowany oznacza bagaż, który został nam przekazany i do którego wydaliśmy Kwit Bagażowy.

"Termin Odprawy" oznacza termin, określony przez nas bądź przez innego przewoźnika lotniczego, do którego muszą Państwo zakończyć formalności związane z odprawą oraz otrzymać kartę pokładową.

"Warunki Umowy" oznaczają warunki, które zostały zawarte bądź dołączone do Państwa biletu lub do Planu Podróży/Kwitu, które zostały tam odpowiednio nazwane i które włączają przez odniesienie niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerów i Bagażu) do Państwa umowy transportowej.

"Lot Łączony" oznacza lot odbywany na podstawie dwóch bądź większej liczby łącznie wystawionych biletów, które razem stanowią jedną umowę przewozu.

"Konsument" oznacza jakąkolwiek osobę, która jest konsumentem w rozumieniu § 1, Paragrafu 1 Ustawy o Ochronie Konsumentów* w wersji aktualnie obowiązującej.

"Konwencja" oznacza Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Montrealu, 28 maja 1999.

"Dni" oznaczają dni kalendarzowe, do których należą wszystkie siedem dni tygodnia; pod warunkiem, że dla celów powiadamiania, dzień w którym wysłano powiadomienie nie będzie liczony; oraz pod warunkiem, że dla celów ustalania terminu ważności biletu, dzień wydania biletu lub rozpoczęcia lotu nie będzie liczony.

"Kupon elektroniczny" oznacza kupon w formie elektronicznej lub jakikolwiek inny dokument znajdujący się w naszej bazie danych.

"Bilet elektroniczny" oznacza Plan Podróży/Kwit wydany przez nas, kupon elektroniczny lub kartę pokładową.

„Kupon Lotniczy" oznacza część biletu, która posiada adnotację "Kupon Lotu" lub "good for passage" (upoważnienie do przewozu) lub, w przypadku biletu elektronicznego, kupon elektroniczny; wskazującą konkretne miejsca na poruszanie się między którymi pozwala kupon.

"Odcinek lotu" oznacza część podróży pomiędzy dwoma miejscami, która jest obsługiwana przez nas bądź przez innego przewoźnika lotniczego.

"Siła Wyższa" oznacza niezwykłe oraz niemożliwe do przewidzenia okoliczności znajdujące się poza naszą bądź Państwa kontrolą, skutków których nie można byłoby uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

"Plan Podróży/Kwit" oznacza dokument lub dokumenty wystawione przez nas, które zawierają nazwisko pasażera, informacje dotyczące lotu oraz inne informacje.

"Pasażer" oznacza jakąkolwiek osobę, poza członkami załogi, przewożoną bądź która ma zostać przewieziona samolotem zgodnie z biletem (zob. również definicję "Państwo", "Państwa" oraz "Państwu").

"Kupon Pasażerski" oznacza część biletu, którą Państwo zatrzymują dla siebie.

"SDR" (Special Drawing Right) oznacza Specjalne Prawo Ciągnienia, zdefiniowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1,00 SDR odpowiada 1,08900 EUR, według kursu z dnia 04.01.2010)

"Przerwa w podróży" oznacza zamierzone przerwanie podróży w punkcie znajdującym się pomiędzy lotniskiem odlotu a lotniskiem przeznaczenia.

"Taryfa" oznacza opłatę, którą należy uiścić za przewóz pasażera wraz z bagażem, a także warunki obowiązujące w tym zakresie.

"Bilet" oznacza albo dokument o nazwie "Bilet Pasażerski oraz Kwit Bagażowy" albo bilet elektroniczny; zawiera on warunki umowy, informacje, a także kupony lotnicze i pasażerskie.

"Bagaż Nierejestrowany" to każdy inny bagaż.

"Państwo", "Państwa" oraz "Państwu" oznacza jakąkolwiek osobę, poza członkami załogi, przewożoną bądź która ma zostać przewieziona samolotem zgodnie z biletem (zob. również definicję "Pasażer").

* Prawo Federalne z 08.03.1979, Federalny Dziennik Urzędowy 140, ustanawiający przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Artykuł 2 - Zakres obowiązywania

2.1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu odnoszą się tylko do tych lotów, lub odcinków lotu, w przypadku których nazwa naszej linii lotniczej lub nasz Kod Linii Lotniczej widnieje w polu przewoźnika na Bilecie na dany lot lub odcinek lotu.

Jeżeli wydajemy bilet na przewóz linią innego przewoźnika lotniczego, działamy jedynie jako jego agent. Fakt ten można stwierdzić kiedy przed numerem lotu widnieje inny niż nasz Kod Linii Lotniczej.

Nasze loty są obsługiwane przez linie lotnicze wchodzące w skład Austrian Airlines Group, tj. Austrian Airlines AG i Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH.

2.2 Loty czarterowe

Jeżeli przewóz jest dokonywany zgodnie z umową czarterową, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu obowiązują jedynie w zakresie nieobjętym postanowieniami Warunków Umowy Czarterowej lub Biletu Czarterowego.

2.3 Loty typu Code Share

W przypadku niektórych tras, oferujemy nasze usługi poprzez innych przewoźników lotniczych na mocy porozumień "Code Shares". Oznacza to, że nawet w przypadku dokonania u nas rezerwacji oraz posiadania biletu, na którym w miejscu wskazującym przewoźnika widnieje nasza nazwa lub nasz Kod Linii Lotniczej, samolot może być obsługiwany przez innego przewoźnika lotniczego. O takim porozumieniu zostaniecie Państwo poinformowani w chwili dokonywania rezerwacji.

Należy pamiętać, że każda linia partnerska Code Share może posiadać przepisy dotyczące realizowanych lotów, którym podlegają Pasażerowie podróżujący na pokładzie samolotu linii partnerskiej, a które mogą się różnić od przepisów niniejszych. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, pasażerowie podróżujący liniami obsługiwanymi przez jednego z naszych parterów Code Share podlegają przepisom przewoźnika dokonującego przewozu.

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi lotów obsługiwanych przez innego przewoźnika na podstawie umowy Code Share oraz zaznajomić się, między innymi, z wymaganiami dotyczącymi odprawy, zasadami dotyczącymi dzieci podróżującymi bez opieki, przewozu zwierząt, odmowy przewozu, przewozu tlenu, nieregularności w podróży, odszkodowań za odmowę przyjęcia na pokład i przyjęcia bagażu.

W celu zapoznania się z przepisami naszych parterów Code Share, zalecamy zapoznać się z ich stronami internetowymi lub skontaktować z Państwa biurem podróży. Aby zobaczyć linki do stron internetowych naszych parterów Code Share należy kliknąć tutaj.

2.4. Informacje dotyczące identyfikacji przewoźnika obsługującego lot**

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dla Państwa wiedza, który przewodnik faktycznie obsługuje lot i dlatego udzielamy informacji o jego tożsamości już w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku zmiany przewoźnika obsługującego lot, zostaniecie Państwo o tym natychmiast poinformowani.

Jeżeli rezerwacja została dokonana za pośrednictwem kanału nie znajdującego się pod bezpośrednią kontrolą Austrian Airlines Group, tj. poprzez biura podróży oraz strony internetowe inne niż nasze, wówczas agenci biur podróży oraz operatorzy witryn zobowiązani są, na mocy Artykułu 11 Rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 do systematycznego informowania naszych pasażerów w momencie dokonywania rezerwacji o tożsamości przewoźnika obsługującego lot oraz o każdej jego zmianie.

Listę przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm oraz poprzez kliknięcie linku na naszej stronie internetowej www.austrian.com

2.5 Prawo nadrzędne

W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu a naszymi taryfami bądź obowiązującym prawem, pierwszeństwo mają nasze taryfy lub obowiązujące prawo.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu jest nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

2.6 Przepisy Przewoźnika Lotniczego

O ile niniejsze Ogólne Warunki Przewozu nie stanowią inaczej, w przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu a innymi postanowieniami, pierwszeństwo mają niniejsze Ogólne Warunki Przewozu.

** Dotyczy Rozporządzenia (WE) Nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 grudnia 2005 w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty oraz informowania pasażerów o tożsamości obsługującego przewoźnika i uchylającego Artykuł 9 dyrektywy 2004/36/WE.

Artykuł 3 - Bilety

3.1 Postanowienia Ogólne

3.1.1 Usługę przewozu wykonamy jedynie na rzecz Pasażera wymienionego w Bilecie; z tego też powodu możecie być Państwo w każdej chwili wezwani do okazania odpowiedniego dowodu tożsamości.

3.1.2 Nie ma możliwości przeniesienia biletu na osobę trzecią.

3.1.3 Bilet lotniczy jest i zawsze pozostaje naszą własnością.

3.1.4 Za wyjątkiem sytuacji, w których podróżujecie Państwo na podstawie Biletu Elektronicznego, skorzystanie przez Państwa z przewozu lotniczego jest uzależnione od posiadania przez Państwa ważnego Biletu zawierającego Kupon Lotu na dany lot, wszystkich innych niewykorzystanych kuponów oraz Kuponu Pasażerskiego. Ponadto, nie będziecie Państwo uprawnieni do przewozu jeżeli Państwa Bilet został w jakikolwiek sposób zmieniony, chyba że zmiana ta została dokonana przez nas lub przez naszego Autoryzowanego Agenta. W przypadku Biletu Elektronicznego, nie będziecie Państwo uprawnieni do przewozu jeżeli nie będziecie Państwo mogli okazać dokumentu stwierdzającego Państwa tożsamość oraz ważnego Biletu Elektronicznego wydanego na Państwa nazwisko.

3.1.5 a W przypadku utraty lub uszkodzenia biletu (lub jego części) zakupionego u nas lub u jednego z naszych Agentów bądź w przypadku nieokazania tego biletu, możemy na Państwa prośbę zastąpić taki Bilet (lub jego część) nowym Biletem, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że pierwotny bilet został prawidłowo wystawiony oraz po podpisaniu przez Państwa oświadczenia o pokryciu wszelkich kosztów i strat, do wartości pierwotnego biletu, poniesionych przez nas lub przez innego przewoźnika na skutek nieprawidłowego wykorzystania tego Biletu. Przewoźnik wystawiający duplikat biletu ma prawo do pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej za tę usługę, chyba że utrata lub uszkodzenie biletu nastąpiło w wyniku zaniedbania przewoźnika wystawiającego bilet lub jednego z jego agentów.

3.1.5 b W przypadku gdy przedstawienie odpowiedniego dowodu nie jest możliwe lub gdy odmówicie Państwo podpisania oświadczenia, przewoźnik wystawiający nowy Bilet może zażądać od Państwa uiszczenia całkowitej ceny za duplikat Biletu, która to kwota zostanie Państwu zwrócona po okazaniu nam dowodu, że utracony lub uszkodzony Bilet nie został wykorzystany przed upływem jego ważności; podlega opłacie administracyjnej.

3.1.6 Bilet przedstawia wartość, dlatego też jesteście Państwo zobowiązani do podjęcia wszelkich koniecznych działań w celu zapobieżenia jego utracie bądź kradzieży.

3.2 Okres ważności

3.2.1 Bilet zakupiony według standardowej taryfy jest ważny na przelot przez jeden rok od momentu wydania lub, w przypadku odbycia pierwszego przelotu w ciągu pierwszego roku od wystawienia biletu, przez jeden rok licząc od daty rozpoczęcia podróży na podstawie Biletu. Bilet zakupiony według taryfy innej niż standardowa jest ważny na przelot lub podlega zwrotowi tylko przez okres czasu określony w przepisach przewoźnika lotniczego lub w taryfie przewozowej lub na samym Bilecie.

3.2.2 W przypadku gdy nie możecie Państwo odbyć podróży w okresie ważności Biletu, ponieważ nie możemy potwierdzić Państwa rezerwacji w terminie przez Państwa podanym, ważność Państwa Biletu zostanie przedłużona do czasu kiedy będziemy mogli potwierdzić rezerwację w opłaconej klasie rezerwacyjnej, lub zostaniecie Państwo upoważnieni do otrzymania zwrotu zgodnie z Artykułem 10.
3.2.3 Jeżeli po rozpoczęciu podróży nie możecie Państwo jej kontynuować w okresie ważności Biletu z powodu choroby, okres ważności Biletu może zostać przez nas przedłużony do dnia, w którym będziecie Państwo w stanie podróżować, lub do terminu naszego pierwszego lotu po tym dniu, z punktu w którym podróż została przerwana, dostępnego w klasie, za którą została uiszczona opłata. Choroba, o której mowa powyżej, musi być udowodniona poprzez okazanie zaświadczenia lekarskiego. W przypadku gdy kupony lotu pozostające w Bilecie lub, w przypadku Biletu Elektronicznego, kupony elektroniczne, mają zaznaczoną jedną lub więcej Przerw w Podróży, ważność powyższego Biletu może zostać przedłużona o nie więcej niż trzy miesiące od daty widocznej na Bilecie. W powyższym przypadku, przedłużymy również okres ważności Biletów innym członkom najbliższej rodziny, którzy z Państwem podróżują.

3.2.4 Ważność biletów osób towarzyszących Pasażerowi, który zmarł w czasie podróży może zostać zmieniona przez przewoźnika poprzez uchylenie wymaganego minimum pobytu lub wydłużenie okresu ważności. W przypadku śmierci członków najbliższej rodziny Pasażera, który rozpoczął podróż, ważność Biletu Pasażera oraz towarzyszących mu członków jego najbliższej rodziny może zostać przedłużona w ten sam sposób. Każda zmiana, o której mowa powyżej, zostanie dokonana jedynie po otrzymaniu ważnego aktu zgonu, przy czym okres ważności nie może zostać przedłużony o więcej niż 45 dni licząc od daty śmierci.
3.3 Przestrzeganie kolejności wykorzystywania kuponów lotniczych

3.3.1. Bilet lotniczy składa się z jednego bądź z większej liczby kuponów lotniczych. Każdy kupon lotniczy wystawiony jest na dokładnie jeden odcinek.

Na przykład: bilet z Monachium do Nowego Jorku i z powrotem z odcinkami Monachium - Wiedeń, Wiedeń - Nowy Jork, Nowy Jork - Wiedeń, Wiedeń - Monachium obejmuje cztery kupony lotnicze lub jeden bilet. W ten sam sposób, lot Wiedeń - Monachium, Monachium - Wiedeń również obejmuje dwa kupony lotnicze lub jeden bilet, bez względu na jakiekolwiek międzylądowanie w Monachium.

Zakupiony przez Państwa bilet jest ważny jedynie w odniesieniu do wskazanej na nim kolejności transportu. Cena Państwa biletu opiera się na naszych opłatach i została specjalnie wyliczona w oparciu o wybrane przez Państwa daty podróży oraz kolejność transportu. Z tego powodu, wyliczona cena ma zastosowanie wyłącznie do kolejności transportu wskazanego na bilecie. Stanowi to istotną część naszej umowy. Z uwagi na sytuację na rynku, opłaty obejmujące kilka kuponów lotniczych mogą być tańsze od odpowiednich pojedynczych odcinków lotu. Aby zapobiec podważaniu tych tańszych opłat, Austrian Airlines ustanowiły warunek przewozu, zgodnie z którym odcinki lotu muszą zostać odbyte w kolejności wskazanej na bilecie.

3.3.2. Jeżeli nie mogą Państwo odbyć lotów w podanej kolejności ze względu na działanie siły wyższej, chorobę lub jakąkolwiek inną przyczynę lub przeszkodę, za którą nie ponoszą Państwo odpowiedzialności, reszta kuponów lotniczych zachowuje ważność. O istotnych przyczynach należy nas poinformować i uzasadnić je niezwłocznie po uświadomieniu ich sobie albo po ustąpieniu danej przeszkody.
W powyższym przypadku mogą Państwo wykorzystać pozostałe kupony lotnicze we wskazanej kolejności.

3.3.3. Jeżeli nie wykorzystają Państwo kuponów lotniczych we wskazanej kolejności, w celu obejścia systemu opłat za przelot, nałożymy na Państwa opłatę odpowiadającą cenie za rzeczywistą kolejność transportu jaką chcieli Państwo zrealizować. Nastąpi to przez określenie opłaty za przelot, którą zapłaciliby Państwo w dniu rezerwacji rzeczywistej kolejności transportu. Opłata, o której mowa powyżej, może być wyższa niż pierwotnie opłacona cena za lot. Zmieniona kolejność transportu zostanie przeliczona w oparciu o najtańszą dostępną cenę w Państwa klasie rezerwacyjnej. Jeżeli na zmienionej trasie w opłaconej przez Państwa klasie rezerwacyjnej nie ma wolnych miejsc w dniu dokonywania rezerwacji, w celu przeliczenia zmienionej kolejności transportu zostanie wykorzystana najtańsza dostępna klasa rezerwacyjna. Jakiekolwiek kwoty podatków oraz opłat za niewykorzystane kupony lotnicze zostaną odpisane. Proszę zwrócić uwagę, że mamy prawo do uzależnienia przewozu od uiszczenia różnicy w cenie.

Dodatkowa cena może zostać zażądana w każdej chwili poprzez wykonanie telefonu do naszego call center lub poprzez kontakt z naszym agentem do spraw rezerwacji.
Linki do danych kontaktowych znajdują się tutaj: Informacje dotyczące ogólnoświatowych numerów rezerwacji
Prosimy o przesłanie pisemnych zapytań poprzez nasz formularz kontaktowy.

3.4 Wielokrotne Rezerwacje

W przypadku wydania wielu takich samych biletów (tj. biletów posiadających taką samą datę, taką samą kolejności wykorzystywania Kuponów Lotniczych, takie same nazwiska Pasażerów, taką samą Taryfę), mamy prawo do anulowania dodatkowych odcinków lotu, tak aby pozostał tylko jeden lot.

Artykuł 4 - Opłaty, taryfy, podatki i dopłaty

4.1 Opłaty

Opłaty pokrywają jedynie przelot z lotniska odlotu do lotniska przeznaczenia, chyba że uzgodniono inaczej. Opłaty nie obejmują kosztów transportu naziemnego pomiędzy lotniskami, ani pomiędzy lotniskami a terminalami miejskimi. Opłata zostanie obliczona w oparciu o naszą Taryfę obowiązującą w dniu, w którym uiścili Państwo zapłatę za Bilet na wybraną trasę i w wybranym terminie. Zmiana trasy lub daty podróży może wpłynąć na wysokość opłaty.

4.2 Podatki i dopłaty

Są Państwo zobowiązani do zapłaty stosowanych podatków, opłat oraz dopłat nałożonych przez władze państwowe lub przez inne władze bądź przez zarządców portów lotniczych. W momencie zakupu Biletu, zostaną Państwo poinformowani o podatkach, prowizjach i dopłatach, których nie obejmuje opłata i które są zazwyczaj wyszczególnione na Bilecie.

4.3 Waluta

Opłaty, podatki, prowizje oraz dopłaty są płatne w walucie obowiązującej w kraju, w którym wydaje się Bilet, chyba że w czasie lub przed terminem zapłaty zostanie przez nas lub przez naszego Autoryzowanego Agenta wskazana inna waluta (np. z powodu niewymienialności lokalnej waluty). Wedle naszego uznania, możemy zaakceptować płatność w innej walucie.

Artykuł 5 - Rezerwacja miejsc

5.1 Wymogi związane z rezerwacją

Państwa rezerwacja zostanie zarejestrowana przez nas lub naszego Autoryzowanego Agenta. Na Państwa prośbę, możemy dostarczyć Państwu pisemne potwierdzenie rezerwacji.

5.2 Termin zapłaty za Bilet

Jeżeli nie uiściliście Państwo zapłaty za Bilet przed upływem określonego terminu i nie skontaktowaliście się z nami w związku z zapłatą, Państwa rezerwacja może zostać przez nas anulowana.

5.3 Dane osobowe

Proszę zwrócić uwagę, że przekazali nam Państwo swoje dane osobowe do celów związanych z dokonaniem rezerwacji, zakupem Biletu, ustaleniem Państwa zdolności do odbycia lotu, rozwojem i świadczeniem konkretnych usług, ułatwieniem procedur imigracyjnych i wjazdowych oraz, że powyższe dane mogą zostać przez nas przekazane agencjom rządowym w związku z Państwa podróżą. W związku z powyższym, upoważniacie nas Państwo do przetwarzania swoich danych osobowych i przekazywania ich do naszych własnych biur, Autoryzowanych Agentów, agencji rządowych, innych Przewoźników lub do dostawców powyższych usług.

5.3.1. Gromadzenie danych dla władz zagranicznych

Niektóre kraje nakładają na przewoźników lotniczych prawne oraz/lub regulacyjne obowiązki związane z przekazywaniem odpowiednim władzom danych osobowych pochodzących z systemu rezerwacyjnego, pod warunkiem że lotnisko przeznaczenia lub tranzytu znajduje się w jednym z tych krajów. Lista tych krajów oraz dane przez nie wymagane znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.austrian.com/Info/LegalRegulations/Datacollection.aspx

Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dane podane przez Państwa w związku z rezerwacją mogą zostać przekazane.

W celu uzyskania Informacji, złożenia Skargi lub uzyskania informacji na temat Danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +43 (0)5 1766 1000 (opłata za połączenie lokalne wg stawek obowiązujących na terenie Austrii, pon-piąt 7.00 - 22.00, sob, niedz, święta 8.00 - 20.00) lub e-mail poprzez nasze formularze kontaktowe.

5.3.2. Gromadzenie danych adresowych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 996/2010***, oferujemy Państwu możliwość podania na naszej stronie internetowej nazwiska i numeru telefonu lub adresu e-mail osoby, z którą skontaktujemy się w przypadku wypadku lotniczego. Dane te zostaną wykorzystane tylko do powyżej wymienionych celów i zostaną usunięte po ostatniej zrealizowanej podróży. Proszę zwrócić uwagę, że dane te nie są związane z rezerwacją - prosimy o ich ponowne podanie jeżeli zdecydują się Państwo na zmianę rezerwacji.

5.4 Przydzielanie miejsca siedzącego

5.4.1 Rezerwacje miejsc za dopłatami rezerwacyjnymi

Jeżeli zapłacili Państwo za rezerwacje miejsca, mają Państwo prawo do określonej kategorii miejsca (przy oknie, przy przejściu lub na środku). W przypadku zmiany rezerwacji dokonanej przez nas, odwołania lotu lub w przypadku dokonania przez nas zmian z przyczyn operacyjnych, związanych z bezpieczeństwem lub z innych powodów, kwota jaką Państwo zapłacili z tytułu rezerwacji zostanie Państwu przez nas zwrócona jeżeli wybrane kategoria miejsca nie będzie dostępna. Jeżeli odwołają Państwo lub dokonają zmiany w swojej rezerwacji bądź zakupią opcję Upgrade, kwota zapłacona z tytułu rezerwacji miejsca nie zostanie zwrócona.

5.4.2 Rezerwacje bezpłatne

Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić Państwa życzenie odnośnie przydzielenia określonego miejsca; nie możemy jednak zagwarantować jego otrzymania. Zastrzegamy sobie prawo do wyznaczenia oraz zmiany przydzielonego miejsca, nawet po wejściu na pokład. Może to być konieczne z powodów operacyjnych, bezpieczeństwa lub z innych powodów.

5.5 Potwierdzenie rezerwacji przez pasażerów

5.5.1 Rezerwacje odlotów oraz powrotów mogą wymagać potwierdzenia rezerwacji przed upływem ustalonego terminu. Zostaniecie Państwo poinformowani o konieczności potwierdzenia rezerwacji, a także o miejscu i sposobie dokonania potwierdzenia. Jeżeli potwierdzenie rezerwacji jest wymagane a Państwo nie wywiążą się tego wymogu, Państwa rezerwacja odlotu bądź powrotu może zostać przez nas anulowana. Jeżeli pomimo niedopełnienia obowiązku potwierdzenia terminu podróży wyrażą Państwo chęć jej odbycia a miejsce w wymaganej klasie rezerwacyjnej na wybrany lot będzie dostępne, dołożymy wszelkich starań, aby przewieźć Państwa do następnego lub ostatecznego punktu Państwa podróży.

5.5.2 Powinni się Państwo zapoznać także z wymaganiami dotyczącymi potwierdzania rezerwacji stosowanymi przez innych Przewoźników, z których usług korzystacie Państwo podczas podróży. Jeżeli jest to wymagane, należy potwierdzić rezerwację Państwa lotu u Przewoźnika Lotniczego, którego kod widnieje w polu "Przewoźnik/Lot" na Państwa Bilecie.

*** Rozporządzenie (UE) Nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 października 2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE.

Artykuł 6 - Odprawa pasażerska i wejście na pokład

6.1 Godziny zamknięcia odprawy pasażerskiej są różne na różnych lotniskach. Radzimy, aby zapoznali się Państwo z nimi w stosownym czasie oraz ich przestrzegali. Podróż będzie bardziej komfortowa jeżeli zgłoszą się Państwo do odprawy z dużym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania Państwa rezerwacji w przypadku niezastosowania się do wymaganych Terminów Odprawy. Informacje o Terminie Odprawy na pierwszy obsługiwany przez nas lot możecie Państwo uzyskać u nas lub u naszego Autoryzowanego Agenta. Informacja o godzinie zamknięcia odprawy znajduje się również w naszych rozkładach. W przypadku kolejnych lotów lub lotów powrotnych, jesteście Państwo zobowiązani do uzyskania tej informacji we własnym zakresie.

6.2 Musicie być Państwo obecni przy bramce wejścia na pokład samolotu nie później niż o wskazanej podczas odprawy pasażerskiej godzinie.

6.3 Państwa rezerwacja może zostać przez nas anulowana jeżeli nie zgłosicie się Państwo do odprawy pasażerskiej lub do wejścia do samolotu o wyznaczonej godzinie.

Artykuł 7 - Odmowa i ograniczenia przewozu

7.1 Prawo do odmowy przewozu

W przypadkach uzasadnionych ostrożnością, mamy prawo odmówić przewozu Państwa lub Państwa Bagażu, pod warunkiem że wcześniej poinformujemy o tym Państwa drogą pisemną. W takiej sytuacji będą Państwo uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów.

Możemy również odmówić przewozu Państwa lub Państwa Bagażu w przypadku zajścia lub uzasadnionego podejrzenia, że zajdzie jedna z następujących sytuacji:

7.1.1 działanie takie jest konieczne ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne danego kraju lub przepisy międzynarodowe; lub

7.1.2 przewóz Państwa lub Państwa Bagażu może zagrozić lub wpłynąć na bezpieczeństwo, zdrowie lub istotnie wpłynąć na samopoczucie innych pasażerów lub załogi; lub

7.1.3 Państwa stan psychiczny bądź fizyczny, włącznie ze stanem spowodowanym przez spożycie alkoholu bądź zażycie narkotyków, stanowi zagrożenie dla Państwa, pasażerów, załogi lub mienia; lub

7.1.4 podczas poprzedniego lotu zachowywali się Państwo w sposób niewłaściwy i istnieją uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że powyższe zachowanie zostanie powtórzone; lub
7.1.5 odmówili Państwo poddania się kontroli bezpieczeństwa; lub

7.1.6 nie dokonali Państwo płatności z tytułu odpowiednich opłat, podatków, prowizji i dopłat; lub

7.1.7 nie posiadają Państwo ważnych dokumentów podróży, mogą Państwo próbować przekroczyć granicę kraju, w którym będą Państwo przebywali w tranzycie, lub do którego wjazdu nie posiadają Państwo ważnych dokumentów podróży, mogą Państwo zniszczyć swoje dokumenty podróży podczas lotu lub odmówić przekazania za pokwitowaniem swoich dokumentów podróży załodze lotniczej; lub

7.1.8 okazany przez Państwa Bilet został nabyty nielegalnie, został zakupiony od podmiotu innego niż my lub nasz Autoryzowany Agent, bądź został zgłoszony jako zaginiony lub skradziony lub nie jesteście Państwo w stanie udowodnić, że jesteście osobą, której nazwisko jest wpisane w Bilecie; lub

7.1.9 nie spełniliście Państwo wymogów wyszczególnionych w powyższym Artykule 3.3 dotyczącym kolejności kuponów i ich wykorzystywania lub okazaliście Państwo Bilet, który został w jakikolwiek sposób zmieniony, która to zmiana nie została dokonana przez nas ani przez naszego Autoryzowanego Agenta; lub

7.1.10 nie przestrzegacie Państwo naszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa lub innych instrukcji.

7.2 Szczególna opieka

Zgoda na przewóz dzieci bez opieki, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, osób chorych lub innych osób wymagających szczególnej opieki jest uzależniona od wcześniejszych uzgodnień z nami.

Artykuł 8 - Bagaż

8.1 Bagaż przewożony bezpłatnie

Możecie Państwo przewieźć pewną ilość Bagażu bezpłatnie. Informacja na temat warunków i ograniczeń dotyczących tego przewozu jest dostępna na życzenie lub wynika z Kuponu Pasażerskiego, lub z informacji znajdujących się na naszej stronie internetowej.

8.2 Nadbagaż

Przewóz Bagażu przekraczającego wartości wskazane dla Bagażu przewożonego bezpłatnie podlega dopłacie. Informacja na temat stawek dopłaty jest dostępna na życzenie.

8.3 Przedmioty, które nie mogą być przewożone jako Bagaż

8.3.1 Nie mogą Państwo umieścić w Bagażu:

8.3.1.1 przedmiotów, które mogą narazić na niebezpieczeństwo samolot, osoby lub mienie znajdujące się na pokładzie samolotu, w szczególności rzeczy wymienionych w przepisach dotyczących artykułów niebezpiecznych wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO i Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA, jak i w innych przepisach (dalsze informacje są dostępne na życzenie);

8.3.1.2 przedmiotów, których przewóz jest zabroniony przez odpowiednie przepisy, rozporządzenia lub inne dyrektywy obowiązujące w kraju, na którego terytorium będzie miał miejsce start, lądowanie albo przez który nastąpi przelot samolotu;

8.3.1.3 przedmiotów, które zostaną przez nas uznane za nieodpowiednie do przewozu ze względu na niebezpieczeństwo jakie mogą stworzyć, ich wagę, wielkość, kształt lub właściwości, bądź które z powodu ich kruchości lub nietrwałości nie nadają się do przewozu jako Bagaż. Informacja na temat zabronionych przedmiotów jest dostępna na życzenie.

8.3.2 Przewożenie w Bagażu broni palnej oraz amunicji innej niż tej wykorzystywanej podczas polowań i dla celów sportowych jest zabronione. Broń palna oraz amunicja wykorzystywana podczas polowań i dla celów sportowych może zostać przyjęta jako Bagaż Rejestrowany, zgodnie z naszymi przepisami. Broń palna nie może być naładowana, musi być zabezpieczona i właściwie opakowana. Przewóz amunicji regulują przepisy określone w powyższym punkcie 8.3.1.1.

8.3.3 Broń, taka jak zabytkowa broń palna, miecze, noże i podobne przedmioty, może zostać przyjęta jako Bagaż Rejestrowany, po wyrażeniu przez nas zgody, ale jej przewóz w kabinie samolotu nie jest dozwolony.

8.3.5 W przypadku gdy jakikolwiek z przedmiotów opisanych w punktach 8.3.1 oraz 8.3.2 znajdzie się w Państwa bagażu, nie ponosimy odpowiedzialności za jego utratę bądź uszkodzenie, pod warunkiem że do utraty bądź uszkodzenia nie doszło w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania z naszej strony.

8.4 Prawo do odmowy przewozu

8.4.1 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu przedmiotów wyszczególnionych w Artykule 8.3, a także prawo do odmowy dalszego przewozu powyższych przedmiotów jeżeli zostaną one znalezione podczas transportu. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy przewozu Bagażu w przypadku nieuiszczenia przez Państwa należnej dopłaty (np. za nadbagaż lub sprzęt sportowy). Za niedopuszczony do przewozu Bagaż odpowiadają Państwo, a my nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

8.4.2 Możemy odmówić przewozu jako Bagaż jakichkolwiek przedmiotów, które zostaną przez nas uznane za nieodpowiednie do przewozu ze względu na ich wielkość, kształt, wagę, zawartość lub właściwości, bądź też ze względów bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia innych pasażerów. Informacja na temat zabronionych przedmiotów jest dostępna na życzenie.

8.4.3 Możemy odmówić przyjęcia Bagażu do przewozu jeżeli nie jest on w naszym mniemaniu stosownie i bezpiecznie zapakowany. Informacja na temat zabronionego sposobu pakowania jest dostępna na życzenie.


8.5 Prawo przeszukania

Ze względów bezpieczeństwa możemy zażądać, aby poddali się Państwo przeszukaniu swojej osoby, a także zezwolili na przeszukanie bądź prześwietlenie Państwa Bagażu. Jeżeli będą Państwo nieosiągalni, Bagaż może zostać przeszukany pod Państwa nieobecność w celu ustalenia czy znajdują się Państwo w posiadaniu lub czy Państwa Bagaż zawiera jakikolwiek przedmiot określony w powyższym Artykule 8.3. W przypadku nie wyrażenia zgody na przeprowadzanie kontroli, możemy odmówić przewozu Państwa lub Państwa Bagażu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie Bagażu spowodowane jego przeszukaniem bądź prześwietleniem, chyba że doszło do niego w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

8.6 Bagaż Rejestrowany

Po dostarczeniu nam Bagażu, który chcą Państwo zarejestrować, przejmujemy go pod swoja opiekę oraz wystawiamy Wywieszkę Bagażową dla każdej sztuki Rejestrowanego Bagażu.

8.6.1 Bagaż Rejestrowany musi być zaopatrzony w Państwa nazwisko lub w inne dane identyfikacyjne.

8.6.2 Bagaż Rejestrowany będzie, zawsze kiedy jest to możliwe, przewożony tym samym samolotem co Państwo, chyba że podejmiemy decyzję, aby ze względów bezpieczeństwa przewieźć go innym samolotem. Jeżeli Państwa Bagaż Rejestrowany będzie przewożony następnym samolotem, dostarczymy go Państwu po dotarciu do miejsca przeznaczenia, chyba że obowiązujące przepisy nakazują, aby byli Państwo obecni podczas kontroli celnej.

8.7 Bagaż Podręczny

8.7.1 Maksymalne wymiary i waga Bagażu Nierejestrowanego są określone w Bilecie. Bagaż musi zmieścić się pod fotelem znajdującym się przed Państwem lub w schowku bagażowym, w przeciwnym razie musi zostać zarejestrowany.

8.7.2 Przedmioty nie nadające się do przewożenia w luku bagażowym (takie jak delikatne instrumenty muzyczne) i które nie spełniają wymagań określonych w powyższym Artykule 8.7.1 zostaną dopuszczone do przewożenia w kabinie po uzyskaniu od nas wcześniejszej pisemnej zgody. Powyższa usługa wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Informacja na temat powyższej usługi jest dostępna na życzenie.

8.8. Odbiór i dostarczenie Bagażu Rejestrowanego

8.8.1. Jesteście Państwo zobowiązani do niezwłocznego odbioru swojego bagażu po jego dostarczeniu na lotnisko przeznaczenia lub na miejsce przerwy w podróży. W przypadku nieodebrania przez Państwa bagażu w przeciągu pięciu dni od dostarczenia bagażu lub od odebrania wiadomości o jego dostarczeniu, mamy prawo do pobrania opłaty za jego przechowanie. Wysokość opłaty za przechowanie odpowiada wysokości opłaty wymaganej przez dane lotnisko za przechowanie Bagażu Rejestrowanego i wynosi maksymalnie 10,00 EUR na dzień. Jeżeli Państwa Bagaż Rejestrowany nie zostanie odebrany w przeciągu trzech miesięcy od jego dostarczenia, będziemy mogli nim rozporządzać bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu dalszego uszkodzenia. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy nie odebranie bagażu przez pasażera nastąpiło na skutek umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania z naszej strony. Jeżeli jakiekolwiek opłaty pozostają niezapłacone, Bagaż zostanie Państwu dostarczony dopiero po ich uiszczeniu.

8.8.2 Odbiorcą Bagażu Rejestrowanego może być jedynie osoba posiadająca Kwit Bagażowy. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie czy osoba posiadająca Kwit Bagażowy jest osobą uprawnioną do odbioru bagażu.

8.8.3 Jeżeli osoba chcąca odebrać Bagaż Rejestrowany nie może okazać Kwitu Bagażowego, Bagaż zostanie takiej osobie dostarczony tylko pod warunkiem, że udowodni ona, że jest prawowitym właścicielem Bagażu.

8.9 Zwierzęta

Przewóz zwierząt domowych (psów i kotów) podlega szczególnym warunkom i wymaga naszej wyraźnej zgody. Austrian Airlines przewozi tylko koty i psy. Jeżeli zgodzimy sie przewieźć Państwa zwierzęta, zostaną one przewiezione pod następującymi warunkami:

8.9.1 Zwierzęta domowe muszą być bezpiecznie zamknięte w odpowiednich, przestronnych kontenerach do przewozu zwierząt. Ponadto wymaga się posiadania ważnej książeczki zdrowia i szczepień, pozwoleń na wjazd, a także innych dokumentów wymaganych przez kraje, których granice Państwo przekroczą bądź też na terenie których będą się Państwo znajdowali w tranzycie. Zastrzegamy sobie również prawo do określenia dodatkowych warunków i środków, informacje dotyczące których są dostępne na życzenie. Więcej informacji można uzyskać wchodząc na naszą stronę internetową http://www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals.aspx bądź telefonując pod numer: +43 (0)5 1766 1000

8.9.2 Waga zwierzęcia, wraz z kontenerem do jego przewozu oraz niezbędnym pokarmem nie jest wliczana do obowiązującego limitu bezpłatnego Bagażu, nawet jeżeli nie zabierają Państwo ze sobą żadnego innego Bagażu. Będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia zgodnej z obowiązującą stawką opłaty za nadbagaż, informacja dotycząca której jest dostępna na życzenie.

8.9.3 Psy przewodnicy, psy opiekunowie oraz psy terapeutyczne wraz z kontenerami do ich przewozu i pokarmem będą przewożone bezpłatnie i niezależnie od limitu bezpłatnego Bagażu, zgodnie z określonymi przez nas warunkami. Pasażer podróżujący z psem terapeutycznym jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień mówiących inaczej, nie jesteśmy zobowiązani do przewożenia zwierząt opiekunów lub zwierząt terapeutycznych innych niż psy.

8.9.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu braku dokumentów dotyczących zdrowia zwierzęcia, jak i innych dokumentów niezbędnych do wyjazdu i wjazdu zwierzęcia na terytorium jakiegokolwiek państwa lub przejazdu przez nie. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego zamknięcia zwierzęcia w kontenerze i w przypadku nałożenia na nas jakichkolwiek grzywien, poniesienia przez nas kosztów, strat czy też powstania zobowiązań, właściciel zwierzęcia będzie zobowiązany do ich zrekompensowania. Ponosicie Państwo odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód jakie zwierzę, pies opiekun/pies terapeutyczny może wyrządzić na pokładzie samolotu lub innym pasażerom.

Artykuł 9 - Rozkłady, opóźnienia, odwoływanie lotów

9.1 Rozkłady

9.1.1 Godziny lotów opublikowane w rozkładach mogą ulec zmianie w okresie pomiędzy datą publikacji a datą podróży. Z tego powodu nie są one przez nas gwarantowane i nie stanowią części umowy zawartej z nami.

9.1.2 Przed przyjęciem rezerwacji od Państwa, poinformujemy Państwa o planowanych godzinach lotów obowiązujących w danym momencie i zawrzemy je w Państwa Bilecie. Istnieje możliwość, że będziemy musieli zmienić godzinę lotu już po wydaniu Państwa Biletu. Jeżeli udostępnią nam Państwo swoje dane kontaktowe, poinformujemy Państwa o zaistniałych zmianach.

9.2 Odwołanie lotu, odmowa przyjęcia na pokład z powodu overbookingu, opóźnienia lotów

9.2.1 Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć odwoływania lotów, odmowy przyjęcia na pokład z powodu overbookingu (przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie) oraz opóźnień lotów. W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu bądź odmowy przyjęcia na pokład z powodu overbookingu, przysługuje Państwu prawo do roszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady udzielania rekompensat i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład wskutek overbookingu, odwołania bądź dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie (EWG) Nr 295/91.

9.2.2 Do żądania rekompensaty w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady udzielania rekompensat i pomocy pasażerom w przypadku odmowy przyjęcia na pokład wskutek overbookingu, odwołania bądź dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie (EWG) Nr 295/91, mają Państwo prawo w następujących przypadkach:

- opóźnienie wylotu przekraczające 5 godzin,
- odmowa wejścia na pokład z powodu overbookingu,
- określone przypadki odwołania lotu, wskazane w powyższym Rozporządzeniu,
- przewóz w klasie niższej niż ta, która została opłacona.

Artykuł 10 - Zwroty

10.1 Dokonamy zwrotu kosztów Biletu, lub jego niewykorzystanej części, w oparciu o obowiązujące opłaty oraz Taryfę, zgodnie z poniższym:

10.1.1 Będziemy zobowiązani do dokonania zwrotu kosztów osobie wymienionej w Bilecie lub osobie, która za Bilet zapłaciła, po okazaniu zadowalającego dowodu zapłaty.

10.1.2 W przypadku gdy Bilet został opłacony przez inną osobę niż tę wymienioną w Bilecie, a w Bilecie zawarto ograniczenia w stosunku do zwrotu kosztów, zostanie on dokonany tylko na rzecz osoby, która zapłaciła za Bilet lub innej wyznaczonej osoby.

10.1.3 Za wyjątkiem sytuacji, w której Bilet został utracony, zwroty zostaną dokonane tylko po oddaniu nam Biletu i wszystkich niewykorzystanych Kuponów Lotniczych.

10.2 Zwroty dobrowolne

10.2.1 Jeżeli jesteście Państwo upoważnieni do otrzymania zwrotu z powodów innych niż te, które zostały określone w powyższym Artykule 9.2, kwota zwrotu wyniesie:

10.2.1.1 w przypadku niewykorzystania żadnej części Biletu, równowartość taryfy pomniejszoną o odpowiednie opłaty serwisowe i opłaty pobierane przy zwrotach;

10.2.1.2 w przypadku wykorzystania części Biletu, równowartość różnicy pomiędzy taryfą zapłaconą a taryfą obowiązującą dla przebytej przez Państwa trasy pomniejszoną o odpowiednie opłaty serwisowe i opłaty pobierane przy zwrotach.

10.3 Zwrot kosztów za utracony bilet

10.4.1 W przypadku utraty Biletu bądź jego części, po okazaniu nam zadowalającego dowodu jego utraty i dokonania płatności administracyjnej, zwrot kosztów za bilet zostanie Państwu zwrócony po upływie terminu ważności Biletu, pod warunkiem, że:

10.3.1.1 utracony Bilet (lub jego część) nie został wcześniej wykorzystany, nie dokonano zwrotu kosztów za niego, lub nie wystawiono za niego biletu zastępczego;

10.3.1.2 osoba, na rzecz której dokonamy zwrotu, zobowiązuje sie do zwrócenia nam wypłaconej kwoty, w formie przez nas określonej, w przypadku nadużycia finansowego oraz/lub gdy utracony bilet (lub jego część) zostanie przez kogokolwiek innego wykorzystany lub przedstawiony do zwrotu lub wystawienia biletu zastępczego.

10.3.2 Jeżeli utrata Biletu nastąpi z naszej winy lub z winy naszego Autoryzowanego Agenta, wówczas wystawimy bilet zastępczy.

10.4 Prawo do odmowy zwrotu kosztów

10.4.1 Możemy odmówić zwrotu kosztów w przypadku gdy żądanie zwrotu zostanie do nas skierowane po upływie terminu ważności Biletu.

10.4.2 Możemy odmówić zwrotu kosztów za Bilet jeżeli został on nam, lub urzędnikom rządowym przedstawiony jako dowód potwierdzający Państwa zamiar opuszczenia danego kraju, chyba że będziecie Państwo w stanie przedstawić nam zadowalający dowód na to, że posiadacie Państwo zezwolenie na pozostanie w danym kraju, lub że opuszczą Państwo dany kraj korzystając z usług innego przewoźnika lub innym środkiem transportu.

10.5 Sposób dokonania zwrotu i waluta

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zwrotu kosztów za Bilet w sposób w jaki go zakupiono oraz w walucie w jakiej został opłacony.

10.6 Podmiot dokonujący zwrotu

Zwroty dobrowolne będą dokonywane tylko przez przewoźnika bądź przez jego Agenta, który pierwotnie wydał Bilet.

Artykuł 11 - Zachowanie na pokładzie samolotu

11.1 Postanowienia ogólne

Jeżeli w naszym mniemaniu zachowują się Państwo na pokładzie samolotu w sposób, który

- stwarza niebezpieczeństwo dla samolotu, lub jakiejkolwiek osoby czy mienia znajdującego się na pokładzie,
- utrudnia załodze wykonywanie swoich obowiązków lub jest niezgodny z ich instrukcjami, na przykład odnośnie palenia papierosów, spożywania alkoholu bądź zażywania narkotyków lub
- powoduje dyskomfort, niedogodności, szkody bądź urazy innych pasażerów lub załogi,

możemy podjąć kroki jakie uznamy za stosowne, w celu powstrzymania dalszego takiego zachowania. Możemy usunąć Państwa z samolotu, w dowolnym momencie odmówić Państwu dalszego przewozu, a także złożyć doniesienie o przestępstwie z powodu czynów popełnionych na pokładzie samolotu. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową.

Zastrzegamy sobie również prawo do zbierania Państwa danych osobowych potrzebnych w celu wnoszenia oskarżeń czy też wszczynania innych postępowań sądowych.

Na polecenie załogi samolotu, przedmioty (łącznie z lekkimi urządzeniami elektronicznymi) muszą zostać schowane podczas kołowania, startu oraz lądowania samolotu, jeżeli załoga uzna, że mogą one stwarzać zagrożenie z powodu ich wielkości, kształtu lub wagi.

11.2 Urządzenia elektroniczne

Urządzenia elektroniczne o wadze nieprzekraczającej 1 kg, takie jak smartfony, czytniki e-booków (e-książki), kamery kompaktowe, telefony komórkowe, "ultra-lekkie" notebooki, tablety, przenośne radia i nagrywarki, odtwarzacze CD/DVD/MP3 lub gry komputerowe ("przenośne urządzenia elektroniczne") mogą być używane podczas całego lotu pod warunkiem, że wszystkie funkcje transmisyjne zostaną w nich wyłączone a urządzenia będą działać w trybie samolotowym; urządzenia o wadze przekraczającej 1 kg, lub których wielkość uniemożliwia umieszczenie ich w kieszeni fotela (np. standardowe laptopy) nie mogą być używane podczas kołowania, startu i lądowania samolotu oraz muszą być wyłączone i schowane. Z przyczyn bezpieczeństwa, korzystanie z innych urządzeń transmisyjnych (np. radia, zdalnie sterowane zabawki lub krótkofalówki) jest zabronione. Dozwolone jest oczywiście używanie aparatów słuchowych i aparatów kontrolujących pracę serca.

Jeżeli jest to konieczne z przyczyn bezpieczeństwa, korzystanie z urządzeń elektronicznych może zostać zabronione przez załogę.

Artykuł 12 - Ustalenia dotyczące Usług Dodatkowych

12.1 W przypadku poczynienia w Państwa imieniu ustaleń ze stroną trzecią dotyczących świadczenia jakichkolwiek usług innych aniżeli transport powietrzny, lub w przypadku wydania przez nas biletu lub vouchera dotyczącego transportu lub usług świadczonych przez stronę trzecią, takich jak rezerwacje hotelowe bądź wynajem samochodu, działamy wyłącznie jako Państwa pośrednik. W takich przypadkach obowiązują warunki świadczącej usługi strony trzeciej.

W przypadku świadczenia tych pomocniczych usług przez nas samych będziemy ponosić odpowiedzialność jedynie z tytułu celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

12.2 W przypadku rezerwacji pakietów Austrian Moje Wakacje, linia Austrian Airlines jest stroną w umowie tylko w odniesieniu do lotu. Niezależnie od wszelkich innych usług wchodzących w skład pakietu Austrian Moje Wakacje ("Usługi Dodatkowe"), linia Austrian Airlines pełni wyłącznie funkcję koordynatora. W przypadku rezerwacji pakietu Austrian Moje Wakacje, zawieracie Państwo stosunek umowny z wybranym partnerem umownym oferującym Usługi Dodatkowe. Proszę zwrócić uwagę, że linia Austrian Airlines jest w odniesieniu do Usług Dodatkowych jedynie koordynatorem. Roszczenia wynikające ze stosunków umownych dotyczących Usług Dodatkowych należy kierować bezpośrednio do właściwego partnera umownego. W konsekwencji, linia Austrian Airlines jest wyłączona z wszelkiej odpowiedzialności i w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich lub pośrednich, strat moralnych, szkód ubocznych, specjalnych lub wtórnych w związku z Usługami Dodatkowymi. Proszę zwrócić uwagę, że pakiet Austrian Moje Wakacje jest dostępny jedynie w połączeniu z lotem linią Austrian Airlines. Pojedyncza rezerwacja nie jest możliwa.

12.3 W przypadku równoczesnego świadczenia przez nas usług transportu naziemnego, obowiązywać będą inne warunki aniżeli powyższe.

Artykuł 13 - Formalności administracyjne

13.1 Postanowienia ogólne

13.1.1 Są Państwo zobowiązani do uzyskania wszelkich wymaganych dokumentów podróży oraz wiz, a także do przestrzegania wszelkich przepisów, rozporządzeń i wymagań obowiązujących w kraju, z którego bądź do którego Państwo podróżują lub przez teren którego będą Państwo przelatywać.

13.1.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaniechania uzyskania powyższych dokumentów ani za skutki wynikłe z nieprzestrzegania określonych powyżej przepisów, rozporządzeń i wymagań.

12.2 Dokumenty podróży

Przed podróżą, jesteście Państwo zobowiązani do przedstawienia wszelkich dokumentów wyjazdowych, wjazdowych, dotyczących zdrowia, jak i innych dokumentów wymaganych przez prawo, rozporządzenie lub inny wymóg odpowiednich krajów, a także zezwolenia nam na wykonanie i zatrzymanie kopii tych dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu w przypadku niezastosowania się do tych wymagań lub w przypadku gdy Państwa dokumenty podróży nie wydają się być prawidłowe. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli działając w dobrej wierze uznamy, że decydujące uregulowania nie zezwalają na Państwa przewóz i go Państwu odmówimy. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Państwa formalności w sytuacji gdy mimo ich niedopełnienia zostali Państwo dopuszczeni do przewozu.

13.3 Odmowa wjazdu

W przypadku odmówienia Państwu wjazdu do jakiegokolwiek kraju, będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty powstałych w związku z tym kosztów, grzywien lub opłat nałożonych na nas, jak i kosztów związanych z wywiezieniem Państwa z terytorium kraju, na którego teren nie zostali Państwo wpuszczeni. W tej sytuacji, nie zwrócimy Państwu opłaty poniesionej przez Państwa z tytułu przewozu do miejsca odmowy wjazdu.

13.4 Odpowiedzialność pasażera za nałożone kary, koszty zatrzymania i inne wydatki

Jeżeli zostaniemy zobowiązani do zapłaty grzywny, kary lub poniesienia kosztów Państwa zatrzymania lub innych opłat powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Państwa przepisów wjazdowych, wyjazdowych lub tranzytowych obowiązujących w danym kraju lub z powodu nieokazania wymaganych dokumentów (związanych z podróżą), wypłacicie nam Państwo, na nasze żądanie, równowartość zapłaconej kary lub poniesionych kosztów. Możemy zaliczyć na poczet takiej należności wpłacone nam kwoty za przewóz, który nie został zrealizowany lub jakiekolwiek kwoty należące do pasażera a będące w naszym posiadaniu.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich koniecznych działań w celu zapewnienia, że wymieniona płatność zostanie dokonana.

13.5 Kontrola celna

Jeżeli jest to wymagane, jesteście Państwo zobowiązani do uczestnictwa przy kontroli celnej swojego Nierejestrowanego i Rejestrowanego Bagażu przez służby celne i innych urzędników państwowych. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez Państwa w wyniku powyższej kontroli lub do których doszło na skutek niezastosowania się do tego wymogu.


13.6 Kontrola bezpieczeństwa

Jesteście Państwo zobowiązani do poddania się wszelkim kontrolom bezpieczeństwa przeprowadzanym przez pracowników służb rządowych, lotniskowych lub nas samych.

Artykuł 14 - Kolejni przewoźnicy

Dla celów związanych z Konwencją, przewóz lotniczy obsługiwany przez dwóch lub więcej przewoźników na podstawie jednego biletu traktuje się jako jeden przewóz. Nie mniej jednak, proszę zwrócić uwagę na Artykuł 15.3.2.

Artykuł 15 - Odpowiedzialność za szkody

15.1 Zasady

Jeżeli podczas Państwa podróży, korzystacie Państwo również z usług innych Przewoźników, odpowiedzialność zostanie ustalona w oparciu o ich Warunki Przewozu. Nasze przepisy dotyczące odpowiedzialności są następujące:

15.2 Obowiązujące prawo

Obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do naszej odpowiedzialności za szkody jest Konwencja oraz Rozporządzenie (WE) Nr 889/2002 (wszystkie rozporządzenia w aktualnie obowiązującej wersji).


15.3 Postanowienia ogólne

15.3.1 Nie ponosimy odpowiedzialności w całości lub w części w zakresie, w jakim Państwa niedbalstwo spowodowało szkodę lub przyczyniło się do niej.

15.3.2 Jeżeli wydajemy Bilet lub rejestrujemy Bagaż na linie innego przewoźnika, działamy jedynie jako agent tego Przewoźnika.

W odniesieniu do Bagażu Rejestrowanego, mogą Państwo wnieść roszczenie o odszkodowanie od pierwszego i ostatniego Przewoźnika.

15.3.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z przestrzegania przez nas obowiązujących praw lub wymagań władz państwowych lub rozporządzeń bądź w wyniku nie zastosowania się Państwa do nich lub powstałych na skutek okoliczności, za które nie odpowiadamy.

15.3.4 Ponosimy odpowiedzialność jedynie za dowiedzione szkody i poniesione koszty możliwe do zrekompensowania. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, wynikowych bądź odszkodowań o charakterze karnym. Wyłączenie odpowiedzialności następuje tylko wtedy gdy szkoda nie nastąpiła na skutek naszego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa i interesy poszkodowanych konsumentów nie były nam znane w chwili zawarcia umowy.

15.3.5 Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika będą miały zastosowanie także w stosunku do naszych Autoryzowanych Agentów, pracowników i przedstawicieli oraz w stosunku do każdej osoby, której samolot jest przez nas wykorzystywany, jak również Autoryzowanych Agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby. Łączna kwota, jakiej można dochodzić od nas lub wymienionych wyżej osób nie może przekroczyć naszych limitów odpowiedzialności.

15.3.6 Niezależnie od warunków wyszczególnionych w Artykule 15.4.2, nie będziemy ponosić odpowiedzialności w sytuacji gdy dowiedziemy, że my, nasi pracownicy oraz inne osoby świadczące dla nas usługi w celu zapewnienia realizacji przez nas umowy przewozu, podjęli wszelkie konieczne działania mające na celu zapobieżenie powstaniu szkody lub gdy podjęcie takich działań było niemożliwe.
15.3.7 Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu nie uchyla jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności wynikających z Konwencji lub obowiązującego prawa.

15.4 Odpowiedzialność z tytułu obrażenia ciała

15.4.1 Nieograniczona odpowiedzialność

Ponosimy pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez śmierć, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu pasażera spowodowane przez wypadek mający miejsce na pokładzie samolotu lub podczas wsiadania lub wysiadania z samolotu i nie podlega ona ograniczeniom co do wysokości kwoty.

15.4.2 Rezygnacja z wyłączeń odpowiedzialności

W przypadku szkód do wartości 113 100 SDR (równowartość 123 165,9 EUR na dzień 04.01.2010 r.) zrzekamy się zwolnienia od odpowiedzialności na mocy dowodu zgodnie z artykułem 20 Konwencji.


15.4.3 Przedpłaty

Na skutek powstania szkody, wypłacimy zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości wymaganej dla pokrycia najpilniejszych wydatków osobie uprawnionej do odszkodowania, nie później niż w terminie 15 dni od dnia ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. Zaliczka w razie śmierci pasażera wyniesie nie mniej niż 16 000 SDR (równowartość 17 424,00 EUR na dzień 04.01.2010) Zaliczkę należy uważać za część kwoty należnej jako odszkodowanie.

15.4.4 Wyłączenie odpowiedzialności

Jeżeli podejmiemy się przewozu pasażera, dla którego podróż stanowi lub może stanowić zagrożenie ze względu na jego wiek, stan umysłowy lub fizyczny, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w całości lub w części na skutek jego stanu.

Jeżeli podróż może stanowić dla Państwa zagrożenie ze względu na wyżej wymienione przyczyny, jesteście Państwo zobowiązani poinformować nas o tym fakcie z wyprzedzeniem, w celu przeanalizowania możliwości zapewnienia Państwu bezpiecznego przewozu.

15.5. Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie Bagażu


15.5.1 Nasza odpowiedzialność za Bagaż jest ograniczona do wysokości 1 131,00 SDR (równowartość 1 231,66 EUR na dzień 04.01.2010) dla każdego pasażera.

Ograniczenia w odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli zostanie nam udowodnione, że szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania z naszej strony lub naszego personelu i że działanie lub zaniechanie zostały dokonane albo z zamiarem wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody; jeżeli działanie lub zaniechanie zostały dokonane przez nasz personel, należy również udowodnić, że dana osoba wykonywała w tym czasie swoje obowiązki służbowe.


15.5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przedmioty znajdujące się w Państwa bagażu. Jeżeli przedmioty te spowodują szkodę w Bagażu innego pasażera lub w naszej własności, będziecie Państwo zobowiązani do pokrycia wszelkich szkód oraz kosztów z tym związanych.

15.5.3 W przypadku gdy jakikolwiek z przedmiotów opisanych w punktach 8.3.1 oraz 8.3.2 znajdzie się w Państwa bagażu, nie ponosimy odpowiedzialności za jego utratę bądź uszkodzenie, pod warunkiem że utrata bądź uszkodzenie nie zostało spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania z naszej strony (zob. Artykuł 8.3.4).

Artykuł 16 - Terminy składania roszczeń oraz wnoszenia powództwa

16.1 Zgłoszenia roszczeń

Odbiór bagażu bez zgłoszenia zastrzeżeń po jego dostarczeniu stanowi wystarczający dowód, że został on dostarczony w należytym stanie i zgodnie z umową przewozu, o ile pasażer nie dowiedzie, że było inaczej.

Jeżeli życzą sobie Państwo wnieść roszczenie lub powództwo w związku z uszkodzeniem Bagażu Rejestrowanego, są Państwo zobowiązani do poinformowania nas o tym natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia i nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania Bagażu. Podobnie, jeżeli życzą sobie Państwo wnieść roszczenie lub powództwo w związku z opóźnieniem dostarczenia Bagażu Rejestrowanego, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania nas, nie później niż w ciągu 21 dni od daty przekazania Bagażu do Państwa dyspozycji. Każde takie powiadomienie musi mieć formę pisemną oraz musi zostać wysłane przed upływem wyżej wymienionych terminów.

16.2 Termin na wniesienie powództwa

Prawo do odszkodowania wygasa jeżeli nie wniesiono pozwu w ciągu 2 lat od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub w ciągu dwóch lat od dnia, w którym samolot powinien przylecieć lub przewóz został przerwany. Sposób obliczenia powyższego terminu określa prawo właściwego sądu.

Artykuł 17 – Inne warunki

Przewóz Państwa i Państwa Bagażu podlega również innym uregulowaniom i warunkom, które odnoszą się do nas lub które zostały przez nas przyjęte. Powyższe uregulowania i warunki są na bieżąco aktualizowane i dotyczą istotnych przypadków, takich jak, między innymi, przewóz dzieci bez opieki, ograniczenia stosowania urządzeń elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych na pokładzie i innych.

Artykuł 18 - Interpertacja

Tytuł każdego Artykułu ma charakter informacyjny i nie powinien być wykorzystywany do interpretacji tekstu.

Artykuł 19 – Zmiany i odstąpienia

Żaden z naszych Autoryzowanych Agentów, pracowników lub autoryzowanych przedstawicieli nie jest upoważniony do uzupełniania lub zmieniania niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu ani do odstępowania od ich postanowień.

Artykuł 20 - Sąd właściwy

Jeżeli przepisy Konwencji lub obowiązującego prawa nie wskazują właściwego sądu, powództwo przeciwko nam może zostać wniesione tylko do sądu właściwego w Wiedniu.