Warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu - Wiedeń, Lutego 2013

Warunki Przewozu
Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu - Wiedeń, Kwiecień 2012

Artykuł 1 - Definicje pojęć

"My", "nasz", "nas", "nam" oznacza Austrian Airlines AG i Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH.

"(Upoważniony) Agent" to upoważniony przez nas agent sprzedający usługę transportową, który reprezentuje nas przy zawieraniu umów przewozu lotniczego.

"Uzgodnione miejsca zatrzymania" to miejsca, z wyjątkiem miejsca rozpoczęcia i docelowego miejsca zakończenia podróży, wymienione w bilecie lub w rozkładzie przewoźnika jako zaplanowane rozkładowo miejsca zatrzymania na trasie podróży pasażera.

"Przewoźnik lotniczy (Przewoźnik)" to inny niż my przewoźnik lotniczy, którego Kod Linii Lotniczej (Airline Code) pojawia się na bilecie lotniczym lub bilecie dodatkowym.

"Kod Linii Lotniczej (Desygnator przewoźnika)" to kod składający się z 2 znaków lub 3 liter, który wskazuje określonego przewoźnika lotniczego.

"Bagaż" to osobista własność pasażera zabierana przez niego w podróż. O ile nie zostało to inaczej określone, pojęcie to obejmuje zarówno Bagaż Rejestrowany jak i Nierejestrowany.

"Identyfikator Bagażu" to kwit wydany przez nas w celu identyfikacji bagażu rejestrowanego. Składa się z przywieszki bagażowej przymocowanej do bagażu rejestrowanego oraz części identyfikacyjnej wręczanej pasażerowi.

"Bagaż rejestrowany" to bagaż, który bierzemy pod swoją opiekę i na który został wydany kwit bagażowy.

"Ostateczny termin odprawy" to limit czasu określony przez nas lub innego przewoźnika, w którym należy dokonać formalności związanych z odprawą łącznie z otrzymaniem karty pokładowej.

"Warunki umowy" oznaczają te postanowienia i informacje zawarte w bilecie lub w potwierdzeniu podróży lub dostarczone razem z nimi, które zostały w ten sposób nazwane i które włączają niniejsze Ogólne Warunki Przewozu (Pasażera i Bagażu) do umowy przewozu przez powołanie się na nie.

"Lot łączony" to podróż składająca się z dwóch lub więcej kolejno następujących po sobie rejsów. Bilet wystawiony łącznie z innym biletem lub biletami, z którymi razem stanowi jedną umowę o przewóz.

"Konsument" to każda osoba, która jest konsumentem w rozumieniu aktualnie obowiązującej Ustawy o Ochronie Praw Konsumenta, § 1, klauzula 1.

"Konwencja" to Konwencja o ujednoliceniu niektórych praw dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Konwencja Montrealska).

"Termin oznaczony w dniach" oznacza dni kalendarzowe, wliczając wszystkie 7 dni tygodnia z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu terminu zawiadomienia dzień wysłania zawiadomienia nie jest liczony. Przy ustalaniu okresu ważności biletu, dzień wystawienia biletu lub rozpoczęcia podróży nie jest liczony.

"Kupon elektroniczny" to kupon w formie elektronicznej lub inny dokument znajdujący się w naszej bazie danych.

"Bilet elektroniczny" to wystawiony przez nas Plan Podróży/Potwierdzenie, kupon elektroniczny lub karta pokładowa.

"Kupon lotniczy" to część biletu lotniczego, która posiada adnotację "Flight Coupon" ("Kupon Lotniczy") lub "good for passage" ("upoważnia do przelotu"), a w przypadku biletu elektronicznego jest to kupon elektroniczny, w którym są podane punkty, między którymi pasażer jest uprawniony do przewozu.

"Segment lotu" to część podróży pomiędzy dwoma miejscami, która jest realizowana przez nas lub innego przewoźnika.

"Siła Wyższa" to wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, na które nie mamy wpływu i których konsekwencje są nieuniknione także przy zachowaniu należytej staranności.

"Potwierdzenie podróży/Pokwitowanie" to wystawiony przez nas dokument zawierający nazwisko pasażera, szczegóły dotyczące rejsu oraz inne informacje.

"Pasażer" to każda osoba, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma zostać przewieziona samolotem na podstawie biletu lotniczego (zobacz także definicję pojęć "ty", "twój", "twojego").

"Kupon dla pasażera" to część biletu lotniczego, która pozostaje na stałe w posiadaniu pasażera.

"SDR" - Specjalne Prawo Ciągnienia - oznacza umowną jednostkę walutową określoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (1.00 SDR = 1.08900 EUR na dzień 04.01.2010 r.)

"Przerwa w podróży" oznacza zamierzone przerwanie podróży w punkcie położonym między miejscem rozpoczęcia i docelowym miejscem zakończenia podróży.

"Taryfa" to opłata za przewóz pasażera i jego bagażu, jak również obowiązujące w tym zakresie warunki.

"Bilet" to dokument o łącznej nazwie "Bilet podróży i kwit bagażowy" lub bilet elektroniczny. Bilet zawiera warunki umowy, informacje dotyczące podróży lotniczej oraz kupony lotnicze i kupon dla pasażera.

"Bagaż nierejestrowany" to każdy inny bagaż.

"Ty", "twój", "twojego" to każda osoba, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma zostać przewieziona samolotem na podstawie biletu lotniczego (zobacz także definicję pojęcia "pasażer").


Artykuł 2 - Zakres obowiązywania

2.1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu mają zastosowanie jedynie do tych rejsów lub segmentów lotu, dla których wskazana jest nasza nazwa lub nasz desygnator w odpowiedniej rubryce biletu pasażerskiego wydanego na ten rejs lub segment lotu, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w punktach 2.2, 2.4 oraz 2.5

W przypadku, kiedy wystawiamy bilet na przewóz liniami innego przewoźnika, działamy jedynie jako jego agent. Fakt ten można stwierdzić kiedy przed numerem rejsu wskazany jest inny niż nasz desygnator linii lotniczej.

Nasze rejsy obsługiwane są przez linie lotnicze wchodzące w skład Austrian Airlines Group, tj. Austrian Airlines AG i Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH.

2.2 Rejsy czarterowe

Jeżeli przewóz jest dokonany w oparciu o umowę czarterową, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu są stosowane w odpowiednim zakresie, o ile umowa czarterowa i bilet czarterowy nie zawierają odmiennych postanowień.

2.3 Rejsy typu Code Share

Na niektóre trasy lub określone loty zawieramy porozumienia z innymi przewoźnikami, zwane porozumieniami Code Share. Na ich podstawie w niektórych przypadkach nawet gdy pasażer dokonał rezerwacji na rejs samolotem określonego przewoźnika oraz gdy posiada bilet, w którym podano nazwę lub desygnator przewoźnika, przewoźnikiem faktycznie dokonującym przewozu może być inny niż ten wskazany w bilecie. O tożsamości przewoźnika faktycznie dokonującego przewozu pasażer jest informowany w chwili dokonywania rezerwacji.

Należy pamiętać, że każda linia partnerska Code Share może posiadać własne przepisy regulujące przewóz swoimi rejsami, odmienne od podanych tu regulacji, które obowiązują wszystkich pasażerów podróżujących samolotami tej linii. Z zastrzeżeniem zawartych tu uwag, pasażerów podróżujących na trasach gdzie przewóz realizowany jest przez jednego z naszych partnerów w ramach Code Share, obowiązywać będą przepisy przewoźnika dokonującego przewozu.

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi lotów obsługiwanych przez innego przewoźnika na podstawie umowy code share. Tematy, które warto sprawdzić to między innymi: wymagania dotyczące odprawy, zasady dotyczące dzieci podróżujacych bez opieki, przewozu zwierząt, odmowy przewozu, przewozu tlenu, nieregularności w podróży, odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład i przyjęcie bagażu.

W celu zapoznania się z warunkami i regulacjami naszych partnerów Code Share radzimy zapoznać się z ich stronami internetowymi lub kontakt z biurem podróży. Należy kliknąć tutaj aby uzyskać przekierowanie do stron internetowych naszych partnerów Code Share.

2.4 Informacje dotyczące identyfikacji przewoźnika obsługującego rejs

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla pasażera wiedza na temat przewoźnika faktycznie obsługującego rejs i dlatego udzielamy informacji o jego tożsamości już w chwili rezerwacji. W przypadku zmiany przewoźnika obsługującego rejs, pasażerowie są o tym natychmiast informowani.

W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem kanału, który nie pozostaje pod bezpośrednią kontrolą Austrian Airlines Group, np. biura podróży i stron internetowych innych niż własne, wówczas dane biuro podróży i operator witryny zobowiązani są zgodnie z Art. 11 Rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 do systematycznego informowania naszych pasażerów w chwili dokonywania rezerwacji o tożsamości przewoźnika obsługujacego rejs i odpowiednio o każdej jego zmianie.

Wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty znajduje się na http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/flywell_en.htm i poprzez link na naszej stronie głównej www.austrian.com

2.5 Prawo nadrzędne

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Przewozu i naszymi taryfami lub obowiązującym prawem, pierwszeństwo mają taryfy lub przepisy prawa.

W przypadku, gdy pojedyncze postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu są nieważne zgodnie z obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia zachowują moc.

2.6 Regulacje Przewoźnika

Jeśli niniejsze Ogólne Warunki Przewozu nie stanowią inaczej, w przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi warunkami i innymi regulacjami, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Przewozu.


Artykuł 3 - Bilety lotnicze

3.1 Postanowienia ogólne

3.1.1 Usługę przewozu wykonujemy jedynie na rzecz pasażera wymienionego w bilecie lotniczym; toteż w każdej chwili pasażer może zostać wezwany do okazania odpowiedniego dokumentu tożsamości.

3.1.2 Biletu nie można odstąpić ani sprzedać innej osobie.

3.1.3 Bilet lotniczy jest i zawsze pozostaje naszą własnością.

3.1.4 Jeżeli pasażer nie podróżuje na podstawie elektronicznego biletu lotniczego, roszczenie o wykonanie przewozu istnieje jedynie za okazaniem ważnego biletu lotniczego, który zawiera kupon lotniczy na wskazany lot, inne niewykorzystane kupony lotnicze oraz kupon dla pasażera. Ponadto, pasażer nie będzie uprawniony do przewozu jeżeli przedstawiony przez niego bilet został uszkodzony lub zmieniony, chyba że zostało to dokonane przez przeewoźnika lub uprawnionego przez niego agenta. W przypadku podróży na podstawie elektronicznego biletu lotniczego, roszczenie o wykonanie przewozu istnieje jedynie wówczas, kiedy pasażer może okazać ważny dokument stwierdzający jego tożsamość, a ważny elektroniczny bilet lotniczy został wystawiony na nazwisko tego pasażera.

3.1.5 a) W przypadku utraty lub uszkodzenia biletu (albo jego części) zakupionego u nas bądź jednego z naszych Agentów, lub w przypadku nie okazania tego biletu, możemy na prośbę pasażera zastąpić taki bilet (lub jego część) wystawiając nowy bilet. Wystawienie takiego biletu możliwe będzie po otrzymaniu należytego dowodu, że pierwotny bilet został prawidłowo wystawiony oraz podpisaniu przez pasażera oświadczenia o pokryciu wszelkich strat i kosztów, do wartości pierwotnego biletu, poniesionych przez nas lub innego przewoźnika na skutek nieprawidłowego wykorzystania tego biletu. Przewoźnik wystawiający duplikat biletu ma prawo do pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej za tę usługę, chyba że utrata lub uszkodzenie biletu nastąpiło wskutek zaniedbania przewoźnika wystawiającego bilet lub jednego z jego agentów.

3.1.5 b) Jeżeli przedstawienie należytego dowodu jest niemożliwe lub pasażer odmówi podpisania oświadczenia, wówczas przewoźnik wystawiający bilet zastępczy może zażądać uiszczenia pełnej należności taryfowej. Jeżeli pasażer przedstawi nam dowód, że utracony lub uszkodzony bilet nie został wykorzystany przed upływem jego ważności, wówczas dokonamy zwrotu poniesionych kosztów (mogą obowiązywać opłaty administracyjne).

3.1.6 Bilet przedstawia wartość, w związku z czym pasażer jest zobowiązany do podjęcia wszystkich koniecznych działań w celu zapobieżenia jego utracie lub kradzieży.

3.2 Okres Ważności

3.2.1 Bilet zakupiony według standardowej taryfy jest ważny na przelot przez jeden rok od daty wystawienia biletu lub na pierwszy przelot w okresie jednego roku od daty wystawienia bądź jeden rok licząc od daty rozpoczęcia podróży. Bilet zakupiony według taryfy innej niż standardowa jest ważny na przelot lub podlega zwrotowi tylko przez okres czasu określony w przepisach przewoźnika albo nocie taryfy lub samym bilecie.

3.2.2 Jeżeli pasażer nie może odbyć podróży w okresie ważności biletu, gdyż w czasie gdy prosi o rezerwację nie jesteśmy w stanie zapewnić mu miejsca, ważność biletu takiego pasażera będzie przedłużona do czasu, kiedy będziemy mogli potwierdzić rezerwację w opłaconej klasie rezerwacyjnej lub na żądanie pasażera zostanie dokonany zwrot zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.

3.2.3 Jeżeli po rozpoczęciu podróży i w okresie ważności biletu pasażer nie może jej kontynuować z powodu choroby, możemy przedłużyć ważność biletu do dnia, w którym pasażer będzie mógł podróżować zgodnie z zaświadzeniem lekarskim lub do naszego pierwszego rejsu po tym dniu, z punktu w którym podróż została przerwana, dostępnego w klasie, na którą bilet został wykupiony. W przypadku, gdy kupony lotnicze pozostające w bilecie, a w przypadku biletu elektronicznego - kupon elektroniczny, mają zaznaczoną jedną lub więcej przerw w podróży - ważność biletu będzie przedłużona nie więcej niż o 3 miesiące od daty dozwolonego rozpoczęcia podróży podanej w zaświadczeniu lekarskim. W podobny sposób możemy przedłużyć okres ważności biletu innym członkom najbliższej rodziny pasażera towarzyszącym choremu pasażerowi.

3.2.4 Ważność biletów pasażerów towarzyszących osobie, która zmarła w czasie podróży może zostać zmieniona przez przewoźnika poprzez wydłużenie okresu ważności lub uchylenie wymaganego minimum pobytu. W przypadku śmierci członków najbliższej rodziny pasażera, który rozpoczął podróż, okres ważności biletów pasażera oraz towarzyszących mu najbliższych członków rodziny może zostać zmieniony. Każda taka zmiana będzie dokonana w oparciu o właściwe zaświadczenie potwierdzające zgon, przy czym okres ważności może zostać przedłużony o nie więcej niż 45 dni licząc od daty śmierci.

3.3. Przestrzeganie kolejności wykorzystywania kuponów lotniczych

3.3.1. Bilet lotniczy obejmuje jeden lub więcej kuponów lotniczych. Każdy kupon lotniczy wystawiony jest na dokładnie jeden odcinek.

Na przykład: bilet z Monachium do Nowego Jorku i z powrotem z odcinkami Monachium – Wiedeń, Wiedeń – Nowy Jork, Nowy Jork – Wiedeń, Wiedeń – Monachium obejmuje cztery kupony lotnicze lub jeden bilet. W ten sam sposób lot Wiedeń – Monachium, Monachium –Wiedeń również obejmuje dwa kupony lotnicze lub jeden bilet, bez względu na jakiekolwiek międzylądowanie w Monachium.

Zakupiony bilet jest ważny jedynie w odniesieniu do wskazanej na nim kolejności transportu. Cena Państwa biletu opiera się na naszych taryfach za przelot i została specjalnie wyliczona w oparciu o wybrane przez Państwa daty podróży oraz kolejności transportu. Tym samym, wyliczona cena ma zastosowanie wyłącznie do kolejności transportu wskazanej na danym bilecie. Stanowi to istotną część naszej umowy. Z uwagi na sytuację na rynku, opłaty za przelot obejmujące kilka kuponów lotniczych mogą być tańsze od odpowiednich, pojedynczych odcinków lotu. Aby zapobiec podważaniu tych tańszych opłat linie lotnicze Austrian Airlines postawiły warunek dotyczący przewozu, a mianowicie, odcinki przelotu muszą następować w kolejności transportu wskazanej na danym bilecie.

3.3.2. W razie niemożliwości zrealizowania wskazanej kolejności odcinków przelotu w podanym porządku ze względu na działanie siły wyższej, chorobę lub jakąkolwiek inną przyczynę lub przeszkodę, za którą nie ponoszą Państwo odpowiedzialności, reszta kuponów lotniczych zachowuje ważność. O istotnych przyczynach należy nas poinformować i uzasadnić je niezwłocznie po uświadomieniu ich sobie albo po ustąpieniu danej przeszkody.
W takim przypadku, mogą Państwo wykorzystać pozostałe kupony lotnicze we wskazanej kolejności.

3.3.3. W przypadku niewykorzystania tych kuponów lotniczych we wskazanej kolejności w celu obejścia systemu opłat za przelot, dokonamy obciążenia stosownej ceny za rzeczywistą kolejność transportu, jaką zamierzali Państwo zrealizować. Nastąpi to poprzez określenie opłaty za przelot, którą zapłaciliby Państwo w dniu rezerwacji rzeczywistej kolejności transportu. Może być ona wyższa aniżeli początkowo opłacona cena za przelot. Do ponownego wyliczenia zmienionej kolejności transportu zostanie wykorzystana najtańsza dostępna cena w Państwa klasie rezerwacyjnej. Jeżeli w dniu dokonania rezerwacji, początkowo przez Państwa zarezerwowana klasa rezerwacyjna nie jest dostępna w stosunku do zmienionej trasy, do ponownego wyliczenia zmienionej kolejności transportu zostanie wykorzystana najtańsza dostępna klasa rezerwacyjna. Wszelkie podatki i opłaty z tytułu niewykorzystanych kuponów lotniczych zostaną potrącone. Proszę zauważyć, że przysługuje nam prawo uzależnienia przewozu od zapłacenia różnicy w cenie.

Możemy zażądać zapłacenia dodatkowej ceny w dowolnym czasie, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta lub Państwa biurem podróży.
Linki do danych kontaktowych znajdują się na niniejszej stronie: Informacje dotyczące ogólnoświatowych numerów rezerwacji
Prosimy przesyłać pisemne zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

Artykuł 4 - Ceny biletów lotniczych, podatki, opłaty i dopłaty

4.1 Cena przelotu

Taryfa obejmuje opłatę za przewóz lotniczy z protu loniczego w miejscu rozpoczęcia podróży do portu lotniczego w miejscu zakończenia podróży, chyba że uzgodniono inaczej. W taryfach nie są ujęte koszty transportu naziemnego między lotniskami oraz między lotniskami i terminalami w centrum miast. Cena za przelot zostanie skalkulowana w oparciu o taryfę obowiązującą w dniu dokonywania rezerwacji dla danej trasy i konkretnych dat poszczególnych rejsów podanych w bilecie. Zmiana trasy lub daty podróży może wpłynąć na zmianę opłaconej taryfy.

4.2 Podatki i opłaty

W momencie dokonywania zakupu biletu, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia stosownych podatków i opłat, które mogą być nakładane przez odpowiednie władze państwowe lub inne władze bądź zarządzającego lotniskiem. W chwili zakupu biletu pasażer jest informowany o podatkach i innych opłatach, które nie są zawarte w cenie biletu lotniczego. Z reguły, są one dodatkowo wyszczególnione na bilecie.

4.3 Waluta

Taryfy i opłaty dodatkowe opłacane są w walucie kraju, w którym wystawiany jest bilet, chyba że w czasie lub przed terminem zapłaty zostanie przez nas lub przez naszego upoważnionego agenta wskazana inna waluta (np. z powodu niewymienialności lokalnej waluty). Według naszego uznania, możemy zaakceptować płatność w innej walucie.

Artykuł 5 - Rezerwacje

5.1 Wymogi związane z rezerwacją

Rezerwacja pasażera zostanie zarejestrowna przez nas lub naszego autoryzowanego agenta. Na prośbę pasażera dostarczymy mu pisemne potwierdzenie rezerwacji.

5.2 Ustalony termin wystawienia biletu

Możemy anulować rezerwację jeżeli pasażer nie zapłacił za bilet lub nie dopełnił formalności związanych z płatnością do ustalonego terminu wystawienia biletu.

5.3 Dane osobowe

Pasażer przekazuje nam swoje dane osobowe, które są niezbędne dla dokonania rezerwacji, wystawienia biletu, realizacji umowy przewozu, otrzymania innych świadczeń oraz dla dopełnienia wymogów imigracyjnych i innych dotyczących przekroczenia granicy. Dane pasażera związane z podróżą mogą zostać przekazane przez nas odpowiednim władzom. W związku z powyższym, pasażer upoważnia nas do przetwarzania swoich danych osobowych i przekazania ich naszym własnym biurom, autoryzowanym agentom, odpowiednim urzędom, innym liniom lotniczym lub innym wykonawcom wymienionych wyżej usług.

5.3.1 Gromadzenie danych dla zagranicznych władz

Niektóre kraje nakładają na przewoźników lotniczych prawne i/lub regulacyjne obowiązki dotyczące przekazywania odpowiednim władzom danych osobowych pochodzących z systemu rezerwacyjnego, pod warunkiem że lotnisko przeznaczenia lub tranzytu znajduje się w jednym z tych krajów. Listę krajów oraz wymagane dane można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.aua.com/at/eng/Austrian/AGB/datacollection/

Należy pamiętać, że wszystkie dane znajdujące się w rezerwacji mogą zostać udostępnione.

W celu uzyskania informacji, złożenia skargi lub otrzymania informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +43 (0)5 1766 1000 (cena połączenia wg stawek operatora, pon-pt 7:00 - 22:00, sob, ndz, święta 8:00 - 20:00) lub e-mail: contact forms.

5.3.2. Gromadzenie danych kontaktowych

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 proponujemy Państwu możliwość podania na naszej stronie internetowej nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail osoby kontaktowej na okoliczność wypadku lotniczego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i zostaną usunięte po zrealizowaniu ostatniego odcinka podróży. Należy pamiętać, że dane te nie są związane z rezerwacją i będą musiały zostać ponownie wprowadzone w przypadku zmiany rezerwacji.

5.4 Przydzielenie miejsca siedzącego

Będziemy uwzględniać życzenia pasażera dotyczące przydzielenia określonego miejsca na pokładzie samolotu, jednak nie możemy zagwarantować jego otrzymania. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany przydzielonego miejsca, nawet po zakończeniu procesu wejścia na pokład. Podyktowane jest to względami operacyjnymi i bezpieczeństwa.

5.5 Potwierdzenie terminu podróży przez pasażera

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia obowiązku potwierdzenia w ustalonym czasie terminu podróży, zarówno wylotu jak i powrotu. Pasażer zostanie poinformowany o konieczności potwierdzenia rezerwacji a także o miejscu i sposobie dokonania potwierdzenia. Niedopełnienie wyżej wymienionego wymogu może spowodować anulowanie rezerwacji. Jeśli mimo niedopełnienia obowiązku potwierdzenia terminu podróży pasażer zadeklaruje chęć jej odbycia i będzie spełniony warunek dostępności miejsca w wybranej klasie rezerwacyjnej, dołożymy wszelkich starań aby przewieźć go do następnego bądź finalnego punktu jego podróży.

5.5.5 Należy zapoznać się z warunkami procedury potwierdzenia terminu podróży stosowanej przez innych przewoźników, z których usług korzysta pasażer w czasie podróży. Jeżeli jest to wymagane, należy potwierdzić rezerwację u przewoźnika, którego desygnator podany jest w polu "Przewoźnik" ("Carrier/Flight") na bilecie.

Artykuł 6 - Odprawa pasażerska i wejście na pokład

6.1 Godziny zamknięcia odprawy pasażerskiej są różne na różnych lotniskach. Zalecamy zapoznanie się z terminami zamknięcia odprawy i stosowanie się do nich. Podróż będzie przebiegać bez przeszkód jeśli pasażer zgłosi się do odprawy odpowiednio wcześniej. W przypadku niezastosowania się do wyznaczonych terminów odprawy, będziemy mieć prawo do anulowania rezerwacji. Informację o terminie zgłoszenia się do odprawy na pierwszy obsługiwany przez nas odcinek trasy można uzyskać od nas lub naszego agenta. Informację o godzinie zamknięcia odprawy można również znaleźć w naszych rozkładach lotów. Pasażer zobowiązany jest zapoznać się we własnym zakresie z terminami odprawy dotyczącymi następnych lotów oraz rejsów powrotnych.

6.2 Pasażer powinien zgłosić się do wyjścia do samolotu nie później niż we wskazanym przy odprawie pasażerskiej terminie.

6.3 Jeżeli pasażer nie zgłosi się do odprawy pasażerskiej lub wejścia do samolotu w wyznaczonym czasie, jego rezerwacja może zostać anulowana.

Artykuł 7 - Ograniczenia i odmowa przewozu

7.1 Prawo odmowy przewozu

W przypadkach uzasadnionych ostrożnością, mamy prawo odmówić przewozu pasażera lub jego bagażu pod warunkiem, że pasażer został o tym wcześniej powiadomiony drogą pisemną. W takiej sytuacji pasażer ma prawo do zwrotu zapłaconej kwoty za bilet.

Możemy odmówić przewozu pasażera lub jego bagażu, jeżeli zgodnie ze swoją oceną uznamy, że:

7.1.1 takie działanie jest konieczne ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne danego kraju lub przepisy międzynarodowe; lub

7.1.2 przewóz pasażera lub jego bagażu może naruszyć bezpieczeństwo, zagrozić zdrowiu lub istotnie pogorszyć dobre samopoczucie innych pasażerów lub załogi; lub

7.1.3 zachowanie, stan psychiczny lub fizyczny pasażera, w tym również skutki spożywania alkoholu lub narkotyków stanowi zagrożenie dla niego samego, innych pasażerów, członków załogi lub czyjegoś mienia; lub

7.1.4 pasażer na poprzednich odcinkach przewozu w ramach jednej podróży zachowywał się w sposób naruszający przepisy lub w sposób naruszający dobre obyczaje i istnieją uszasadnione przesłanki do stwierdzenia, że pasażer może dopuścić się takich naruszeń na dalszych odcinkach tej samej podróży; lub

7.1.5 pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa; lub

7.1.6 pasażer nie zapłacił obowiązującej ceny za bilet lotniczy, podatków i innych opłat; lub

7.1.7 pasażer nie posiada wymaganych dokumentów, może usiłować przekroczyć granice kraju, w którym będzie przebywał w tranzycie lub do którego wjazdu nie posiada ważnych dokumentów, zniszczył podczas lotu wymagane dokumenty lub odmówił przekazania dokumentów podróży za pokwitowaniem naszemu personelowi; lub

7.1.8 bilet okazany przez pasażera został nabyty nielegalnie lub nie był zakupiony u nas lub uprawnionego przez nas agenta lub został zgłoszony jako zagubiony lub skradziony lub pasażer nie może udowodnić, że to jego nazwisko jest wpisane na bilecie; lub

7.1.9 pasażer nie spełnił wymogów określonych w Artykule 3.3 dotyczących kolejności wykorzystania kuponów lub okazany bilet został zmieniony przez kogoś innego niż my lub nasz autoryzowany agent; lub

7.1.10 pasażer nie przestrzega naszych przepisów bezpieczeństwa lub innych instrukcji.

7.2 Szczególna opieka

Dołożymy starań aby ułatwić podróżowanie dzieciom bez opieki, osobom niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, osobom chorym lub innym pasażerom potrzebującym szczególnej opieki.

Artykuł 8 - Bagaż

8.1 Bagaż przewożony bezpłatnie

Pasażer ma prawo w oznaczonym zakresie przewieźć ze sobą bagaż bez opłaty. Warunki i ograniczenia dotyczące przewozu tego bagażu dostępne są na życzenie lub wynikają z biletu lotniczego. Informacje na ten temat znajdują się również na naszej stronie internetowej.

8.2 Nadbagaż

Przewóz bagażu przekraczającego wartości wskazane dla bagażu przewożonego bezpłatnie podlega dopłacie.

8.3 Przedmioty, które nie mogą być przewożone jako bagaż

8.3.1 Nie można umieszczać w bagażu:

8.3.1.1 przedmiotów, które mogą narazić na niebezpieczeństwo samolot, osoby lub mienie przewożone na pokładzie samolotu i które określono w przepisach o artykułach niebezpiecznych wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO i Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA oraz odpowiednich przepisach (dalszych informacji udzielimy na żądanie);

8.3.1.2 przedmiotów, których przewóz jest zabroniony przez obowiązujące prawo państwa, na którego terytorium będzie miał miejsce start lub lądowanie albo na którym nastąpi przelot samolotu;

8.3.1.3 przedmiotów, które uznamy za nieodpowiednie do przewozu ze względu na ich wagę, kształt, rozmiary i właściwości, tj. np. kruchość, łatwe psucie się, a także ze względów bezpieczeństwa. Informacje na temat przedmiotów nie akceptowanych do przewozu dostępne są na żądanie.

8.3.2 Nie wolno przewozić w bagażu pasażerskim broni palnej i amunicji, z wyjątkiem broni i amunicji sportowej i myśliwskiej. Broń palna sportowa i myśliwska i amunicja sportowa i myśliwska mogą być przyjęte do przewozu tylko jako rejestrowanay bagaż pasażerski, zgodnie z naszymi przepisami. Broń nie może być naładowana, musi być zabezpieczona i powinna być właściwie opakowana. Przewóz amunicji regulują przepisy wymienione w punkcie 8.3.1.1.

8.3.3 Broń taka jak zabytkowa broń palna, miecze, noże i inna może być przyjęta do przewozu jako bagaż rejestrowany, zgodnie z naszymi przepisami. Przewóz takich przedmiotów w kabinie pasażerskiej jest niedozwolony.

8.3.4 Jeżeli którykolwiek z przedmiotów wymienionych w punktach 8.3.1 oraz 8.3.2 będzie przewożony jako bagaż, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie pod warunkiem, że utrata lub uszkodzenie nie zostały spowodowane na skutek rażącego zaniedbania lub umyślnego działania z naszej strony.

8.4 Prawo Odmowy Przewozu

8.4.1 Zastrzegamy sobie prawo odmowy przewozu przedmiotów wymienionych w Artykule 8.3. Jeżeli niedozwolone przedmioty zostaną odnalezione w bagażu, możemy odmówić ich dalszego przewozu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przewozu bagażu jeżeli nie została uiszczona należna opłata (np. opłata za nadbagaż lub sprzęt sportowy). Za niedopuszczony do przewozu bagaż odpowiada pasażer. Austrian Airlines nie ponosi za niedopuszony do przewozu bagaż żadnej odpowiedzialności.

8.4.2 Możemy odmówić przewozu bagażu jeżeli uznamy, że nie nadaje się on do przewozu ze względu na wielkość, kształt, wagę, zawartość lub rodzaj, a także ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na dobre samopoczucie innych pasażerów. Informacje o przedmiotach nie nadających się do przewozu dostępne są na życzenie.

8.4.3 Możemy odmówić przewozu bagażu jeżeli nie jest on właściwie opakowany, w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz. Informacje na ten temat dostępne są na życzenie.

8.5 Prawo kontroli pasażera i bagażu

Ze względów bezpieczeństwa możemy zażądać aby pasażer poddał się przeszukaniu lub prześwietleniu swojej osoby lub bagażu. W razie niemożności uzyskania zgody pasażera, bagaż może zostać skontrolowany pod jego nieobecność w celu sprawdzenia czy nie znajdują się w nim przedmioty opisane w Artykule 8.3. Jeżeli nie uzyskamy zgody na kontrolę, możemy odmówić przewozu pasażera i jego bagażu. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia bagażu na skutek kontroli lub prześwietlenia pod warunkiem, że nie jest to wynikiem zamierzonego i znacznego zaniedbania.

8.6 Bagaż rejestrowany

Po dostarczeniu nam bagażu w celu zarejestrowania, przejmujemy bagaż pod swoją opiekę i wystawiamy przywieszkę bagażową dla każdej sztuki rejestrowanego bagażu.

8.6.1 Bagaż rejestrowany musi być zaopatrzony w nazwisko pasażera lub inne dane identyfikacyjne.

8.6.2 Bagaż rejestrowany jest przewożony tym samym rejsem co pasażer, o ile nie zadecydujemy, że jest to niewykonalne ze względów bezpieczeństwa. W takiej sytuacji bagaż zostanie przewieziony innym rejsem. Jeżeli bagaż pasażera będzie przewożony następnym rejsem, wówczas dostarczymy go w miejsce przylotu, chyba że obecność pasażera jest wymagana podczas jego kontroli przez organy celne.

8.7 Bagaż podręczny

8.7.1 Maksymalne wymiary i waga bagażu nierejestrowanego są określone w bilecie lotniczym. Bagaż wnoszony przez pasażera na pokład musi zmieścić się pod fotelem znajdującym się przed miejscem pasażera lub w zamkniętym schowku bagażowym w kabinie pasażerskiej. W przeciwnym razie bagaż musi zostać nadany.

8.7.2 Przedmioty nieodpowiednie do transportu w lukach bagażowych samolotu (takie jak instrumenty muzyczne) i które się spełniają wymogów wymienionych w Artykule 8.7.1 będą mogły być przewożone w kabinie pasażerskiej tylko po uprzednim uzgododnieniu. Możemy zażądać określoej opłaty za przewóz tych przedmiotów. Informacje na ten temat dostępne są na żądanie.

8.8 Odbiór i dostarczenie bagażu rejestrowanego

Pasażer powinien odebrać swój bagaż niezwłocznie po jego dostarczeniu do miejsca docelowego lub miejsca przerwy w podróży. Jeżeli pasażer nie odbierze bagażu w ciągu pięciu dni od dostarczenia bagażu lub od wiadomości o jego dostarczeniu, mamy prawo do pobrania opłaty za jego przechowanie. Opłata za przechowanie bagażu stanowi ekwiwalent opłaty obowiązującej za przechowanie bagażu na danym lotnisku i wynosi maksymalnie 10 EUR za dzień. Jeżeli bagaż nie zostanie odebrany w ciągu trzech miesięcy od daty jego doręczenia, będziemy dysponować nim wedle naszego uznania bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy nie odebranie bagażu przez pasażera nastąpiło na skutek umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania z naszej strony. Jeżeli dostarczenie bagażu wiąże się z dodatkowymi opłatami, zostanie on dostarczony po ich uiszczeniu.

Odbiorcą bagażu rejestrowanego może być jedynie posiadacz odcinka kontrolnego przywieszki bagażowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzenie, czy osoba posiadająca wyżej wymieniony odcinek kontrolny jest osobą uprawnioną do odbioru bagażu.

8.8.3 Jeśli osoba odbierająca bagaż nie może okazać kwitu bagażowego, wówczas bagaż zostanie wydany pod takim warunkiem, że prawo do odbioru zostanie uwiarygodnione w satysfakcjonujący nas sposób.

8.9 Zwierzęta

Przewóz zwierząt domowych (psów i kotów) podlega szczególnym warunkom i wymaga naszej zgody. Austrian Airlines akceptuje przewóz psów i kotów. W przypadku wyrażenia zgody na przewóz zwierząt, obowiązywać będą nastepujące warunki:

8.9.1 Zwierzęta muszą być bezpiecznie zamknięte w odpowiednich, przestronnych kontenerach do przewozu zwierząt. Powinny posiadać ważną książeczkę szczepień, zezwolenie na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w którym ma nastąpić koniec podróży oraz organy państw tranzytowych. Ponadto, rezerwujemy sobie prawo do określenia dodatkowych warunków i wymagań, które dostępne są na życzenie. Dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.austrian.com/Info/FlightPreparation/TransportationAnimals.aspx lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +43 (0)5 1766 1000

8.9.2 Waga zabieranych zwierząt wraz z kontenerami do ich przewożenia i zabieranym pożywieniem nie zawierają się w limicie wagowym, w ramach którego możliwy jest bezpłatny przewóz bagażu, nawet jeśli pasażer nie zabiera ze sobą żadnego innego bagażu. Należy uiścić opłatę zgodnie z obowiązującą taryfą za nadbagaż, dostępną na życzenie.

8.9.3 Psy przewodnicy, psy asystujące i psy wspomagające terapię, a także kontenery do ich przewozu oraz żywność będą przewożone bez opłat, dodatkowo do przysługującego bezpłatnego limitu bagażu, zgodnie z określonymi przez nas warunkami. Pasażerowie podróżujący z psami wspomagającymi terapię są zobowiązani do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Niezależnie od wszelkich postanowień mówiących inaczej, nie jesteśmy zobowiązani do przewozu zwierząt innych niż psy asystujące lub psy wspomagające terapię.

8.9.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak dokumentów dotyczących zdrowia zwierzęcia, jak i dokumentów niezbędnych do wyjazdu i wjazdu na terytorium państwa, w którym podróż się kończy lub państwa tranzytowego. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zamknięcie zwierzęcia w kontenerze i w sytuacji nałożenia na nas kar, obciążenia kosztami, spowodowania strat czy powstania zobowiązań, właściciel zwierzęcia musi je nam zrekompensować. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszysktie szkody wyrządzone przez zwierzę, psa asystującego/wspierającego terapię na pokładzie samolotu lub innym pasażerom.

8.9.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak dokumentów dotyczących zdrowia zwierzęcia, jak i dokumentów niezbędnych do wyjazdu i wjazdu na terytorium państwa, w którym podróż się kończy lub państwa tranzytowego. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zamknięcie zwierzęcia w kontenerze i w sytuacji nałożenia na nas kar, obciążenia kosztami, spowodowania strat czy powstania zobowiązań, właściciel zwierzęcia musi je nam zrekompensować.

Artykuł 9 - Rozkłady lotów, opóźnienia, odwoływanie lotów

9.1 Rozkłady lotów

9.1.1 Godziny lotów opublikowane w rozkładach lotów mogą się zmienić w okresie między datą publikacji a datą podróży. Nie są one gwarantowane i nie stanowią części umowy o przewóz.

9.1.2 Przed przyjęciem rezerwacji od pasażera, poinformujemy go o planowanych godzinach lotów obowiązujących w danym momencie i wskażemy je na bilecie lotniczym. Może zaistnieć możliwość zmiany godziny rejsu po wystawieniu biletu. Jeżeli pasażer udostępni nam swoje dane kontaktowe, poinformujemy go o zaistniałych zmianach.

9.2 Odwołanie rejsu, odmowa przyjęcia na pokład wskutek przyjęcią większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie, opóźnienia rejsów

9.2.1 Podejmujemy wszelkie wysiłki aby uniknąć odwołań rejsów, odmowy przyjęcia na pokład wskutek przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie oraz opóźnień rejsów. W sytuacji odwołania, opóźnienia lotu bądź odmowy przyjęcia na pokład wskutek przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie, pasażer ma prawo do roszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 261/2004, ustanawiającego wspólne zasady udzielania rekompensat i pomocy pasażerom na wypadek odmowy przyjęcia na pokład wskutek przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie, odwołania lub długiego opóźnienia lotu i uchylające Rozporządzenie Nr 295/91.

9.2.2 Pasażer ma prawo do żądania rekompensaty w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady udzielania rekompensat i pomocy pasażerom na wypadek odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub długiego opóźnienia lotu i uchylającego Rozporządzenie Nr 295/91:

Opóźnienie wylotu trwające dłużej niż 5 godzin,
Odmowa przyjęcia na pokład wskutek przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie,
Określone przypadki odwołania rejsu, jak wskazano w powyższym Rozporządzeniu,
Przewóz w niższej niż opłaconej w bilecie klasie serwisowej.

Artykuł 10 - Zwroty

10.1 Zwrot biletu lub jego niewykorzystanej części nastąpi w oparciu o warunki zastosowanej taryfy, zgodnie z poniższym:

10.1.1 Jesteśmy zobowiązani do dokonania zwrotu osobie wymienionej w bilecie lub osobie, która zapłaciła za bilet po uzyskaniu zadowalającego dowodu zapłaty.

10.1.2 Jeżeli bilet został opłacony przez inną osobę niż pasażer wymieniony w bilecie i przewoźnik wpisał do biletu zastrzeżenie ograniczające wypłatę zwrotu, to przewoźnik dokona go jedynie osobie, która za bilet zapłaciła albo osobie przez nią upoważnionej.

10.1.3 Z wyjątkiem przypadku zagubienia biletu, zwroty są dokonywane tylko po oddaniu nam wszystkich niewykorzystanych kuponów lotniczych.

10.2 Zwroty na życzenie pasażera

10.2.1 Jeżeli pasażer żąda zwrotu należności za bilet z powodów innych niż wymienione w Artykule 9.2, zwrócimy pasażerowi:

10.2.1.1 Jeżeli żadna część biletu nie została wykorzystana - kwotę równą taryfie pobranej od pasażera pomniejszoną o ewentualne opłaty serwisowe i opłaty pobierane przy zwrotach.

10.2.1.2 Jeżeli bilet został częściowo wykorzystany - kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy taryfą zapłaconą a taryfą stosowaną dla przebytej trasy pomniejszoną o ewentualne opłaty serwisowe i opłaty pobierane przy zwrotach.

10.3 Zwrot za utracony bilet

10.4.1 Jeżeli bilet lub jego część został utracony, zwrot nastąpi po upływie terminu ważności biletu, w oparciu o zadowalający nas dowód potwierdzający fakt utraty biletu oraz po zapłaceniu opłaty administracyjnej, pod warunkiem że:

10.3.1.1 utracony bilet nie został uprzednio wykorzystany, nie dokonano zwrotu ani nie wystawiono za niego biletu zastępczego;

10.3.1.2 osoba otrzymująca zwrot zobowiąże się w określonej przez nas formie zwrócić nam otrzymaną kwotę w przypadku oszustwa i/lub gdy bilet (lub jego część) zostanie przez kogokolwiek innego wykorzystany lub przedstawiony do zwrotu lub wystawienia biletu zastępczego.

10.3.2 Jeżeli utrata biletu nastąpi z naszej winy lub naszego autoryzowanego agenta, wówczas wystawimy bilet zastępczy.

10.4 Prawo odmowy zwrotu

10.4.1 Możemy odmówić dokonania zwrotu, jeżeli żądanie zwrotu zostało do nas skierowane po upływie terminu ważności bieltu.

10.4.2 Możemy odmówić zwrotu za bilet, który przedstawiono nam lub przedstawicielowi władz państwowych jako dowód potwierdzający zamiar opuszczenia danego państwa, chyba że pasażer udowodni, że posiada zezwolenie na pozostanie w danym państwie lub że opuści je korzystając z usługi innego przewoźnika lub innego środka transportu.

10.5 Sposób dokonania zwrotu i waluta

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zwrotu za bilet w taki sam sposób, w jaki go zakupiono i w takiej samej walucie, w jakiej został opłacony.

10.6 Podmiot dokonujący zwrotu

Zwroty na życzenie pasażera będą dokonywane jedynie przez przewoźnika lub jego agenta, który pierwotnie wystawił bilet lotniczy.

Artykuł 11 - Zachowanie na pokładzie samolotu

11.1 Postanowienia ogólne

Jeżeli według naszej oceny pasażer na pokładzie samolotu zachowuje się w taki sposób, że:

Naraża na niebezpieczeństwo samolot, osobę lub mienie znajdujące się na pokładzie,
Utrudnia załodze wykonywanie obowiązków, nie stosujue się do poleceń załogi odnośnie ograniczeń i zakazów palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających lub
Zachowuje się w sposób powodujący dyskomfort, niedogodności, szkody lub urazy innych pasażerów lub załogi,

możemy podjąć stosowne czynności, które uznamy za za konieczne aby powstrzymać takie zachowanie. Pasażer może zostać usunięty z samolotu, możemy odmówić mu dalszego przewozu, a także możemy złożyć doniesienie o przestępstwie z powodu czynów popełnionych na pokładzie samolotu. Ponadto, rezerwujemy sobie prawo do wszczęcia postępowania na drodze prawnej.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych osobowych pasażera w celu dochodzenia roszczeń i innego postępowania na drodze prawnej.

11.2 Urządzenia elektroniczne

Ze względów bezpieczeństwa lotu, posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi, takimi jak telefony komórkowe, laptopy, przenośne radia i nagrywarki, odtwarzacze CD, gry elektroniczne, urządzenia nadawcze, w tym zabawki sterowane falami radiowymi oraz radiotelefony jest zabronione. Dozwolone jest używanie aparatów słuchowych i aparatów kontrolujących pracę serca.

Artykuł 12. – Ustalenia dotyczące Dodatkowych Usług

12.1 W przypadku poczynienia w Państwa imieniu ustaleń ze stroną trzecią dotyczących świadczenia jakichkolwiek usług innych aniżeli transport powietrzny, lub w przypadku wydania przez nas biletu lub vouchera dotyczącego transportu lub usług świadczonych przez stronę trzecią takich, jak na przykład rezerwacji hotelowych lub wynajmu samochodów, działamy wyłącznie, jako Państwa pośrednik. W tych przypadkach zastosowanie mają warunki świadczącej usługi strony trzeciej.

W przypadku świadczenia tych pomocniczych usług przez nas samych, ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za zamiar oraz rażącą niestaranność.

12.2 W przypadku rezerwacji Pakietów Austrian Moje Wakacje, linie lotnicze Austrian Airlines są wyłącznym partnerem umownym w odniesieniu do lotu. Jeśli chodzi o wszelkie pozostałe usługi dodatkowo objęte Pakietem Austrian Moje Wakacje („Dodatkowe Usługi”), Austrian Airlines pełnią wyłączną rolę koordynatora. W przypadku rezerwacji Pakietu Austrian Moje Wakacje, nawiązują Państwo stosunek umowny z wybranym partnerem umownym oferującym Dodatkowe Usługi. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku Dodatkowych Usług linie lotnicze Austrian Airlines zawsze pełnią rolę koordynatora. Roszczenia wynikające ze stosunków umownych dotyczących Dodatkowych Usług należy bezpośrednio kierować do właściwego partnera umownego. W konsekwencji, Austrian Airlines są wyłączone z wszelkiej odpowiedzialności i w żadnym przypadku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, straty moralne, szkody uboczne, specjalne lub wtórne w związku z Dodatkowymi Usługami. Prosimy zauważyć, że Pakiety Austrian Moje Wakacje są dostępne wyłącznie w połączeniu z lotem liniami Austrian Airlines. Pojedyncza rezerwacja nie jest możliwa.

12.3 W przypadku równoczesnego świadczenia przez nas Państwu transportu naziemnego, zastosowanie mają inne warunki aniżeli podane powyżej.

Artykuł 13 - Formalności administracyjne

13.1 Postanowienia ogólne

13.1.1 Pasażer jest odpowiedzialny za uzyskanie koniecznych dokumentów podróży oraz wiz a także jest odpowiedzialny za podporządkowanie się wszystkim przepisom, uregulowaniom i wymaganiom obowiązującym w państwie z którego wylatuje, do którego przylatuje lub nad którego terytorium przelatuje.

13.1.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaniechania przez pasażera uzyskania koniecznych dokumentów oraz za skutki wynikłe z nieprzestrzegania odpowiednich przepisów prawa, uregulowań i wymagań.

13.2 Dokumenty podróży

Przed podróżą pasażer zobowiazany jest przedstawić wszystkie dokumenty wyjazdowe, wjazdowe, dotyczące zdrowia i inne, wymagane przez przepisy prawne i wymagania właściwych władz państwowych oraz pozwolić nam na zrobienie i zatrzymanie kopii tych dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przewozu pasażera, który nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawnych i wymagań lub którego dokumenty nie wydają się być prawidłowe. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli działając w dobrej wierze uznamy, że decydujące uregulowania nie zezwalają na przewóz pasażera, którego w rezultacie odmówimy. Ponadto, nie odpowiadamy za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez pasażera koniecznych formalności w sytuacji gdy mimo ich niedopełnienia został on dopuszczony do przewozu.

13.3 Odmowa wpuszczenia na terytorium państwa

Jeżeli odmówiono pasażerowi wpuszczenia na terytorium jakiegokolwiek państwa, jest on zobowiązany do zapłaty powstałych w związku z tym kosztów, kar lub opłat nałożonych na nas, jak również do pokrycia kosztów związanych z opuszczeniem terytorium państwa, na teren którego nie został wpuszczony. W takiej sytuacji, nie zwrócimy pasażerowi opłaconej kwoty za niewykorzystane odcinki podóży.

13.4 Odpowiedzialność pasażera za nałożone kary, koszty zatrzymania i inne wydatki

Jeżeli zostaniemy zobowiązani do zapłaty grzywny, kary lub poniesienia kosztów zatrzymania pasażera lub innych opłat powstałych na skutek nieprzestrzegania przez pasażera przepisów wjazdowych, wyjazdowych lub tranzytowych obowiązujących w danym kraju lub z powodu nieokazania wymaganych dokumentów (związanych z podróżą), pasażer zwróci nam, na nasze żądanie, równowartość zapłaconej kary lub poniesionych kosztów. Możemy zaliczyć na poczet takiej należności wpłacone nam kwoty za przewóz, który nie został zrealizowany lub jakiekolwiek kwoty należące do pasażera a będące w naszym posiadaniu.

Ponadto, rezerwujemy sobie prawo do podjęcia wszystkich możliwych czynności w celu zapewnienia dokonania wymienionych płatności.

13.5 Kontrola celna

Jeżeli jest to wymagane, pasażer powinien uczestniczyć przy kontroli celnej swojego bagażu rejestrowanego i nierejestrowanego przez służby celne lub innych urzędników państwowych. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec pasażera za powstałe szkody poniesione przez niego przy takiej kontroli lub na skutek nie podporządkowania się temu wymogowi.

13.6 Kontrola bezpieczeństwa

Pasażer jest zobowiązany do poddania się kontroli bezpieczństwa przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników służb rządowych, lotniskowych, linii lotniczych lub nas samych.

Artykuł 14 - Kolejni przewoźnicy

Dla celów związanych ze stosowaniem Konwencji przewóz lotniczy obsługiwany przez dwóch lub więcej przewoźników na podstawie jednego biletu traktuje się jako jeden przewóz.

Artykuł 15 - Odpowiedzialność za szkody

15.1 Przepisy ogólne

Jeżeli przewóz wykonywany jest przez innego przewoźnika, odpowiedzialność określają przepisy przewoźnika faktycznie dokonującego przewozu. Określone przez nas przepisy dotyczące odpowiedzialności są następujące:

15.2 Obowiązujące prawo

Obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do naszej odpowiedzialności za szkody jest Konwencja oraz Rozporządzenie (WE) Nr 889/2002 (wszystkie uregulowania w aktualnie obowiązującej wersji).

15.3 Postanowienia ogólne

15.3.1 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osoby dochodzącej odszkodowania w całości lub w części w zakresie, w jakim zaniedbanie takiej osoby spowodowało szkodę lub przyczyniło się do niej.

15.3.2 Wystawiając bilet lub rejestrując bagaż na linie innego przewoźnika, działamy jedynie jako agent takiego przewoźnika.

W odniesieniu do bagażu rejestrowanego, pasażer ma prawo żądać naprawienia szkody od pierwszego lub ostatniego przewoźnika obsługującego przewóz na danej trasie.

15.3.3 Nie odpowiadamy za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z działaniem zgodnym z jakimkolwiek prawem, wymaganiem władz państwowych lub rozporządzeniem lub niezastosowaniem się pasażera do nich, a także powstałą na skutek okoliczności leżących poza naszą kontrolą.

15.3.4 Ponosimy odpowiedzialność jedynie za dowiedzione szkody i poniesione koszty możliwe do zrekompensowania. Nie odpowiadamy za szkody pośrednie i szkody będące normalnym nasępstwem użytkowania lub szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania. Wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje tylko wtedy, gdy szkoda nie nastąpiła na skutek naszego naumyślnego działania lub na skutek rażącego zaniedbania i interesy poszkodowanego pasażera nie były nam znane w chwili zawarcia umowy.

15.3.5 Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika będą miały zastosowanie także w stosunku do naszych agentów, pracowników i przedstawicieli oraz każdej osoby, której samolot jest przez nas wykorzystany, jak również agentów, pracowników i przedstawicieli tej osoby. Łączna kwota, jakiej można dochodzić od nas lub wymienionych wyżej osób nie może przekroczyć kwoty, do której ograniczona jest odpowiedzialność przewoźnika.

15.3.6 Niezależnie od warunków określonych w Artykule 15.4.2, nie będziemy ponosić odpowiedzialności w sytuacji gdy dowiedziemy, że my, nasi pracownicy oraz osoby świadczące dla nas usługi w celu zapewnienia realizacji przez nas umowy przewozu, podjęli wszelkie konieczne czynności zapobiegające powstaniu szkody lub podjęcie takich czynności było niemożliwe.

15.3.7 Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu nie uchyla jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności wynikających z Konwencji lub obowiązującego prawa.

15.4 Odpowiedzialność przewoźnika w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera

15.4.1 Nieograniczona odpowiedzialność

Ponosimy odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie śmierci, uszkodzenia ciała pasażera lub uszczerbku na zdrowiu pasażera, spowodowane przez wypadek mający miejsce na pokładzie samolotu lub podczas wsiadania lub wysiadania z samolotu i nie podlega ona ograniczeniom co do wysokości kwoty.

15.4.2 Rezygnacja z wyłączeń odpowiedzialności

W przypadku szkód do wartości 113 100 SDR (równowartość 123 165,90 EUR na dzień 04.01.2010 r.) zrzekamy się zwolnienia od odpowiedzialności na mocy dowodu zgodnie z artykułem 20 Konwencji.

15.4.3 Płatności zaliczkowe

Na skutek powstania szkody, wypłacimy aliczkę na poczet odszkodowania w wysokości wymaganej dla pokrycia najpilniejszych wydatków osobie uprawnionej do odszkodowania, nie później niż w terminie 15 dni od dnia ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. Zaliczka w razie śmierci pasażera wyniesie nie mniej niż 16 000 SDR (równowartość 17 424,00 EUR na dzień 04.01.2010 r.) Zaliczkę należy uważać za część kwoty należnej jako odszkodowanie.

15.4.4 Wykluczenie odpowiedzialności

Jeżeli podejmiemy się przewozu pasażera, dla którego podróż stanowi lub może stanowić zagrożenie ze względu na jego wiek, stan umysłowy lub fizyczny, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w całości lub w części na skutek jego stanu.

Jeżeli podróż może stanowić zagrożenie dla pasażera ze względu na wyżej wymienione przyczyny, pasażer jest zobligowany poinformować nas o tym fakcie z wyprzedzeniem, w celu przeanalizowania możliwości zapewnienia mu bezpiecznego przewozu.

15.5 Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie bagażu

15.5.1 Nasza odpowiedzialność za bagaż jest ograniczona do wysokości 1 131,00 SDR (równowartość 1 231,66 EUR na dzień 04.01.2010) dla każdego pasażera.

Ograniczenia w odpowiedzialności nie obowiązują, jeżeli zostanie nam udowodnione, że szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania z naszej strony lub naszego personelu i że działanie lub zaniechanie zostały dokonane z zamiarem wyrządzenia szkody lub przez nierozwagę i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody; jeżeli działanie lub zaniechanie zostały dokonane przez nasz personel, należy również udowodnić, że dana osoba wykonywała w tym czasie swoje obowiązki służbowe.

15.5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przedmioty znajdujące się w bagażu pasażera. Pasażer, którego przedmioty spowodują szkodę w bagażu innej osoby lub w naszej własności, będzie odpowiedzialny za pokrycie szkód oraz strat i wydatków poniesionych przez nas w ich następstwie.

15.5.3 Jeżeli przedmioty wymienione w punktach 8.3.1 oraz 8.3.2 zostaną mimo wszystko umieszczone w bagażu, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie pod warunkiem, że utrata lub uszkodzenie nie nastąpiły na skutek naszego rażącego zaniedbania lub celowego działania (patrz Artykuł 8.3.4.).

Artykuł 16 - Terminy reklamacji i dochodzenia roszczeń

16.1 Zgłoszenie reklamacji

Odbiór bagażu bez zastrzeżeń stanowi wystarczający dowód, że został on dostarczony w należytym stanie i zgodnie z umową przewozu o ile pasażer nie dowiedzie, że było inaczej.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń w związku z uszkodzeniem bagażu rejestrowanego, pasażer musi poinformować nas o tym natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia i nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania bagażu, a w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu w ciągu 21 dni od daty przekazania bagażu do dyspozycji pasażera. Reklamacja musi mieć formę pisemną i musi być wysłana przed upływem terminów wymienionych wyżej.

16.2 Termin na wniesienie pozwu

Prawo do odszkodowania wygasa jeżeli nie wniesiono pozwu w ciągu dwóch lat od daty przylotu do miejsca przeznaczenia lub w ciągu dwóch lat od dnia, w którym samolot powinien przylecieć lub przewóz został przerwany. Sposób obliczenia powyższego terminu określa prawo właściwego sądu.

Artykuł 17 - Inne postanowienia

Przewóz pasażera i jego bagażu podlega również innym uregulowaniom i warunkom odnoszącym się wobec nas lub przez nas przejętych. Przepisy te dotyczą istotnych przypadków i są na bieżąco aktualizowane. Odnoszą się między innymi do przewozu dzieci bez opieki, ograniczeń stosowania urządzeń elektronicznych, spożywania alkoholu na pokładzie i innych.

Artykuł 18 - Interpretacja

Tytuł każdego Artykułu ma charakter informacyjny i nie powinien być wykorzystywany do interpretacji tekstu.

Artykuł 19 - Zmiany i uchylenia

Żaden z naszych agentów, pracowników lub przedstawicieli nie ma prawa uzupełniać lub zmieniać niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu ani uchylać ich postanowień.

Artykuł 20 - Właściwy sąd

Jeżeli przepisy Konwencji lub obowiązującego prawa nie wskazują właściwego sądu, pozew przeciwko nam może zostać wniesiony tylko w odpowiednim sądzie w Wiedniu.