Важливо знати

Офіційні правила участі у рекламній акції під умовною назвою
«Подорожі без меж» (далі – Акція).

1. Організатор Акції, територія і строк (термін) проведення Акції
1.1. Організатор Акції: Представництво «Острієн Ерлайнз в м. Києві (надалі - Організатор).

Юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2. Поштова адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6а.
1.2. Загальний період проведення Акції: з «09» липня 2014 року по «13» липня 2014 року включно (надалі – Період проведення Акції).
1.3. В Акції можуть приймати участь громадяни України, що досягли 18 років, дієздатні, проживають на території України (надалі – «Учасники Акції») та які в Період проведення Акції отримали скретч-карту(надалі – «скретч-карта») і виконали всі інші необхідні дії, що передбачені цими Офіційними правилами (далі – Правила) та повністю погоджуються з умовами цих Правил.
Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь співробітники та представники Організатора і будь-яких інших третіх осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі.
1.4. Територія проведення Акції – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», термінал «D» (надалі – Адресна програма).

2. Інформаційна та технічна підтримка Акції
2.1. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Правил на сайті http://www.austrian.com/ та шляхом проведення усного інформування персоналом (надалі – консультанти) про умови Акції згідно Адресної програми та графіку роботи, що вказаний в п. 4.16.цих Правил в Період проведення Акції.

3. Фонд Заохочень Акції
3.1. Фонд Заохочень Акції включає:
3.1.1. чемодан та чохол – 3 шт.;
3.1.2. термокружка 10 шт.;
3.1.3. рушник - 6 шт.;
3.1.4. тікет-кейс – 5 шт.;
3.1.5. навушники – 2 шт.
3.2. Зовнішній вигляд та характеристики Заохочень Акції визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.
Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
3.3. Загальний фонд Заохочень Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими Правилами.
3.4. Організатор залишає за собою право змінити Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.2.1. цих Правил.
3.5. Організатор не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористуватись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
3.6. Оподаткування вартості Заохочень Акції проводиться відповідно до чинного законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.

4. Умови участі в Акції
4.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 1.3. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.
4.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції:
4.2.1. отримати у місці проведення Акції, згідно Адресної Програми та згідно графіка роботи консультантів,у консультанта скретч-карту та стерти захисне покриття;
4.2.2. у випадку, якщо під захисним покриттям скретч-карти виявилася назва одного із Заохочень, Учасник Акції може отримати відповідне Заохочення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 13а, агенція «ІМПАКТО» пред’явивши та обмінявши на Заохочення таку скретч-карту. Заохочення, що вказані в п. 3.1.1.-3.1.5. цих Правил Учасник Акції може отримати у строк до «01» серпня 2014 року.
4.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує те, що він/вона повністю відповідає умовам цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується їх виконувати.
4.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість надання Заохочень Акції учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора. При цьому такий учасник Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
4.5. Учасник Акції, який має право на отримання Заохочень Акції, може відмовитися від отримання відповідного Заохочення Акції.
4.6. Учасник Акції, який має право на отримання Заохочень Акції, не може передавати своє право отримати таке Заохочень Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
4.7. Організатор має право:
- відмовити у видачі відповідного Заохочення Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно цих Правил.
4.8. Організатор/залучені треті особи не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції. Організатор/ залучені треті особи до проведення Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб учасниками Акції і прав на одержання Заохочень Акції.
4.9. Організатор/залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/ залучених ним третіх осіб обставини.
4.10.Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.
4.11. Організатор та залучені ним треті особи не несуть відповідальності за несвоєчасну участь в Акції, згідно Правил, що трапилось не з вини Організатора /таких третіх осіб.
4.12. Організатор та залучені ним треті особи не несуть жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції Заохочень Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
4.13. Передача права на отримання Заохочень Акції третій особі не допускається.
4.14. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваних Заохочень Акції.
4.15. Організатор має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка є співробітником компанії Організатора, членом їх сімей і співробітникам інших організацій пов’язаних з проведенням Акції;
- відмовити у видачі Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно цих Правил;
4.16. Графік роботи консультантів: з «09» липня 2014 року по «13» липня 2014.

5. Додаткові умови/ інші положення
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання відповідного Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
5.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.3. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.
5.4. Ця Акція є неперсоніфікованною, у ході її проведення не здійснюється збір персональних даних Учасників Акції.
5.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.